Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rachunkowość Wróć do kategorii

Definicje

plik Pobierz Definicje.txt

Rachunkowość - to proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania ekonomicznych informacji dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych.
Rachunkowość finansowa - ogniskuje się na specyficznych potrzebach zewnętrznych decydentów takich jak: akcjonariusze, dostawcy, banki, instytucje rządowe, służy zewnętrznym użytkownikom
System rachunkowości - seria kolejnych etapów polegających na analizie, zapisie, pomiarze, sumowaniu, klasyfikowaniu, raportowaniu i interpretowaniu zdarzeń ekonomicznych i ich efektu na organizację oraz przygotowaniu sprawozdań finansowych, służy wewnętrznym użytkownikom, radzie nadzorczej, zarządzającym, administratorom
Bilans Majątkowy - finansowy obraz na dany dzień, moment czasu
Elementy bilansu: aktywa- zasoby firmy, co do których spodziewany jest ich przyszły wzrost, lub które spowodują przyszłe przepływy pieniężne; zobowiązania - z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy), kapitał własny - pozostałe roszczenia aktywów po odjęciu zobowiązań
Każda transakcja mająca miejsce w firmie ma wpływ na postać bilansu majątkowego.
Każda transakcja ma wpływ na dwa elementy bilansu, by zachować równość pasywa=aktywa
Transakcje zapisywane są na kontach , które sumują wszystkie zmiany dla danego aktywa, zobowiązania czy kapitału własnego. Obroty jest to suma wszystkich zapisów po jednej stronie na koncie.
Dla każdej transakcji księgowy musi ustalić: które konto zostaje zmienione, czy salda się zwiększają czy też zmniejszają, kwotę o którą zmienia zapis
Zapasy - dobra trzymane przez firmę na sprzedaż klientom
Zobowiązania bieżące - zobowiązanie, które wynika z zakupu dóbr lub usług na kredyt
Zapis połączony - transakcja, która wpływa równocześnie na więcej niż dwa konta
Wierzyciel - ktoś, komu jednostka jest winna pieniądze
Dłużnik - Ktoś kto jest winny pieniądze
Spółki kapitałowe - akcyjna i z o.o. - stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialność ograniczoną; inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością; Cechy + - ograniczona odpowiedzialność, łatwy transfer własności, łatwość w pozyskaniu nowego kapitału, ciągłość istnienia (gdy zmieniają się właściciele) cechy negatywne: możliwość podwójnego opodatkowania, kapitał własny w akcyjnych - kapitał akcyjny (składa się z dwóch części - kapitał podstawowy(wg wartości nominalnej zwykle sprzedawane są drożej niż nominalnie) i kapitał agio (przewyższający nominalną, różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a wartością nominalną akcji), w z o.o. kapitał zakładowy
Wartość nominalna miara zabezpieczenia inwestorów-określając minimalną kwotę zobowiązania inwestora, Niektórzy inwestorzy kupują akcje bezpośrednio od firmy - (rejestruje ona wzrost gotówki i wzrost kapitału własnego (o wart. Nominalnej i agio), gdy w transakcji kupna akcji występują 2 lub więcej osób fiz./praw. to spółka nie dokonuje rejestracji - zmiana w zapisach własności
Spółki osobowe - cywilna, komandytowa, jawna - 2 lub więcej partnerów, samodzielna oddzielona od jej właścicieli (partnerów), partnerzy zwykle są odpowiedzialni za zarządzanie bieżącymi sprawami firmy, kapitał własny - kapitał właściciela
Jednostki prawne prowadzone przez osobę fizyczną - oddzielne jednostki z jednym właścicielem, zwykle małe firmy usługowe, lub handlowe; właściciel aktywnie zarządza bieżącymi spawami firmy Cechy + : brak podatków na poziomie spółki, negatywne: nieograniczona odpowiedzialność, trudność w transferze własności, trudności w pozyskaniu dodatkowego kapitału, brak ciągłości istnienia
