Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Makroekonomia TEST z odpowiedziami 4

plik Pobierz Makroekonomia TEST z odpowiedziami 4.txt

Test

 

1. Restrykcyjna polityka pieniądza prowadzi do:

a) spadku inflacji i bezrobocia

b) wzrostu inflacji i spadku bezrobocia

c) spadku inflacji i wzrostu bezrobocia,

d) wzrostu inflacji i bezrobocia

 

2. Wysokość krótkookresowej krzywej Philipsa zależy od

a) tempa, wzrostu ilości pieniądza

b) stopnia aktywizacji zawodowej

c) stopy bezrobocia naturalnego

d) tempa postępu technicznego

 

3. Wg. Friedmana długookresowa krzywa Philipsa jest pionowa gdyż

a) ceny i płace są w pełni elastyczne

b) rośnie poziom bezrobocia cyklicznego

c) rynek pracy jest zmonopolizowany

d) ceny i płace są w pełni nieelastyczne

 

4. Polityka zarządzania popytem powinna uwzględniać fakt, że stopa inflacji

a) łatwiej rośnie niż spada,

b) równie łatwo rośnie i spada,

c) nie reaguje na wstrząsy, popytowe

d) trudniej rośnie niż spada

 

5. Przesuniecie długookresowej krzywej Philipsa oznacza:

a) zmianę rzeczywistej stopy inflacji

b) zmianę nominalnej podaży pieniądza

c) zmianę naturalnej stopy bezrobocia

d) zmianę fazy cyklu koniunkturalnego

 

6. Amortyzacja wstrząsu podażowego przez rząd prowadzi do

a) trwałego wzrostu stopy inflacji

b) przejściowego wzrostu bezrobocia

c) przejściowego wzrostu stopy inflacji

d) nagłego wzrostu stopy bezrobocia

 

7. Jeżeli inflacja oczekiwana jest wyższa od rzeczywistej, to w krótkim okresie

a) rośnie stopa bezrobocia

b) maleją płace nominalne

c) spadają płace realne

d) maleje stopa bezrobocia

 

8. Przyjęta w praktyce dopuszczalna granica deficytu budżetowego wynosi

a) 2%

b) 7%

c) 5%

d) l0%

 

9. Deficyt budżetowy wynikający z działania automatycznych stabilizatorów koniunktury to:

a) deficyt klasyczny

b) strukturalny

c) rzeczywisty

d) cykliczny

 

l0. Wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany stóp % jest niska wg

a) monetarystów

b) keynesistów

c) neoklasyków

d) ekonomii podażowej

 

11. Wrażliwość popytu inwestycyjnego na zmiany stóp % jest wysoka wg

a) monetarystów

b) racjonalnych oczekiwań

c) ekonomii podażowej

d) keynesistów

 

l2. Wzrost ilości pieniądza skutecznie ogranicza efekt wypierania wg

a) monetarystów

b) ekonomii podażowej

c) racjonalnych oczekiwań

d) keynesistów

 

13. Długookresowy deficyt budżetowy prowadzi do wzrostu oczekiwanej inflacji oraz

a) spadku nominalnej stopy %

b) wzrostu realnej stopy %

c) wzrostu nominalnej stopy%

d) spadku realnej stopy %

 

14. Finansowanie deficytu budżetowego przez zwiększoną emisję pieniądza nosi nazwę

a) konwersji długu publicznego

b) monetaryzacji długu publicznego

c) efektu crowding out

d) repudiacji długu publicznego

 

l5. Import kapitału łagodzi negatywne następstwa deficytu budżetowego przez

a) hamowanie wzrostu %

b) wzrost kursu walutowego

c) wzrost zadłużenia wewnętrznego

d) spadek zadłużenia zagranicznego

 

l6. Deficyt budżetowy finansowany częściowo importem kapitału krótkoterminowego prowadzi do

a) wzrostu importu i eksportu

b) spadku importu spadku exportu.

c) spadku importu spadku eksportu

d) wzrostu importu spadku eksportu

 

17. Zjawisko taksflacji może przyczynić się m. in do

a) ograniczenia deficytu budżetowego

b) wzrostu funduszu oszczędności

c) wzrostu deficytu handlowego

d) zwiększenia deficytu

 

18. Ograniczenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego pod wpływem wzrostu wydatków rządowych nosi nazwę

a) zasady przyspieszenia

b) efektu majątkowego

c) przejmowania

d) wypierania

 

19. Krzywa popytu inwestycyjnego jest prezentowana w ukł. współrzędnych którymi są

a) % i poziom cen

b) poziom cen i inwestycje

c) % i inwestycje

d) oszczędności i inwestycje

 

odp.: lc,2a,3a,4a,5c,6a,7a, 8c, 9d, l0a, l1d, 12a, l3c, l4b, 15a, 16d, 17a, 18d, 19c,


 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online