Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową

plik Pobierz Inflacja i jej wplyw na gospodarke narodowa.zip

Co  to  jest  inflacja?
   Bywa  tak , że  ceny  towarów  rosną , są  stałe  lub  spadają. Jeśli  ceny  dóbr  w  gospodarce  podnoszą  się , mamy  do  czynienia z inflacją. Kiedy  ceny  spadają , mówimy  o  deflacji. Od  kilkudziesięciu  lat  realnym  problemem  jest  w  wielu  krajach  jedynie  inflacja , czyli  wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach , a  stopień nasilenia inflacji określa  tzw.  stopa inflacji, wyrażona w procentach.

Rodzaje  i  przyczyny  inflacji
   Proces inflacji jest niezwykle złożony ze względu na mnogość jej przyczyn, przejawów i skutków , dlatego  też  inflację  możemy  podzielić  na  wewnętrzną , czyli  taką , która  powstaje  wewnątrz  danego  gospodarstwa  narodowego  oraz  zewnętrzną , czyli  taką, która  wynika  ze  stosunków  gospodarczych  z  innymi – zagranicznymi – podmiotami  ekonomicznymi. Wewnętrznym  źródłem  procesów  inflacyjnych  może być  wzrost  globalnego  popytu  przy  danej  podaży. Taką  inflację  określa  się  jako  popytową. Innym  źródłem  inflacji  mogą  być  względnie  trwałe  przesunięcia w popycie , uwarunkowane  zmianami  strukturalnymi. Następnym  czynnikiem  inflacjogennym  jest  wzrost  kosztów  produkcji. Wówczas  mówi  się  o  inflacji  podażowej lub  kosztowej. Inflacja  może  także  wynikać  ze  wzrostu  podaży  pieniądza i kredytu  bądź  też  może  być  skutkiem  roszczeń  różnych  grup  społecznych  do  większego  udziału  w  dochodzie  narodowym. Inflację  spowodowaną  takimi  żądaniami  określa  się  jako  roszczeniową. Sprowadza  się  ona  jednak  w  końcu  do  inflacji  kosztowej , gdyż  zwiększające  się  płace  wywołują  wzrost  kosztów  produkcji.
W  śród  zewnętrznych  przyczyn  wyróżnia  się  import  po  wyższych  cenach  dewizowych , eksport  po  korzystnych  cenach  oraz  spłatę  zadłużenia. Drogi  import  podnosi  koszty  produkcji ; eksport  po  korzystnych  cenach  działa  w  zasadzie  podobnie  jak  spłata  zadłużenia. W  jednym  i  drugim  przypadku  w  kraju  zostają  płace , natomiast  towary  tworzą  podaż  za  granic , a  nie  pokrycie  dla  wypłaconych  wynagrodzeń.
Wewnętrzne  przyczyny  dają  się  sprowadzić  do  inflacji  popytowej  oraz  inflacji  podażowej. Inflację  popytową  może  wywołać  budżet  państwa , przedsiębiorstwa  oraz  gospodarstwa  domowe. Natomiast  inflacja  podażowa  może  mieć  swoje  źródło  we  wzroście  produkcji  na  skutek np. pogarszających  się  warunków  wydobycia  surowców , szybszego  wzrostu  płac  niż  wydajność  pracy , pracy  w  nadgodzinach , złej  jakości  produkcji , wzrostu  wydatków  na  bezpieczeństwo i higienę  pracy  oraz  konieczność  podniesienia  wydatków  na  ochronę  środowiska.
   Rodzaje  inflacji  ze  względu  na  wysokość  stopy  inflacji:
inflacja  pełzająca – od  3% do 5% 
inflacja  krocząca  –  od  5%  do 10%
inflacja  galopująca – od  10%  do  50%
Hiperinflacja – od  kilkuset  do  kilku  tysięcy  procent – trudno  jest  ją  kontrolować  w  gospodarce i powoduje  ona  duże  zadłużenia. Najgwałtowniejsza  hiperinflacja  miała  miejsce  na  Węgrzech  po  II  wojnie       światowej , od  sierpnia  1945r.  do  1946r.  ceny  rosły  tam  średnio  o  19800%  miesięcznie. Po  pierwszej  wojnie  światowej  hiperinflacja  wystąpiła  w Austrii , Niemczech , Polsce , Rosji. Po II wojnie  światowej  dotknęły:  Chiny , Tajwan , Węgry i Grecję. Przyczyną  tego  rzadkiego  zjawiska  jest  najczęściej  działalność  państwa. Nie  mogąc  sobie  poradzić  w  inny  sposób  państwo  drukuje  pieniądze  bez  pokrycia  w  towarach , aby  sfinansować  swoje  wydatki. Posiadacze  zasobów  pieniądza  zostają  w  tedy  opodatkowani „podatkiem  inflacyjnym”. Obok  emisji  towarzyszącej  wzrostowi  PKB  on  źródłem  renty  emisyjnej. Państwo  płaci  drukowanymi  przez  siebie  banknotami , a  wzrost  cen  zmniejsza  siłę  nabywczą  pieniędzy  gospodarstw  domowych i przedsiębiorstw. Zatrzymanie  hiperinflacji  następuje  zwykle „za  jednym  zamachem”. Niezbędne  jest  zahamowanie  wzrostu  nominalnej  podaży  pieniądza , co  jest  trudne , bo  państwo  potrzebuje  pieniędzy. Trzeba  zreorganizować  system  finansowy  państwa i uniezależnić  budżet  od  dochodów  z  kreacji  pieniądza. Kiedy  realny  popyt  na  pieniądz  w  gospodarce  zmaleje  tak , że  podatek  inflacyjny  przestaje  spełniać  swoją  funkcję , nadchodzi  czas  reformy  pieniężnej. Symboliczną  wymowę  ma  zwykle  wprowadzenie  nowej  jednostki  pieniężnej.

