Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

Finanse i bankowość - wykłady

plik Pobierz Finanse i bankowosc - wyklady.doc

FINANSE I BANKOWOŚĆ

 

WYKŁAD 18.02.2007

 

Nauka finansów – gałąź nauki ekonomi o zjawiskach i procesach pieniężnych, bada strumienie pieniądza przepływającymi między podmiotami gospodarczymi w toku procesów wytwarzania, podziału, wymiany spożycia i akumulacji rzeczowej oraz zasoby pieniądza gromadzone i rozdysponowane w toku tych procesów, nauka finansów bada i wyjaśnia treści ekonomiczne.

 

Nauka finansów zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądza przez:

*        Państwo jego celem działalności ochrona porządku społeczno-prawnego;

*        Samorządy terytorialne;

*        Przedsiębiorstwa celem dział. zarobkowa ;

*        Gospodarstwo domowe, celem maksymalizacja i zaspokojenie potrzeb;

*        Banki ;

*        Instytucje ubezpieczeniowe.

 

Zjawiska finansowe – zjawiska pieniężne, które dokonują się w ramach zjawisk ekono­micznych: podział, wymiana, produkcja, konsumpcja. Zjawiska finansowe to pieniądz w ruchu.

Funkcje finansów

*        Alokacyjna – rozmieszczenie czynników produkcji w różnych rodzajach działalności;

*        Redystrybucyjna – wtórny podział pieniądza; bezpośrednio- transfery na rzecz ludzi lub pośrednio – finansowanie świadczeń przez obciążenia;

*        Stabilizacyjna – oddziaływanie na gospodarkę;

*        Kontrolna – wynika z faktu istnienia ewidencji operacji finansowych.

 

System finansowy – to zbiór norm prawnych ustalających społeczne organy/instytucje/ których zadaniem jest wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych.

 

System finansowy powinien być

*        Racjonalny;

*        Efektywny – skutecznie oddziałujący na przebieg procesów rzeczowych przy pomocy pieniądza;

*        Zgodny z przebiegiem procesów gospodarczych – właściwe metody do właściwych zjawisk;

*        Wewnętrznie zgodny – czyli regulacje odbywają się we wzajemnym związku;

*        Prosty w konstrukcji, aby nie „tworzyć” szarej strefy;

*        Zdolny do samoregulacji  - system powinien dostosować się do zmian warunków gospodarczych i społecznych.

 

Funkcje systemu finansowego

*        Płatnicza – zabezpiecza sprawne działanie mechanizmu rozliczeń, transakcji gospo­darczych;

*        Płynności – łatwość zamiany papierów wartościowych na pieniądz;

*        Oszczędności – stwarzanie podmiotom szans, ich lokowanie na atrakcyjnych warun­kach;

*        Kredytowa – dostarczanie kredytów dla popierania inwestycji i konsumpcji;

*        Zabezpieczająca przed ryzykiem – wbudowane instrumenty chroniące przed nadmiernym ryzykiem;

*        Polityka ekonomiczna – dbałość i perspektywę.

 

Polityka ekonomiczna to bezpośrednie kierowanie gospodarką narodową przez państwo lub pośrednie oddziaływanie państwa na funkcjonowanie gospodarki.

 

Kierunki oddziaływania:

*        Przez zapewnienie środków niezbędnych do wykonywania przez państwo jego funkcji zewnętrznych i wewnętrznych. Siła państwa to wzrastający potencjał gospodarki narodowej;

*        Wspieranie funkcjonowania i rozwoju sektorów gospodarki narodowej;

*        Ochrona działalności gospodarczej obywateli przed zagraniczną konkurencją;

*        Poprzez uchronienie konkurencji przed organizacjami monopolistycznymi;

*        Przeciwdziałanie czynnikom wywołującym kryzysy i pobudzanie konkurencji;

*        Rozwiązanie problemów ochrony środowiska naturalnego i przestrzennego ładu w zagospodarowaniu kraju;

*        Utrzymanie w państwie ładu społecznego, osłanianie słabszych warstw społecznych, regulowanie warunków pracy i płacy.

 

WYKŁAD 04.03.2007

 

Gospodarka i polityka finansowa

 

Gospodarka finansowa (dot. planowania, realizacji) jest pojęciem szerszym niż finanse, bo obejmuje:

*        Przygotowanie prowadzenia wszelkiego rodzaju operacji pieniężnych

*        Faktyczną realizację tych operacji

*        Ewidencję i analizę przebiegu operacji pieniężnych w przyszłości

 

Polityka finansowa – to dokonywanie wyborów w zakresie celów, sposobów lub metod ich osiągnięcia.

Polityka finansowa – to działalność państwa polegająca na kierowaniu procesami produkcji, podziału, wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej za pomocą instrumentów pieniężnych.

Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych.

 

Nauka o finansach publicznych to nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych związanych z powstaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.

