Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Marketing Wróć do kategorii

Marketing międzynarodowy - TEST egzaminacyjny

plik Pobierz Marketing miedzynarodowy - TEST egzaminacyjny.txt

1. Jakie funkcje marketingowe wykonał konsument który udał się do supersamu i dokonał zakupów i magazynowania
A finansowania transportu i magazynowania
B finansowania i podejmowania ryzyka
C wszystkich wyżej wymienionych
D żadnych z wyżej wymienionych gdyż funkcje marketingu mogą być tylko wykonywane przez producentów i pośredników handlowych.

2. Który z niżej wymienionych czynników znajduje się poza kontrolą przedsiębiorstwa
A systemu zarządzania gospodarką narodową i system polityczny
B kultura społeczeństwa
C warunki ekonomiczne
D wszystkie wyżej wymienione czynniki i są niezależne od przedsiębiorstwa

3. Które z wymienionych strategii jest strategią cenową
A konkurencyjności
B market plus
C specjalizacji rynkowej
D naciągania linii

4. Strategia wysokich cen nosi nazwę
A skimming
B penetracja
C dywersyfikacja
D dyferencja

5. Strategia selektywnego rozwoju należy do grupy
A strategii produktów
B strategii cenowych
C normatywnych strategii rozwoju
D strategii konkurencji

6. Macierz opracowana przez BCG służy do analizy
A struktury rynku
B struktury segmentów rynku
C struktury asortymentowej
D struktury cen

7. Dane wtórne mogą być uzyskiwane
A wewnątrz organizacji
B z literatury fachowej
C z roczników i sprawozdań statystycznych
D ze wszystkich źródeł wymienionych w punkcie od a do c

 

 

 

8. Jeśli przedsiębiorstwo po nasyceniu rynku swego pierwotnego działania wprowadza na ten rynek nowy produkt a następnie wchodzi z nim także na nowe rynki to mamy do czynienia ze:
A strategią I
B strategią Z
C strategią L
D strategią X

9. Z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować strategie:
A koncentracji rynkowej
B eliminacji rynkowej
C dywersyfikacji rynkowej
D właściwe odpowiedzi a i c
     

10. Internacjonalizacja produktu polega na
A zaangażowaniu w działalność produkcyjną za granicą z wykorzystaniem form nie kapitałowych organizujących ryzyko
B zaangażowaniu w działalność poprzez inwestycje bezpośrednie
C sprzedaży wyprodukowanych towarów za granicą
D właściwa odpowiedź jest a i b

11. Gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednimi zasobami ale rynek jest atrakcyjny przyjmuje zwykle
A strategie sprzedaży licencji i tworzenie systemu franchisingowego
B tworzenie joint- venturo z miejscowym partnerem
C eksport pośredni i bezpośredni
D właściwa odpowiedź a i b

12. Przebiegający w skali międzynarodowej proces planowania i realizowania koncepcji ustalania cen promocji i dystrybucji dóbr i idei tworzących podstawy stosunków wymiennych zmierzających do osiągnięcia celów nabywców i przedsiębiorstwa to
A marketing globalny
B marketing międzynarodowy
C proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa
D marketing w handlu zagranicznym

13. Zaangażowanie przedsiębiorstwa w działalność za granicą z wykorzystaniem form nie-kapitałowych ograniczających ryzyko takich jak na przykład franchising nazywamy
A internacjonalizacją sprzedaży
B internacjonalizacją produkcji
C marketingom międzynarodowym
D właściwa jest odpowiedź a i b

 

 

14. Podstawa geocentryczna kierownictw przedsiębiorstw polega na:

A uwzględnianiu specyfiki każdego rynku i pozostawieniu lokalnej kadrze swobody w ramach zdecentralizowania systemu zarządzania
B dążeniu do obsadzania kluczowych stanowisk kadrą z kraju macierzystego i nieuwzględnianiu specyfiki rynku
C traktowania każdego świata jako zintegrowanego rynku
D unikaniu kontaktów z zagranicą i jest typowa dla przedsiębiorstw które nie rozpoczęły jeszcze procesu internacjonalizacji

 

15. Które z podanych poniżej grup działań powinny uwzględnić cechy lokalne w zakresie zaopatrzenia:
A lokalizacja punktów zaopatrzenia
B transfer informacji rynkowej
C sekwencja wprowadzenia nowych produktów w różnych krajach
D właściwa jest odpowiedź a i b