Rachunek zysków i strat - wykonanie w danym okresie czasu; jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi; jest to sprawozdanie o wszystkich przychodach i kosztach z danego okresu, służy do oceny wykonania firmy za dany okres, musi zawierać informację o okresie dla którego został zrobiony, nie mierzy efektywności jednostki w generowaniu gotówki (zwłaszcza gdy memoriałowo)
Sprawozdanie o przepływie środków pieniężnych - wykonanie w danym okresie czasu, służy do pokazania zmian w zapasach gotówki, zasadą kasową robione, sumuje działania dla danego okresu, musi zawierać oznaczenie okresu dla którego sporządzono, zawiera szczegóły dotyczące zmian gotówki w podobny sposób jak rachunek zysków i strat opisuje zmiany w zyskach zatrzymanych, w cash flow mamy:
Działalność operacyjną - sprzedaż i zakup lub produkcja dóbr lub usług (wpływ należności od odbiorców, zapłata za kupione dobra, usługi, pracę, zapłata czynszu, podatków, odsetek, otrzymanie odsetek i dywidend z inwestycji
Działalność inwestycyjna - zakup i sprzedaż długoterminowych aktywów, i długoterminowego majątku finansowego (zakup budynku na magazyn, sprzedaż działki, sprzedaż wyposażenia)
Działalność Finansowa - pozyskiwanie zasobów finansowych od właścicieli i kredytodawców i spłaty pożyczek (emisja i sprzedaż akcji, wypłata dywidend, emisja i sprzedaż obligacji, pożyczka z banku)
Raport roczny - przygotowany przez zarządzających dostarczany potencjalnym inwestorom, zwykle zawiera: list przewodniczącego zarządu, opis i analizę ostatnich decyzji ekonomicznych podejmowanych przez zarząd, sprawozdania finansowe, informację dodatkową wyjaśniającą wiele elementów sprawozdań finansowych bardziej szczegółowiej, raport biegłego rewidenta (audytora)
Biegły rewident (egzaminy: auditing, teoria rachunkowości, prawo, praktyka rachunkowości)
Audit zawiera: testowanie zapisów księgowych. Testowanie systemu kontroli wewnętrznej, inne procedury kontrolne jeśli uznane są za potrzebne
Opinia rewidenta dołączana jest do sprawozdań finansowych
Zysk -różnica między przychodami a kosztami, księgowi zgodzili się wykorzystywać zasady rachunkowości memoriałowej
Zyski zatrzymane - Dodatkowy kapitał własny wynikający z wypracowanego zysku; najbardziej popularna metoda pomiaru zysku polega na zastosowaniu rachunkowości memoriałowej lub kasowej
Rachunkowość memoriałowa - rejestruje przychody i koszty w okresie gdy faktycznie nastąpił przychód lub pojawiły się koszty nawet, gdy nie nastąpił przepływ gotówki
Rachunkowość kasowa - rejestruje przychody i koszty gdy gotówka zmienia właściciela
Rachunkowość memoriałowa jest standardem dla pomiaru zysku: bardziej kompletna, przypisuje które koszty można przypisać którym przychodom, ujawnia koszty do rozliczenia w czasie
Zasada realizacji przychodów - test określający czy przychody powinny zostać ujawnione w sprawozdaniach finansowych (aby tak - usługa musi zostać oddana do dyspozycji odbiorcy, firma powinna zaewidencjonować wpływ gotówki lub wzrost należności, termin sprzedaży i wpływu gotówki może być różny
Zasada współmierności- przychodom danego okresu przeciwstawiamy koszty które zostały poniesione na ich osiągnięcie.
Koszty do rozliczenia w czasie - zakupione dobra i usługi traktujemy jako aktywa, bo koszt z nimi związany pojawi się w dalszych okresach (czynsz za rok z góry)
Amortyzacja - systematyczne opisywanie zużycia aktywa trwałego w koszty okresu
dwa typy wydatków: koszty produktu - związane z przychodami w tym samym okresie, koszty okresu powiązane z danym okresem czasu (czynsz)
Cykl operacyjny - czas w którym gotówka jest wykorzystywana do zakupu zapasów i usług, które następnie sprzedawane są klientom firmy, którzy z kolei płacą za swoje zakupy gotówką.
