Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami

plik Pobierz Elastycznosc popytu i podazy - TEST z odpowiedziami.doc

PYTANIA TESTOWE - Elastyczność popytu i podaży

 

1. Jak wykazują empiryczne szacunki, popyt na kawę określonej marki jest wysoko nieelastyczny. Jak reagują przychody hurtowni kawy po 10 % zmianie jej ceny ?

a. wzrost ceny nie ma wpływu na obroty hurtowni,

b. wzrost ceny wywołuje wzrost obrotów,

c. wzrost ceny wywołuje spadek obrotów,

d. spadek ceny wywołuje spadek obrotów,

e. spadek ceny wywołuje wzrost obrotów.

 

2. Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej podaży wynosi 0,2, to gdy wzrośnie cena:

a. wielkość podaży wzrośnie ale wolniej niż cena,

b. wielkość podaży rośnie w tym samym stopniu co cena,

c. wielkość podaży rośnie, ale szybciej niż cena,

d. wielkość podaży rośnie dwa razy wolniej niż cena.

 

3. Wskaźnik elastyczności cenowej popytu=0 oznacza:

a. wielkość popytu zmienia się wprost proporcjonalnie do zmian ceny,

b. wielkość popytu nie zmienia się niezależnie od zmian ceny,

c. wielkość popytu zmienia się mniej intensywnie niż zmiany ceny,

d. wielkość popytu zmienia się bardziej intensywnie niż zmiany ceny.

 

4. Co możesz powiedzieć o zależności dobra A i B jeżeli po wzroście ceny dobra A z 10 do 12 zł, wzrosły zakupy dobra B ze 100 do 115 sztuk:

a. dobra substytucyjne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest ujemny,

b. dobra substytucyjne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest dodatni,

c. dobra komplementarne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest ujemny,

d. dobra niezależne, bo wskaźnik elastyczności krzyżowej jest bliski 1.

 

5. Wskaźnik elastyczności dochodowej popytu przyjmuje wartości:

a. od 0 do ? ,

b. od 0 do 1,

c. dodatnie lub 0,

d. dodatnie lub ujemne.

 

6. Producent pralek obniża cenę na pralki Frania o 8% a ilość sprzedawanych pralek wzrasta o 6%. Elastyczność cenowa popytu na pralki jest:

a. większa od 1,

b. równa 1,

c. mniejsza od 1,

d. nie można tego określić.

 

7. Empiryczne szacunki wskazują. że współczynnik cenowej elastyczności popytu na usługi radiowo-telewizyjne wynosi 1,1. W związku, z tym. Podniesienie opłat z tytułu abonamentu telewizyjnego

a. najprawdopodobniej spowoduje, że:

b. spadnie popyt na telewizory,

c. wzrośnie liczba osób opłacających abonament,

d. przychody telewizji, w zasadzie pozostaną bez zmian,

szefowie telewizji mogą maksymalizować zyski drogą podwyższania cen.

 

8. Jeżeli popyt jest nieelastyczny, a cena dobra wzrosła, to przychody całkowite firm:

a. wzrosną,

b. spadną,

c. pozostaną bez zmian,

d. żadna z powyższych.

 

9. Jeżeli elastyczność cenowa podaży wynosi 0,5 a cena wzrasta o 10%, to:

a. wielkość podaży wzrośnie o 0,5%,

b. wielkość podaży wzrośnie o 5%,

c. podaż zmaleje o 0,5%,

d. podaż zmaleje o 5%.

 

10. Jeżeli konsumenci wydają mniej na produkt po spadku jego ceny, to:

a. popyt jest elastyczny,

b. popyt jest neutralny,

c. popyt jest nieelastyczny,

d. popyt jest sztywny.