Skutki  inflacji
   Istnieje  przekonanie , że  lekka  inflacja  stymuluje  wzrost  produkcji. Dał  temu  wyraz  już  pod  koniec  ubiegłego  stulecia  francuski  ekonomista  Karol  Gide  pisząc: „Zwyżka  cen  jest  pożytecznym  bodźcem  dla  produkcji , gdyż  podtrzymuje  zmysł  przedsiębiorczy , prowadzi  do  zwiększenia  płac , działa  jak  środek  podniecający i  jest  objawem  zdrowych  stosunków  ekonomicznych. Jednak  na ogół  skutki  inflacji  są  negatywne  zarówno  dla  całej  gospodarki  jak i dla jej obywateli. Dlaczego...?
Dlatego  ponieważ  nadmierny  wzrost  inflacji  powoduje  wzrost zysków , co  pobudza  działalność  inwestycyjną , przyczyniając  się  do  szybszego  wzrostu  gospodarczego. Efekt  ten  wzmacniany  jest  dodatkowo , gdy  nominalna  stopa  procentowa  rośnie  wolniej  niż  inflacja. Ucieczka  od  pieniądza  i  zwiększone  zakupy  dóbr , charakterystyczne  dla  inflacji, przyczyniają  się  do  pobudzenia  działalności  inwestycyjnej. Trzeba  tutaj  zwrócić  uwagę , że  na  skutek  inflacji  ceny  tracą  swoją  informacyjną  rolę , co  może  prowadzić  do  nieoptymalnej  alokacji  zasobów. Przykładowo  ucieczka  w  dobra  rzeczowe (metale  szlachetne , ziemia , nieruchomości) może  prowadzić  do  boomu  na  rynku  metali  szlachetnych i w branży  budowlanej. W  nadziei  na  zyski  przedsiębiorcy  działający  w  tych  branżach  podejmują  dodatkowe  inwestycje , najczęściej  finansowane  z  kredytów. Opanowanie  inflacji  powoduje , że  inflacyjnie  stymulowany  popyt  spada. Rozpoczęte  inwestycje  nie  zostają  zakończone , a  zamrożony  w  nich  kapitał  nie  może  być  efektywnie  wykorzystany  przez  inwestorów , którzy  dodatkowo  są  zobowiązani  do  spłaty  kredytów. W  efekcie  doprowadza  to  w  wielu  przypadkach  do  bankructwa  zaangażowanych  w  przedsięwzięcie  firm. W  opisanej  sytuacji  ceny  były  nośnikiem  niewłaściwych  sygnałów , co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  podjęcia  nieprawidłowych  decyzji  inwestycyjnych i  nieoptymalnej  alokacji  zasobów. W  takich  warunkach  zjawiska  inflacyjne  utrudniają ( lub  wręcz  uniemożliwiają ) przeprowadzenie  prawidłowego  rachunku  ekonomicznego. Nie  mogąc  oszacować  przyszłego  poziomu  cen, trudno  ocenić  koszty i zyski  związane  z  danym  przedsięwzięciem.
Konsekwencją  zjawisk  inflacyjnych  może  być  również  konieczność  dokonania  obniżki  kursu , a  więc  dewaluacji  waluty  krajowej. Wzrost  cen  krajowych , w  tym  także  wzrost  cen  towarów  przeznaczonych  na  eksport  przy  danym  kursie  walutowym , powoduje  podrożenie  tych  towarów  za  granicą , co  może  przyczynić  się  do  trudności  z  ich  zbytem. W  konsekwencji , szczególnie  w  sytuacji  trudności  ze  zrównoważeniem  bilansu  płatniczego , władze  państwowe , chcąc  poprawić  efektywność i konkurencyjnośc  eksportu, są  zmuszone  do  obniżki  kursu  waluty  krajowej w stosunku  do  walut  obcych. Może  to  prowadzić , na  skutek  równoczesnego  oddziaływania  obniżki  kursu  na  podrożenie  importu. Sytuacja  płatnicza  danego  kraju  pogarsza  się  wraz  z  kolejnymi  obniżkami  kursu  waluty  krajowej.
Zjawiska  inflacyjne , spadek  siły  nabywczej  danej  waluty  i  obniżka  jej  kursu  mogą  także  w  wielu  przypadkach  prowadzić  do  ucieczki  kapitału  za  granicę. Chcąc  ratować  posiadane  środki  pieniężne  przed  inflacją  ich  właściciele  wymieniają  je  na  waluty  obce  i  wywożą , często  nielegalnie , za  granicę.