16. Jaką formę wejścia na rynki zagraniczne powinno wybrać przedsiębiorstwo które zamierza działać na rynku cechującym się strategią gospodarczą i restrykcyjną polityką importową:
A inwestycje bezpośrednie
B sprzedaż licencji
C eksport pośredni i bezpośredni
D kontakty usługowe

17. Które z niżej podanych warunków nie trzeba spełnić stosując strategię niskich cen:
 
A ograniczenie szerokości  i  głębokości  zróżnicowania asortymentowego
B korzystanie z możliwości finansowania
C ograniczenie się do działań w niewielkich segmentach rynku lub niszach rynkowych
D efektywna kontrola kosztów

18. Outsourcing w zakresie produkcji i logistyki dotyczyć może takich działań funkcji jak:
 A franchising
B badania na zlecenie
C subcontracting
D właściwa jest odpowiedz a i c

19. Przedsiębiorstwo dysponujące ograniczonymi zasobami i nie mające dużej elastyczności działania i reagowania na zmiany potrzeb i popytu które decyduje się działać w lukach rynkowych może uzyskać korzystną pozycję konkurencyjną jeśli zastosuje się :
       A strategię niskich cen
       B strategię dyferencji
       C strategię konkurencji
       D strategię dywersyfikacji


20. Swobodny przepływ towarów i usług oraz czynników wytwórczych charakteryzuje :
A unia celna
B wspólny rynek
C unia gospodarcza
D właściwa jest odpowiedź a i c

21. Do krajów o kulturze wysoko kontekstowej ( przy przekazywaniu informacji) zalicza się:
A kraje Ameryki Łacińskiej
B RFN
C kraje skandynawskie
D USA

22. Które z niżej wymienionych pojęć jest najszersze obejmuje inne pojęcia
A reklama
B public relations
C promocja
D promocja uzupełniająca

23.Przedsiębiorstwo stosuje koncepcje marketingową:
a sprzedaje to co możliwie
b stawia w centrum uwagi nabywcę bada jego potrzeby a następnie dąży do zaspokojenia
c kładzie główny nacisk w swojej działalności na aktywizowanie reklamy
d wszystkie kierunki działań są właściwe dla orientacji marketingowej

23. Który z niżej wymienionych czynników nie zaliczany  do kompozycji marketingu:
      A produkt
      B dystrybucja
      C nabywca
      D promocja

24. które z niżej wymienionych czynników znajduje się poza kontrolą przedsiębiorstwa
a system zarządzania gospodarką narodową i system polityczny
b kultura społeczeństwa
c warunki ekonomiczne
d wszystkie wyżej wymienione czynniki są niezależne od przedsiębiorstwa

25. Jeżeli przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia sprzedaży obecnie wytwarzanych produktów na nowych rynkach sytuacja taka nazywana jest:
A penetracja rynku
B rozwojem rynku
C dywersyfikacją
D rozwojem produktu

26. Które z podanych poniżej form zapłaty w transakcja handlu zagranicznego zalicza się do tzw uwarunkowanych form zapłaty;
A przelew
B inkaso dokumentowe
C czek
D wyplata gotówkowa

27 Zobowiązanie banku do wypłacenia beneficjantowi określonej kwoty pieniężnej po spełnieniu przez beneficjanta określonych warunków i przedłożeniu w odpowiednich dokumentów w odpowiednim czasie to:

a przelew
b inkaso
c akredytywa
d weksel

 

27. Z marketingowego punktu widzenia produktem jest:
A wyłącznie rzecz fizyczna
B usługa
C projekt organizacyjny lub techniczny
D wszystko co może być zaoferowane do sprzedaży

28. Które ze strategii wejścia na rynki zagraniczne wymaga transferu więcej niż trzech zasobów ( know how, towar, kadry, zasoby rzeczowe, kapitał)
A joint venture
B produkcja na zamówienie
C franchising
D produkcja za granicą

29. Strategia charakteryzująca się tym że przedsiębiorstwo stara się możliwie najwcześniej zaadoptować nowe produkty konkurencyjne i włączyć je do swojego programu produkcyjnego to:
A strategia naśladownictwa produktu
B strategia kreatywnej imitacji
C strategia elastycznej adaptacji
D strategia wczesnej imitacji
 
30. Działania przedsiębiorstw które polegają na wyodrębnieniu poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa i przenoszeniu ich do firm współpracujących które mogą je realizować to:
A segmentacja
B dywersyfikacja
C kooperacja
D outsourcing
   
