Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Bilans - wskaźniki, aktywa, pasywa, rodzaje kapitałów

plik Pobierz Bilans - wskazniki, aktywa, pasywa, rodzaje kapitalow.doc

BILANS

 

Majątek przedsiębiorstwa to ogół środków posiadanych przez przedsiębiorstwo. Występuje w różnych postaciach dlatego jego grupowanie powinno odbywać się wg zbliżonego charakteru. Podstawowym kryterium grupowania składników majątku jest jego płynność – łatwość zamiany na gotówkę. Wg tego kryterium majątek dzieli się na:

- Majątek trwały, to ten który przedsiębiorstwo wykorzystuje przez okres dłuższy niż 1 rok.

- Majątek obrotowy – przebywa w przedsiębiorstwie krótko, podlega ciągłej rotacji. Za posiadane środki pieniężne kupuje materiały i surowce, przetwarza je na wyroby gotowe, sprzedaje je i znowu uzyskuje gotówkę.

Wielkość majątku i jego struktura ma wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bezpośrednio do osiągania zysku przyczynia się majątek obrotowy, który dzięki ciągłemu obrotowi tworzy nową dodatkową wartość. Majątek trwały jest ważny ale w tworzeniu zysku ma charakter pośredni. Przedsiębiorstwo powinno więc dążyć do największego udziału majątku obrotowego przynoszącego zysk i możliwie niewielkich zasobów majątku trwałego (powinno być go tylko tyle aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i realizować swoje cele). Duży udział majątku obrotowego ma ważną zaletę – zwiększa płynność finansową. Posiadanie dużej gotówki w kasie mimo, iż poprawia płynność finansową nie jest zjawiskiem finansowo korzystnym, gdyż nie przyczynia się do osiągania zysków. Majątek musi mieć pokrycie w kapitale jako źródło jego finansowania. Podstawowym kryterium wg którego grupuje się kapitały jest ich własność. W oparciu o nie, wyróżniamy kapitały własne i obce.

Kapitał własny jest tym, który właściciele zaangażowali w działalność przedsiębiorstwa. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa może on przybierać postać:

- Kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych.

- Kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Funduszu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych.

- Funduszu udziałowego w .......

 

Do kapitałów własnych zalicza się również fundusze zapasowe, rezerwowe oraz zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo. Kapitały własne mają kluczową rolę w przedsiębiorstwie, bez nich przedsiębiorstwo nie może istnieć. W pewnym stopniu pełni on rolę ochronną dla kapitałów obcych, ewentualnie straty ponoszone przez przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności obciążają kapitał własny. Majątek przedsiębiorstwa ma najczęściej większą wartość niż posiadane kapitały własne.  Część majątku jest więc w przedsiębiorstwie finansowana kapitałem obcym.

 

Kapitał obcy w przedsiębiorstwie również pełni ważne role. Pozwala zwiększyć rozmiary przedsiębiorstwa oraz może przyczynić się do zwiększenia zysku w wyniku pozytywnego efektu dźwigni finansowej. Kapitał obcy jako kapitał wierzycielski nie pretenduje do udziału w zysku ale otrzymuje zyski w dywidendzie i korzyści w postaci odsetek. Kapitałem obcym przedsiębiorstwo powinno finansować głównie majątek obrotowy, a własnymi majątek trwały.

 

Inny podział kapitałów to:

a) Kapitał długoterminowy (stały) – jest to kapitał własny za wyjątkiem zysku przeznaczonego na wypłatę dywidend oraz kapitał obcy długoterminowy (zobowiązania długoterminowe).

b) Kapitał krótkoterminowy.

 

Bilans jest usystematyzowanym zestawieniem w wyrazie pieniężnym poszczególnych składników majątku i źródeł jego finansowania. Przedstawiony w nim jest cały majątek jakim dysponuje przedsiębiorstwo i korzystnie zaangażowane w nim kapitały. Majątek ujęty w bilansie to aktywa, a źródła jego finansowania to pasywa. Bilans sporządza się w formie dwustronnej, po lewej aktywa, po prawej pasywa. Ważną zasadą finansów jest ich równość (aktywa = pasywa; majątek = kapitały). Zasadą którą ujmuje się aktywa w bilansie jest ich płynność – od najmniej płynnych, po najbardziej płynne. Zasada wg której usystematyzowane są składniki pasywów jest ich wymagalność. Cechą bilansu jest jego statystyczny charakter, nie ujmuje składników narastająco. Sporządzany jest na dany dzień.

 

 

Wskaźniki oceny aktywów

 

Odchylenie bezwzględne – różnica pomiędzy wartością zjawiska na koniec rozpatrywanego okresu, a wartością zjawiska na koniec okresu poprzedniego. Pozwala ono określić wielkość majątku, jego zmiany. Wyrażane jest w tej samej jednostce, co badane zjawisko. Umożliwia badanie dowolnych zjawisk w analizie finansowej.