Metody  przezwyciężania  inflacji
   Metody  walki  z  inflacją  obejmują  wszystkie  środki  polityki  fiskalnej , pieniężnej , handlu  zagranicznego i kursu  walutowego. Celem  tych  przedsięwzięć  jest  zmniejszenie  siły  nabywczej  i  popytu , zmniejszenie  masy  pieniędzy w obiegu  i  jego  płynności , zmniejszenie  importu  inflacyjnego. Dzieje  się  to  poprzez  ograniczenie  wydatków  budżetowych , zwiększenie  podatków , ograniczenie  dostępności  kredytów  poprzez  zwiększenie  ich  oprocentowania  itp. przedsięwzięcia.
Jednym  z  narzędzi  walki  z  inflacją  jest  także  zamrożenie  cen  i  płac.
Ograniczenie  inflacji  lub  przeciwdziałania  jej  występowaniu  wymaga  odpowiedniej  polityki  państwa  w  zakresie  kształtowania  dochodów  społeczeństwa , ograniczaniu  deficytu  budżetowego ( polityka  fiskalna ), kontroli  emisji  pieniądza  przez  bank  centralny i kreacji  pieniądza  kredytowego  przez  banki  komercyjne ( polityka  monetarna ).

 Podsumowanie
   Podsumowując  moją  pracę  nasuwa  mi  się  na  myśl  się  jedno  krótkie , ale  jakże  stosowne  zdanie  „ inflacja  to  wzrost  cen , a więc  drożyzna  usług  i  oferowanych  dóbr  konsumpcyjnych na  rynku” Jednak  inflacja  jest  zjawiskiem  ważnym  i  złożonym , a spowodowane  przez  nią  koszty  są  ukryte  i  nie  rzucające  się  w  oczy  tak , jak  np. koszty  bezrobocia. Tym  trudniejszym  czyni  to  starania  odpowiednich  polityków  gospodarczych  pracujących  nad obniżeniem  tempa  wzrostu  cen w gospodarce. Dodatkowym  często  tutaj  utrudnieniem  bywa  także  fakt , że  społeczeństwa  po  prostu  nie  są  gotowe  ponieść  kosztów  zdecydowanej  polityki  antyinflacyjnej. Dotyczy  to  m.in.  reformujących  swoje  gospodarki  krajów  zmierzających  „od  planu  do  rynku”. 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • ... 2013-01-03 16:56:39

  Bardzo dziękuje za pomoc, naprawdę dobrze napisane ;]

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online