31. Faza procesu internacjonalizacji polegająca na tworzeniu za granicą filii zakładów produkcyjnych wchodzeniu w związki kapitałowe o różnym charakterze przy czym każdy rynek traktowany jest jako odrębny układ:
A stadium globalne
B stadium etnocentryczne
C stadium policentryczne
D stadium subglobalne

 

32. Którą z poniższych strategii powinno zastosować na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo o małych atutach konkurencyjnych
A strategia luk rynkowych
B strategia walki
C strategia imitacji
D strategia kooperacji


33. Jaki jest preferowany sposób wejścia na rynki zagraniczne gdy chłonność rynku i tempo wzrostu gospodarczego jest wysokie polityka importowa kraju jest restrykcyjna zaś polityka inwestycyjna i walutowa są liberalne:
A kontakty usługowe ( kooperacyjne )
B inwestycje bezpośrednie ( produkcja za granicą )
C eksport za pośrednictwem własnego oddziału
D sprzedaż licencji

34. wykorzystanie tego samego produktu ceny dystrybucji i programu promocyjnego w skali międzynarodowej to:
a internacjonalizacja przedsiębiorstwa
b standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym
c adaptacja strategii w marketingu międzynarodowym
d koordynacja w marketingu międzynarodowym

35. Jeśli uwzględniając dynamikę zmian strategii w układzie produkt- rynek, firma najpierw stara się maksymalnie wykorzystać możliwości zbytu obecnie wykorzystanych zasobów a dopiero potem wprowadza nowy produkt na pierwotnym rynku działania wchodzi z nim na nowe rynki to stosuje tzw:
A strategię L
B strategię Z
C strategię X
D strategię I

36. Jaką strategię wejścia na rynek obcy przyjmuje przedsiębiorstwo które nie dysponuje odpowiednimi zasobami ma małe atuty konkurencyjne ale rynek na którym zamierza działać jest atrakcyjny;
A sprzedaż licencji lub jomt ventures
B eksport pośredni
C montaż za granicą lub produkcja za granicą
D eksport pośredni i bezpośredni

37. Która z poniżej wymienionych strategii należy do tzw. normatywnych strategii rozwoju:
A strategia luk rynkowych
B strategia piasowania produktu
C strategia ekspansji
D strategia kooperacji

 


38. Cykl życia produktu na rynku może być podzielona na kilka głównych stadiów. Które z niżej wymienionych określeń nie jest żadnym z tych stadiów:
A wzrost rynku
B wprowadzenie produktu
C penetracji rynku
D spadek sprzedaży


39. Z punktu widzenia ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować strategię:
A wklęsłe
B wypukłe
C penetracji
D właściwa odpowiedź a i b

40. Gdy w przedsiębiorstwie rosną koszty produkcji i marketingu występuje ograniczenie zasobów lecz przedsiębiorstwo odznacza się silną skłonnością do innowacji wzrasta jego zainteresowanie przyjęciem w odniesieniu do konkurentów:
    A strategia luk rynkowych
    B strategia kooperacji
    C strategia imitacji
    D strategia walki

41. Przedsiębiorstwo o silnych atutach i działające na atrakcyjnych rynkach zagranicznych realizując strategie wejścia na rynki wybierają najczęściej:
A strategia eksportu bezpośredniego przy wykorzystaniu własnej sieci sprzedaży
B tworzą montownie zakłady produkcyjne własne filie
C tworzą joint - venture z miejscowymi partnerami
D właściwa jest odpowiedź a b c

42. Jeśli przedsiębiorstwo realizuje eksport za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm to można mówić:
A internacjonalizacji własności
B internacjonalizacji sprzedaży
C internacjonalizacji pośredniej
D w ogóle nie doszło do internacjonalizacji

43. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa będąca rezultatem przyjęcia orientacji geocentrycznej to:
A internacjonalizacja produkcji
B marketing globalny
C internacjonalizacja własności
D marketing międzynarodowy

 

 


44. Jaką formę wejścia na rynki zagraniczne powinno wybrać przedsiębiorstwo które zamierza działać na rynku charakteryzującym się wysoki tempem wzrostu gospodarczego i restrykcyjną polityka importową
A eksport pośredni i bezpośredni
B inwestycje bezpośrednie
C sprzedaż licencji
D kontrakty usługowe

