Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse publiczne Wróć do kategorii

FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH

plik Pobierz FUNKCJE FINANSOW PUBLICZNYCH.txt

FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Do czynników społeczno - politycznych określających funkcje finansów publicznych zalicza się:
zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa,
ochronę grup najsłabszych ekonomicznie z powodów od siebie w znacznym stopniu niezależnych,
uaktywnienie lokalnych społeczności.
Do potrzeb które nie mogą być zaspokajane indywidualnie zalicza się potrzeby bezpieczeństwa, wewnętrznego i zewnętrznego, funkcjonowania administracji publicznej oraz służb dyplomatycznych. Inne potrzeby związane z edukacją i ochroną zdrowia mogą być zaspokajane zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.
Zróżnicowany charakter potrzeb zbiorowych znajduje odzwierciedlenie w często stosowanym podziale dóbr i usług służących ich zaspokajaniu na :
- dobra publiczne np. zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymanie szlaków komunikacyjnych, ochrona przyrody. Korzyści z zaspokajania tych potrzeb nie podlegają podziałowi na poszczególnych obywateli. Są finansowane ze środków publicznych.
- dobra społeczne - to takie, która ze względu na cechy fizyczne mogą zaspokajać indywidualne potrzeby obywateli z ich środków prywatnych lub też w całości albo w całości zbiorowo ze środków publicznych. Przykładem dóbr społecznych są usługi oświatowe i zdrowotne.
Czynniki ekonomiczne determinujące znaczenie finansów publicznych wynikają z istoty mechanizmu rynkowego i zalicz asie do nich :
łagodzenie cyklu koniunkturalnego,
dostosowanie struktury podaży do struktury popytu,
dostęp do wiarygodnej informacji rynkowej,
likwidowanie tzw. negatywnych efektów działalności gospodarczej.
FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH : alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna, skarbowa, ustrojowa, demoktaryczna, kontrolna, bodźcowa, planowania, prawna, kredytowa, administracyjna, koordynacyjna
Największe znaczenie mają funkcje :
1. Alokacyjna w odniesieniu do zasobów - Istota funkcji alokacyjnej - polega na kształtowaniu podziału środków przejętych od społeczeństwa między sektor publiczny i prywatny . Jej realizacji służą zarówno wydatki, jak i dochody. Podatki przez korygowanie cen dóbr, usług i czynników produkcji oddziałują na alokację środków w ramach sektora prywatnego. Zasadniczym odzwierciedleniem funkcji alaokacyjnej jest strona wydatkowa funduszy publicznych. Jest ona związana bezpośrednio z wytwarzaniem przez sektor finansów publicznych określonych dóbr publicznych i społecznych. Przeznaczona na nie część wydatków wyraża faktyczny udział sektora publicznego w produkcie społecznym. Część wydatków jest transferowanych do sektora prywatnego poprzez pomoc socjalną, subsydia, dotacje, subwencje publiczne. Rola finansów publicznych polega w tym przypadku na realokowaniu środków w ramach samego sektora prywatnego.
O skali alokacji świadczy relacja wysokości wydatków publicznych od produktu krajowego brutto PKB oraz ich struktura. Wypełnianie funkcji alokacyjnej wymaga posiadania przez państwo określonych dochodów, których samo nie wytwarza. Państwo dzięki władzy korzysta z dochodów podmiotów fizycznych i prawnych. Specyficzna sytuacja dochodowa wymusza redystrybucje dochodów społeczeństwa.
Dobra prywatne - towary i usługi dostarczane na rynek za cenę, jaka jest na rynku. Konsumpcja wiąże się z przeniesieniem własności na nabywcę.
Dobra publiczne - to towary i usługi świadczone przez państwo na zasadzie odpłatności świadczeń, nie związane z daną usługą. Przy dobrach publicznych nie mamy do czynienia z konkurencją.
Mechanizm rynkowy zapewnia efektywną alokację zasobów przy dobrach prywatnych. Nie sprawdza się przy sektorze publicznym.
Przyczyny:
- pewne dobra są udostępnione, aby wszyscy mogli mieć dostęp,
- pewna grupa obywateli ze względu na poziom dochodów rezygnowałby z pewnych dóbr publicznych np. obowiązek szkoły,
- z tego powodu, że zostały narzucone dobro można oczekiwać pozytywnych efektów.
Zadaniem państwa jest odnowa zasobów - dbałość o środowisko naturalne. Alokacja zasobów w celu wytwarzania nie opiera się na zysku, ale na kryterium zaspokajania potrzeb o charakterze publicznym.
Klasyczne dobra publiczne - oświata, ochrona porządku publicznego, wymiary społecznego sensu largo - nauka, oświata.
Dobra społeczne - mogą być prywatne bądź publiczne zależy to od wyboru.
2. Redystrybucyjna w odniesieniu do dochodów- Funkcja redystybucyjna odnosi się do gromadzenia dochodów. Najważniejszymi czynnikami redystrybucji są podatki i opłaty oraz wpłaty na system ubezpieczeń społecznych. Dzięki podatkom, opłatom, wpłatom do ZUS, rząd i samorządy lokalne pozyskują środki finansowe, które mogą przeznaczyć na realizację swoich celów. Do celów tych należy : zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, podniesienie poziomu wiedzy obywateli, umożliwienie im zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i niematerialnych. Funkcja redystrybucyjna wskazuje jaka część wytworzonego dochodu podlega redystrybucji przez władze publiczne. Stopę redystrybucji mierzy się relacją dochodów publicznych lub tylko podatkowych do PKB.