 

11. Jaka nastąpi zmiana w popycie na patisony w puszce, jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej popytu na patisony wynosi 1,6 a cen wzrosła o 20 %.

a. nastąpi wzrost popytu o 32 %,

b. nastąpi spadek popytu o 32 %,

c. nastąpi spadek wielkości popytu o 32 %,

d. nastąpi wzrost wielkości popytu o 32 %.

 

12. Co możesz powiedzieć o elastyczności popytu na aparaty fotograficzne marki AMI jeżeli po spadku ich ceny o 25 % zarejestrowano wzrost sprzedaży 0,5 %:

a. popyt cenowo elastyczny,

b. popyt krzyżowo elastyczny,

c. popyt cenowo nieelastyczny,

d. popyt cenowo proporcjonalny.

 

13. Elastyczność mieszana popytu ma wartość dodatnią. Świadczy to o tym, iż: analizowane dobra mogą być :

a. komplementarne,

b. substytucyjne,

c. niezależne,

d. Giffena

 

14. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na czekoladę wynosi 2, to wielkość popytu zmienia się:

a. w tym samym kierunku co dochód, ale w większym stopniu,

b. w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu,

c. w odwrotnym kierunku niż dochód,

d. w tym samym kierunku co dochód i w tym samym stopniu.

 

15. Jaka nastąpi zmiana w popycie na ananasy w puszce, jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej popytu na ananasy wynosi 1,6 a cena wzrosła o 30 %:

a. nastąpi wzrost popytu o 48 %,

b. nastąpi spadek popytu o 48 %,

c. nastąpi spadek wielkości popytu o 48 %,

d. nastąpi wzrost wielkości popytu o 48 %.

 

16. Badania empiryczne wskazują, iż popyt na sprzęt gosp. domowego (AGD) charakteryzuje się współczynnikiem elastyczności cenowej wynoszącym ok. 1.6. Chcąc zwiększyć przychody ze sprzedaży, producenci AGD powinni stosować strategię:

a. podnoszenia cen;

b. stabilnych cen;

c. obniżania cen;

d. żadna z powyższych.

 

17. Jeżeli stwierdzono, ze wskaźnik elastyczności cenowej popytu na coca-colę jest mniejszy od 1 to oznacza to, że:

a. wielkość popytu zmienia się mniej intensywnie niż zmiany w cenie,

b. wielkość popytu zmienia się bardziej intensywnie niż zmiany w cenie,

c. wielkość popytu nie zmienia się niezależnie od zmian cen,

d. wielkość popytu zmienia się proporcjonalnie do zmian w cenie.

 

18. Jeżeli konsumenci wydają więcej na produkt po spadku jego ceny, to:

a. popyt jest elastyczny,

b. popyt jest neutralny,

c. popyt jest nieelastyczny,

d. popyt jest sztywny.

 

19. Wskaźnik elastyczności cenowej popytu szynki w sklepie Agrofirma wynosi 1,2. Ponieważ wielkość popytu na szynkę jest dość wysoka kierownik sklepu chce uzyskać większy przychód ze sprzedaży szynki i postanawia zwiększyć ceny o 10%. Wskaż, czy po podwyżce cen

a. zwiększy przychód,

b. zwiększy przychód i ilość sprzedaży,

c. zmniejszy przychód i zwiększy ilość sprzedaży,

d. zmniejszy przychód i ilość sprzedaży.

 

20. Przy cenie 1,6 zł za 1 butelkę piwa klient kupował tygodniowo 10 butelek tego napoju. Ile będzie on kupował piwa gdy cena wzrośnie do 1,76 zł za butelkę, jeżeli wiadomo, że wskaźnik elastyczności popytu na piwo wynosi 1.

a. 9 butelek,

b. 10 butelek,

c. 11 butelek,

d. 20 butelek.

 

21. Pani Rozalia Wór zakupuje 10 litrów wina owocowego tygodniowo. Ustaliła ona, że wskaźnik elastyczności jej reakcji na zmiany cen wynosi 0,2. Ustal ile wina zakupi p. Rozalia po wzroście ceny wina owocowego o 50 %:

a. 5 litrów,

b. 9 litrów,

c. 11 litrów,

d. na podstawie danych nie można ustalić.