Przychody - wzrost w kapitale własnym wynikający ze wzrostu w aktywach otrzymanych w zamian za odstawę dóbr lub usług
Koszty - zmniejszanie się kapitału własnego z powodu dostarczenia dóbr i usług odbiorcy
Aktywa = zobowiązania + kapitał własny + zyski zatrzymane (przychody - koszty)
Dywidendy gotówkowe - wypłaty gotówki akcjonariuszom zmniejszające zyski zatrzymane, wypłacane aby zapewnić osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, mimo, że zmniejsza zyski zatrzymane, nie jest kosztem Data deklaracji - zarząd ogłasza zamiar wypłaty dywidend, data rejestracji - data określenia własności akcji, Data płatności - wypłata dywidend akcjonariuszom, w momencie deklaracji akcjonariusze stają się wierzycielami gdyż dywidendy stają się legalnym zobowiązaniem firmy (zobowiązanie z tytułu dywidend)
Sprawozdanie o zysku zatrzymanym- zawiera informacje o saldzie początkowym "Zyski zatrzymane" a następnie opis wszystkich zmian, które miały miejsce w ciągu okresu finansowego w zyskach zatrzymanych (rachunek zysków i strat, dywidendy)
Cash flow + rachunek zysków i strat pokazują dlaczego składniki majątku zmieniły się
Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych - wyjaśnia zmiany w ich stanie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych; pomaga: określić przyszłe przepływy pieniężne, ocenić sposoby wykorzystania gotówki przez zarządzających, określić możliwości wypłaty odsetek i dywidend oraz spłaty zobowiązań w terminie, identyfikuje zmiany w aktywach produktywnych
Wartość do zużycia - wartość kosztu nabycia, która ma zostać alokowana jako amortyzacja w okresie wykorzystania środka trwałego, wartość do amortyzacji to różnica pomiędzy kosztem nabycia środka trwałego a wartością rezydualną, czyli uzyskaną po likwidacji środka trwałego na koniec okresu jego użytkowania
Amortyzacja liniowa - metoda zakładająca liniowe zużycie środków trwałych = koszt nabycia - wartość rezydualna/okres życia środka trwałego
Amortyzacja jednostkowa - metoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego
Amortyzacja degresywna - metoda, w której amortyzujemy środek trwały szybciej
Amortyzacja przyśpieszona, najbardziej popularna z degresywnych - obliczana przez podwojenie stopy amortyzacji liniowej i obliczenie iloczynu podwojonej stopy amortyzacji liniowej i wartości netto środka trwałego - oblicz stopę liniowej, podwój ją i ignorując wartość rezydualną pomnóż przez wartość netto aktywa
Należności nieściągalne - złe długi - dłużnicy nie mogą spłacić - główny koszt udzielania kredytów odbiorcom, koszty złych długów
Metoda ewidencji długów - specyficznej identyfikacji - gdy uznasz że jest nieściągalny - odpisujesz w koszty (operacyjne) wady - nie zachowuje zasady współmierności (koszty muszą być zaewidencjonowane wtedy gdy przychody z nimi związane), zaleta - prosta i tania(zasada efektywności kosztowej), polegająca na tworzeniu rezerw - oszacuj jaka część może być nieściągalna - pozwala zaewidencjonować w okresie gdy są przychody, konto korygujące - rezerwy na należności nieściągalne
Metoda procentu sprzedaży - koszt złych długów wyraża się jako procent ze sprzedaży
Metoda procentu należności - podziel średnie koszty złych długów przez średnią wartość należności bieżących aby obliczyć procent złych długów, wykorzystaj to do obliczenia salda końcowego rezerw na należności nieściągalne (procent*należności bieżące) i przygotuj zapis korygujący aby uzupełnić konto rezerwy aby otrzymać wyliczone saldo końcowe.
Metoda starzenia się należności - pozwala na estymację Rezerw na należności nieściągalne podobnie jak w metodzie procentu należności bieżących
Gdy uznane za nieściągalne zostaną spłacone - należy dokonać zapisu zmniejszającego rezerwy na należności nieściągalne
Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych - wyjaśnia zmiany w stanie gotówki w firmie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych, aby określić przyszłe przepływy, ocenić sposoby wykorzystania gotówki przez zarządzających, określić możliwości wypłaty odsetek i dywidend oraz spłaty zobowiązań w terminie, cash flow wraz z rachunkiem zysków i strat wyjaśnia dlaczego składniki bilansu majątkowego zmieniły się w ciągu okresu
Działalność operacyjna - transakcje wpływające na rachunek zysków i strat - wpływy: od kontrahentów, odsetki i dywidendy otrzymane, inne wpływy operacyjne, wydatki: wypłaty kontrahentom, płatności pracownikom, odsetki i podatki zapłacone, inne...
Działalność inwestycyjna - działalność związana z dostarczaniem i gromadzeniem gotówki jako pożyczkodawca i właściciel papierów wartościowych i pozyskiwaniem i sprzedawaniem majątku trwałego wpływy: sprzedaż ziemi, maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprzedaż papierów (ekwiwalentów dla gotówki), otrzymanie spłaty pożyczki, wydatki: zakup ziemi..., papierów wartościowych..., udzielenie pożyczki.
Działalność finansowa - działania związane między innymi z pozyskiwaniem zasobów jako pożyczkobiorca lub jako emitent akcji, wpływy: pożyczki od kredytodawców, emisja papierów wartościowych, obligacji, wydatki: spłaty pożyczek, odkupienie papierów, akcji, płatność dywidend.