W wyniku redystrybucji następuje przesunięcie dochodów z sektora gospodarstw domowych z sektora prywatnego do sektora publicznego. Redystrybucyjny charakter mogą mieć dochody z sektora prywatnego (podatki) jak i wydatki w postaci dotacji, subwencji, rent, emerytur.
Redystrybucja - najpierw ściąga dochody (podatki), potem wydatkuje w postaci transferów.
Szczególną rolę w redystrybucji dochodów odgrywa system Ubezpieczeń Społecznych, który powinien zabezpieczyć przynajmniej to minimum socjalne.
Redystrybucja dochodów na rzecz obywateli realizowana jest przez system zabezpieczeń społecznych.
Świadectwa te, czyli transfery o charakterze socjalnym dzielimy na:
transfery, które zastępują dochody obywateli (niezależnie od sytuacji materialnej, ale wynikają z wcześniej uzyskanych dochodów), rola ograniczona
transfery, które uzupełniają dochody obywateli, związane z konkretnymi sytuacjami obywateli i ściśle zależą od sytuację materialnej obywateli (zasiłki rodzinne), mniejsza waga finansowa ale większa rola redystrybucji
Funkcja redystrybucyjna może być realizowana w formie:
bezpośredniej - przez dochody i wydatki z funduszy publicznych,
pośredniej - realizowana przez zaspokajanie potrzeb o charakterze zbiorowym.
Od strony trudności, jakie napotyka funkcja alokacjna i redystrybucyjna:
preferencje władz publicznych, a preferencje grup społecznych,
alokacja zasobów w celu tworzenia dóbr publicznych
3. Stabilizacyjna w odniesieniu do całej gospodarki- Funkcja stabilizacyjna polega na wykorzystaniu dochodów i wydatków do oddziaływania na procesy gospodarcze w skali makroekonomicznej tak, aby przeciwdziałać lub łagodzić skutki występowania wahań koniunkturalnych. Zadaniem funkcji stabilizacyjnej jest dążenie do tego, aby w warunkach wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego stabilizować ceny, osiągnąć wysoki poziom zatrudnienia oraz równowagę w kontaktach gospodarczych z zagranicą.
Dobra wytworzone przez gospodarkę podlegają najpierw podziałowi - czyli redystrybucji, następnie część z nich jest przedmiotem konsumpcji - wtedy realizowana jest funkcja alokacyjna. Redystrybucja i podział dóbr mogą być wykorzystywane do stabilizowania gospodarki - funkcja stabilizacyjna finansów publicznych.
Celem władz publicznych jest umiejętne posługiwanie się alokacją i redystrybucją dla łagodzenia cyklu koniunkturalnego. Elementy polityki fiskalnej nie są jednymi do łagodzenia cyklu koniunkturalnego może wykorzystać politykę monetarną. Spadek stóp oprocentowania, popyt indywidualny, zagregowany
Funkcja stabilizacyjna wykorzystuje 3 rodzaje działań
- wielkość dochodów budżetów, wpływa na popyt, odgrywa kluczową rolę w przebiegu cyklu koniunkturalne
- wielkość wydatków budżetów
- saldo budżetu państwa
Fiskalizm - jest to wyraz polityki finansowej charakteryzującej się nadmiernym obciążeniem podatkami działalności gospodarczej w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Nadmierny fiskalizm ogranicza możliwości oszczędzania, większe wydatki, budżetu tworzą nowy popyt a więc też popyt inwestycyjny.

FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

 

 

www.wkuwanko.pl

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse publiczne [70]

 • podgląd pobierz opis 16 zagadnień z finansów publicznych
 • podgląd pobierz opis BUDŻET - TENDENCJE W LATACH 90-TYCH.
 • podgląd pobierz opis Budżet gminy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa - cechy, funkcje, zasady budżetowania
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa - deninicje
 • podgląd pobierz opis CŁO
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis DOCHODY I ŹRÓDŁA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 • podgląd pobierz opis Dochody publiczne - wszystko na temat
 • podgląd pobierz opis Finanse lokalne - pytania i odpowiedzi
 • podgląd pobierz opis Finanse lokalne – emisja papierów wartościowych [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse międzynarodowe - teoria
 • podgląd pobierz opis Finanse międzynarodowe - test TEST
 • podgląd pobierz opis Finanse Publiczne
 • podgląd pobierz opis Finanse publiczne - 10 zagadnień
 • podgląd pobierz opis Finanse publiczne - gotowe ściągi ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse publiczne - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse publiczne - ściąga 1 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse publiczne - ściąga 2 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse publiczne - ściąga 3 ŚCIĄGA
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online