 

22. Oszacuj o jaki procent zmieniło się zapotrzebowanie na Coca-Colę po spadku jej ceny z 2,0 zł do 1,0 zł jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej popytu na Colę wynosi 0,8:

a. wielkość zapotrzebowania na Coca Colę wzrosła o mniej niż 50 %,

b. wielkość zapotrzebowania na Coca Colę wzrosła o więcej niż 50 %,

c. wielkość zapotrzebowania na Coca Colę wzrosła o 40 %,

d. wielkość zapotrzebowania na Coca Colę wzrosła o mniej niż 40 %.

 

23. Jeżeli wskaźnik elastyczności popytu, wynosi 0,5, to każda 2% obniżka ceny wywoła:

a. wzrost popytu o 1 %,

b. wzrost popytu o więcej niż 1 %,

c. wzrost ilości popytu o 1 %,

d. spadek ilości popytu o mniej niż 1 %

 

24. Jeżeli popyt na piwo jest nieelastyczny, to wzrost ceny o 5% spowoduje:

a. spadek wielkości popytu o 5%,

b. spadek wielkości popytu o ponad 5%,

c. spadek wielkości popytu o mniej niż 5%,

d. wzrost wielkości popytu o mniej niż 5%.

 

25. Co możesz powiedzieć o zależności dobra A i dobra B jeżeli spadek ceny dobra A z 15.000 do 5.000 spowodował zmianę zapotrzebowania na B z 500 szt. do 400 szt?

a. są to dobra normalne

b. są to dobra substytucyjne

c. są to dobra komplementarne

d. są to dobra niezależne

 

26. Prawdopodobną reakcją pacjentów na 15% redukcję cen leków w aptekach będzie:

a. obniżenie zapotrzebowania na leki o 15%,

b. brak reakcji,

c. obniżenie zapotrzebowania na leki o 3%,

d. zwiększenie zapotrzebowania na leki o 3%.

 

27. Jeżeli zmiana wielkości popytu wynosi 8%, a zmiana ceny 12% to popyt w takiej sytuacji jest:

a. względnie elastyczny,

b. względnie nieelastyczny,

c. sztywny,

d. jest elastyczny.

 

28. Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej popytu na mydło LUX wynosi 1,2 i cena jego spadła o 20 %, to:

a. wielkość popytu na mydło LUX spadnie o 36 %,

b. wielkość popytu na mydło LUX wzrośnie o 12 %,

c. wielkość popytu na mydło LUX spadnie o 24 %,

d. wielkość popytu na mydło LUX wzrośnie o 24 %.

 

29. Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej na proszek MIX wynosi 1,5 i zanotowano wzrost wielkości popytu na MIX o 30 %, to musiało to być skutkiem:

a. znacznego obniżenia ceny MIX,

b. spadku cny MIX o 15 %,

c. wzrostu ceny innych proszków średnio o 30 %,

d. spadku ceny MIX o 20 %,

e. spadku ceny MIX o więcej niż 20 %.

 

30. Jeżeli stwierdzono, że wskaźnik elastyczności cenowej popytu na proszek do prania FRANIA wynosi 1,8 to producent zmierzający do maksymalizacji obrotów powinien stosować:

a. strategię zniżki ceny,

b. strategię wzrostu ceny,

c. strategię stabilnej ceny,

d. niemożliwe do określenia na podstawie danych.

 

ODPOWIEDZI - Elastyczność popytu i podaży

 

1. B,D

2. A

3. B

4. B

5. D

6. C

7. C

8. A

9. B

10. C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. C

16. C

17. A

18. A

19. D

20. A

21. B

22. C

23. C

24. C

25. B

26. B

27. B

28. D

29. D

30. A

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online