Dwa sposoby liczenia przepływów operacyjnych: bezpośrednia - przepływy z działalności operacyjnej obliczamy jako różnicę wpływów i wydatków gotówki, zysk korygowany jest o zmiany w odpowiednich aktywach i zobowiązaniach, pośrednią - dokonuje się korekt zysku netto aby odzwierciedlić wpływy i wydatki gotówki, zysk netto korygowany jest o zmiany w odpowiednich kontach aktywnych i zobowiązań, nie koryguje się kont kosztów i przychodów osobno
Wpływy na gotówkę: sprzedaż za gotówkę+, sprzedaż na kredyt kupiecki0, otrzymanie dywidend lub odsetek+, wpływ należności+, zakup zapasów za gotówkę-, zakup zapasów na kredyt kupiecki0, zapłata zobowiązań-, rozliczenie przedpłat kosztów0, zapłacono za wydatki operacyjne-, naliczono podatki0, zapłacono podatki-, naliczono odsetki0, zapłacono odsetki-, zapłacono za koszty do rozliczenia w czasie-, rozliczono przedpłatę0, naliczono amortyzację0, zakup majątku trwałego za gotówkę-, na kredyt0, sprzedaż majątku trwałego+, zakup papierów wartościowych długoterminowych-, sprzedaż ich+, udzielenie pożyczki-, wzrost zobowiązań+, spłata zadłużenia-, sprzedaż akcji+, wykup akcji-, zakup akcji obcych-, wypłata dywidend-, przekształcenie długu w kapitał własny0, przekształcenie długoterminowych zobowiązań w krótkoterminowe0
Rachunek zysków i strat pokazuje jak kapitał własny firmy zmienia się w wyniku powstałych operacji gospodarczych, przeciwstawia koszty przychodom i mierzy działalność ekonomiczną
Najpierw różnicę między gotówką na początku i na końcu okresu
Gotówka = zobowiązania + kapitał -aktywa niegotówkowe
?gotówka = ?Z + ?kwłasny -?NgA
zakup dóbr na sprzedaż to główne wydatki z działalności operacyjnej
wpływy operacyjne - wydatki operacyjne = przypływy netto z działalności operacyjnej
Sprzedaż + spocz należności = potencjalne wpływy - s końcowy należności = gotówka otrzymana od klientów (sprzedaż - zmiana należności)
Apas końcowy + KST = zapasy dostępne do sprzedaży - zapas pocz. = zakupy wyrobów
Stan pocz. Zobowiązań bieżacych + zakupy wyrobów = kwota do zapłaty gotówką - stan koń. Zobowiązań bieżących = gotówka zapłacona
Koszt wyrobów sprzedanych +zmiana zapasów + wzrost zobowiązań = płatność dostawcom
Stan pocz. Zobowiązań z tyt. Wynagrodzeń + koszty wynagrodzeń - stan końcowy = gotówka zapłacona
Aktywa obrotowe = zapasy + należności
Aktywa = kapitał własny + zobowiązania + zysk zatrzymany
Metoda pośrednia: zysk (przychód -koszty) korygujemy o amortyzacja (+), wzrost należności(-), wzrost zapasów (-), wzrost zobowiązań (+), wzrost zob. z tytułu wynagrodzeń(+)
R. zysków i strat - sprzedaaż netto - koszt zapasów sprzedanych = zysk brutto na sprzedaży - koszty operacyjne ogólne (koszt sprzedaży i administracji) = zysk brutto
Dt - gotówka, należności, zapasy, koszt zap sprzedanych, wyposażenie, przedpłaty
Cr - zobowiązania, koszty energii, przychody ze sprzedaży, umorzenie śr. trwałych

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rachunkowość [124]

 • podgląd pobierz opis 38 pytań z rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • podgląd pobierz opis Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania
 • podgląd pobierz opis Aktywa trwałe
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja środków trwałych
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja majątku trwałego
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja podatkowa i księgowa
 • podgląd pobierz opis amortyzacja wg Karoliny Słonimskiej
 • podgląd pobierz opis Bilansowanie
 • podgląd pobierz opis Budżetowa metoda zarządzania
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka zasad rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łączenie kont
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łącznie kont
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 01. Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 02. Istota i rodzaje dowodów księgowych
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 03. Istota i metody inwentaryzacji
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 04. Metody poznawcze rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 05. Nadrzędne zasady rachunkowości
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online