 

 

Dynamika zjawiska

 

Zjawisko na koniec rozpatrywanego okresu x 100%

------------------------------------------------------------------------

Zjawisko na koniec poprzedniego okresu

Pozwala określić zmianę badanego zjawiska w ciągu rozpatrywanego okresu. Jeśli jego wartość jest wyższa niż 100% to oznacza to wzrost badanego zjawiska w przedsiębiorstwie natomiast jeśli jest niższy od 100% to wskazuje to na jego kurczenie się. Umożliwia badanie dowolnych zjawisk. Wskaźnik ten możemy wykorzystać do badania każdego składnika aktywów.

 

Tempo zmian = wskaźnik dynamiki – 100%. Jest wskaźnikiem uzupełniającym wskaźnik dynamiki.

 

Wskaźniki struktury – wyrażają procentowy udział poszczególnych grup i składników majątku w globalnej wielkości majątku. Informują w czym ulokowany jest majątek przedsiębiorstwa.

 

Majątek trwały x 100%                     

---------------------------------------

Majątek całkowity

 

Majątek obrotowy x 100%

----------------------------------------

Majątek całkowity

 

Suma obu wskaźników musi wynosić 100%. Jeżeli udział majątku trwałego w strukturze jest wysoki, to niska jest zdolność przedsiębiorstw do zmiennych warunków otoczenia. Stosunek ten może być różny w różnych branżach. Ta niska zdolność oznacza, że przedsiębiorstwo ma kłopoty z zyskiem, nie może szybko upłynnić majątku trwałego, nie może się np. przekwalifikować.

 

 

 

Wskaźnik unieruchomienia majątku

 

Majątek trwały

-------------------------

Majątek obrotowy

 

Informuje o stopniu elastyczności przedsiębiorstwa w dostosowaniu się do zmian rynkowych. Jeżeli wartość wskaźnika przekracza 1, to oznacza to małą elastyczność w przeprowadzaniu zmian restrukturyzacyjnych. Rozpatrując wskaźnik w czasie kiedy jego wzrost jest oznaką pogorszenia się elastyczności przedsiębiorstwa, a spadek wartości symptomem poprawy w tej dziedzinie.

 

 

Wskaźniki oceny pasywów

 

Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale całkowitym.

 

Kapitał własny x 100%

--------------------------------

Kapitał całkowity

 

Wskaźnik udziału kapitału obcego w kapitale całkowitym

 

Kapitał obcy x 100%

-------------------------------

Kapitał całkowity

 

Wskaźnik relacji kapitału obcego do własnego i odwrotnie

 

Kapitał własny

---------------------

Kapitał obcy

 

Kapitał obcy

---------------------

Kapitał własny

 

Te cztery wskaźniki pozwalają ocenić strukturę własnościową kapitału. Największe znaczenie mają wskaźniki trzeci i czwarty. Trzeci wskaźnik zwany jest przekładnią kapitałową (kapitał obcy/własny). Do niedawna dominował pogląd, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw była tym lepsza im relatywnie większy był kapitał własny, oraz że kapitał własny nie powinien być mniejszy od obcego. Obecnie nie ma żadnych standardowych relacji kapitału własnego do obcego. Jest natomiast faktem, że relacja kapitałów własnych do obcych większa od 1 świadczy o mocnych podstawach finansowych przedsiębiorstwa.

 

Wskaźniki dynamiki kapitału własnego i obcego

 

Kapitały własne na koniec okresu rozpatrywanego x 100%

--------------------------------------------------------------------------------

Kapitały własne na koniec okresu poprzedzającego

 

Kapitały obce na koniec okresu rozpatrywanego x 100%

--------------------------------------------------------------------------------

Kapitały obce na koniec okresu poprzedzającego

 

Wskaźniki uwzględniające terminowość kapitału

 

Kapitał długoterminowy x 100%

----------------------------------------------

Kapitał całkowity

 

 

 

 

 

Określa jaką procentową część w kapitale całkowitym stanowią kapitały długoterminowe.

 

Kapitał krótkoterminowy x 100%

------------------------------------------------

Kapitał całkowity

 

Uzupełniający do wskaźnika powyżej. Oba muszą się razem równać 100%.

 

 

Kapitał długoterminowy x 100%

-------------------------------------------

Kapitał krótkoterminowy

 

Większy udział kapitałów długoterminowych w strukturze kapitałów jest dla przedsiębiorstwa korzystny. Kapitał ten jest przez długi czas związany z przedsiębiorstwem i dlatego może być przeznaczony na finansowanie majątku trwałego. Im wyższy udział kapitału długoterminowego, tym mniejsze jest ryzyko odpływu kapitału. Jeżeli w  kapitałach przedsiębiorstwa wzrastają kapitały długoterminowe, to po stronie aktywów powinien wzrastać majątek trwały i odwrotnie.

 

Relacje bilansowe

 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym

 

Kapitał własny x 100%

---------------------------------

Majątek trwały

Ukazuje w jakim procencie kapitał własny finansuje majątek trwały. Jeżeli majątek trwały jest w całości finansowany kapitałami własnymi to zachowana jest tzw. złota reguła finansowa. Przedsiębiorstwo takie ma bardzo silne podstawy finansowe.

 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami długoterminowymi

 

Kapitały długoterminowe x 100%

----------------------------------------------

Majątek trwały

 

Jest to wskaźnik u ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online