45.Które z poniżej podanych grup działań powinny być koordynowane centralnie w zakresie funkcji marketingu:
a dobór asortymentu i wybór rynku zbytu
b wybór znaku towarowego marka
c wybór kanału dystrybucyjnego i ustalenie cen
d właściwa jest odpowiedź b i c

45. Z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne strategię w której przedsiębiorstwo wchodzi początkowo jednocześnie na wiele rynkow zagranicznych a w miarę wpływu czasu eliminuje z rynków mniej zyskowne produkty lub wycofuje się z rynków przynoszących mniejsze zyski nazywamy:
A strategią koncentracji rynkowej
B strategią dywersyfikacji rynkowej
C strategią ograniczenia rynków
D strategia eliminacji

46. Przedsiębiorstwo które ma korzystne możliwości finansowania swojej działalności i efektywna kontrolę kosztów zaś popyt na jego produkty jest bardzo duży może z powodzeniem stosować
A strategię koncentracji
B strategie niski cen
C strategię dyferencji
D strategię dywersyfikacji

47. Które z wymienionych strategii nie należy do grupy strategii wyodębionych z punktu widzenia stosunku do konkurencji
A strategia luk rynkowych
B strategia imitacji działań konkurencji
C strategia koncentracji
D strategia walki

48. Do krajów o kulturze nisko kontekstowej przy przekazywaniu informacji zalicza się:
A Japonię
B kraje skandynawskie
C kraje arabskie
D kraje Ameryki Łacińskiej

 

 


49. Postawa policentryczna kierownictw polega na:
A uwzględnieniu specyfiki każdego rynku i pozostawieniu kolejnej kadrze swobody w ramach zdecentralizowanego systemu zarządzania
B dążeniu do osadzenia kluczowych stanowisk kadrą z kraju macierzystego i nieuwzględnieniu specyfiki rynku
C traktowania całego świata jako zintegrowanego rynku
D unikania kontaktów z zagranicą i jest typowa dla przedsiębiorstw które nie rozpoczęły jeszcze procesu internacjonalizacji

50. Jaką formę wejścia na rynki zagraniczne powinno wybrać przedsiębiorstwo które zamierza działać w kraju cechującym się niski ryzykiem politycznym i liberalna polityką inwestycyjną:
A eksport pośredni  i bezpośredni
B inwestycje bezpośrednie
C sprzedaż licencji
D eksport za pośrednictwem własnego oddziału za granicą


51.Marketing dotyczy następujących sfer  działalności:
a zakupu produktów
b sprzedaży produktów
c reklamy
d wszystkich działań związanych z kreowaniem produktów oraz rozmieszczeniem na rynku

51. Najważniejszym elementem kompozycji marketingowej jest:
A produkt i cena
B promocja
C dystrybucja
D wszystkie elementy mają równorzędne znaczenie

52. Kompozycja elementów marketingu powinna być;
A dostosowana do określonego segmentu ( segmentów rynku)
B taka sama dla każdego segmentu
C dostosowana do określonego segmentu  ( segmentu) ale tylko w wyjątkowych okolicznościach
D dostosowana do największego segmentu

53. Jeżeli przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia sprzedaży obecnie wytwarzanych produktów na obecnych rynkach sytuacja taka nazywana jest:
A rozwojem rynku
B dywersyfikacji
C rozwojem produktu
D penetracją rynki

54. Źródła pierwotne w badaniach rynkowych to:
A roczniki statystyczne GUS
B bilans przedsiębiorst ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Marketing [163]

 • podgląd pobierz opis 1 Marketing
 • podgląd pobierz opis 2 Proces badawczy
 • podgląd pobierz opis 3 Wtórne źródła informacji
 • podgląd pobierz opis 4 Metody jakościowe
 • podgląd pobierz opis 5 Metody badań ilościowych
 • podgląd pobierz opis 6 Instrumenty pomiarowe
 • podgląd pobierz opis 69 zagadnień z Marketingu
 • podgląd pobierz opis 7 Badania panelowe i badania trackingowe
 • podgląd pobierz opis 8 Dobór próby
 • podgląd pobierz opis 9 Eksperyment w badaniach rynku
 • podgląd pobierz opis Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
 • podgląd pobierz opis Analiza marketingowa rafinerii Sokół
 • podgląd pobierz opis Analiza rynku opon w Polsce
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - praca
 • podgląd pobierz opis Analiza TOWS SWOT
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - Markety
 • podgląd pobierz opis Badania marketingowe - pytania i odpowiedzi
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online