 

Środki publiczne – środki nas wszystkich dotyczą dobra wspólnego i interesu publicznego.

 

Dlaczego istnieje sektor publiczny?

*        W gospodarce rynkowej należy realizować zadania społeczne, np. oświata

*        Zabezpieczenie przed bezrobociem, ubezpieczenia n starość

*        Etatyzm – właściciel i organizator produkcji np. przemysł ciężki.

 

Państwo realizuje swoje Ele przy pomocy planu finansowego, w którym zawarte są dochody i wydatki rządowe, związane z realizacja przyjętej polityki społecznej i gospodarczej.

 

Budżet państwa to pojecie:

*        Ekonomiczne – określa ilość pieniędzy

*        Prawne – akt normatywny – uchwalany przez Sejm jako ustawa

*        Techniczne – gromadzenie i wydatkowanie środków budżetowych.

 

Finanse publiczne zajmują się środkami, które tworzy i zarządza nimi sektor publiczny.

 

Finanse publiczne:

*        Cel działania – realizacja potrzeb społecznych

*        Sposób gromadzenia środków – władza publiczna wyposażona jest w narzędzie przymusu, umożliwiające gromadzenie środków;

*        Sposób wydatkowania środków – w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, dyskusje co do racjonalności ekonomicznej;

*        Skala działania – nieporównywalna z zasobami prywatnymi

*        Wpływ na gospodarkę – decyzje władz publicznych np. o rozwoju, poprzez fakt alokacji środków sektora prywatnego

 

Źródła dochodów publicznych:

*        Podatki

*        Opłaty publiczne

*        Darowizny, grzywny, kary

*        Emisja znaków pieniężnych i papierów wartościowych

*        Wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy mienia publicznego

*        Lokaty, depozyty, oprocentowanie, inne

 

Wydatki  publiczne

*        Finansowanie administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, ochrony porządku publicznego

*        Finansowanie rozwoju gospodarki narodowej, podmiotów gospodarczych lub procesów

 

System finansów publicznych tworzą organy administracji publicznej wykonujące funkcje:

*        Decyzyjne – ustalanie wysokości wydatków i dochodów

*        Poborcze – organy skarbowe

*        Kontrolne

 

Jakie zmiany dla sektora publicznego:

*        Ograniczenie działalności

*        Modernizacja działań

*        Nastawienie na kryterium „ekonomiczne”

*        Niezależność działania

*        Mieszanie się sektora publicznego z prywatnym

 

Kierunki zmian dla sektora publicznego:

*        Wzrost satysfakcji klientów

*        Tworzenie standardów obsługi

*        Dorównywanie do sektora prywatnego/ jakość systemów informatycznych, efekty­wno­ści

 

Rola sektora publicznego

Rola i znaczenie sektora publicznego jest oceniana odmiennie dla krajów o różnym poziomie rozwoju.

*        Udział sektora publicznego w majątku narodowym (40-60%)

*        Udział sektora publicznego w tworzeniu PKB

*        Udział zatrudnienia w sektorze publicznym w zatrudnieniu ogółem

*        Udział wszystkich dochodów publicznych do wartości PKB (podatki)

*        Udział sektora publicznego w alokacji PKB

 

System podatkowy – zbiór podatków obowiązujących w danym państwie, a nakłada je Sejm.

 

Podatek – sens ekonomiczny – ciężar ponoszony przez podmioty istniejące poza państwem lub inne związki publiczno-prawne na rzecz tego państwa.

Podatek – sens prawny – jest to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa lub innego związku publiczno-prawnego nakładane na podstawie przepisów prawa, które określają wysokość i terminy i inne warunki

Podatek – sens ustrojowy (polityczny) – relacja między państwem a obywatelem.

 

Podatki

*        Od dochodów osobistych ludności – 30% całości

*        Opodatkowanie towarów i usług – VAT

 

Funkcje podatków:

*        Fiskalna (redystrybucyjna)

*        Regulacyjna

*        Dochodowa

 

Cechy trwałe podatków:

*        Przymusowość – nakładane są z mocy prawa, jeśli nie – egzekucja

*        Jednostronność – transfer jednokierunkowy

*        Nieodpłatność – w zamian za podatek nie przysługuje ekwiwalent

*        Ogólność – są stosowane na podstawie norm ustawowych, możliwość zwrotu w postaci usług świadczonych przez państwo.

 

Cechy zmienne podatków;

*        Podmiotowość

*        Warunki płatności

*        Wysokość płatności

*        Terminy płatności

 

WYKŁAD 18.03.2007

 

Unikanie podatku – działanie legalne

 

Formy unikania podatków

*        Wykorzystywanie możliwości tkwiących w systemie podatkowym

*        Wykorzystywanie luk w prawie

*        Przeniesienie działalności tam gdzie mniejsze podatki

*        Zaniechanie działalności

 

Uchylanie się od podatku – działanie nielegalne

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online