Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Wróć do kategorii

Metody wartościowania pracy - rozdział 01

plik Pobierz Metody wartosciowania pracy - rozdzial 01.txt


ROZDIAŁ I

Systemy pracy i ich elementy.
W drugiej połowie XX wieku tworzy się szereg instytucji
-administracyjnych
-finansowych
wymagających odpowiedniej organizacji, charakteryzujących się rozbudowaną siecią wewnętrznych zależności jak też zależności z otoczeniem. Powstała zatem potrzeba sprawnego zarządzania całością tych skomplikowanych organizmów. Przestała wystarczać racjonalizująca metodologia postępowania, sformułowana przez klasyków naukowego zarządzania na początku wieku.
Z pomocą przychodzi teoria systemów. Teoria ta powstała i rozwinęła się w latach 50 tych XX wieku. Podejście systemowe, obecnie często spotykane nawet w popularnych opracowaniach, zostało zaadoptowane do sfery działań technicznych i organizacyjnych , jako podejście całościowe i przeciwieństwo ujęć cząstkowych.

Twórcami teorii systemu są:
L.von Bertalanffy biolog
R. Rappaport logik
U.E.Boulding filozof-matematyk

Pojęcie systemów odnoszone było do tzw. systemów naturalnych, stworzonych przez naturę, np.:
system międzyplanetarny oraz systemy zbudowane przez człowieka np.:
- system telefoniczny
- system kanalizacyjny
- organizacyjny
- społeczny
zgodnie z nią przez system rozumie się
,,zorganizowaną lub złożoną całość, zbiór lub kombinację rzeczy zęści tworzących złożoną lub jednostkową całość,,

Podobnie formułował teorię systemu, A.D.Hall :
"jest to zbiór obiektów wraz z relacjami istniejącymi pomiędzy tymi obiektami oraz pomiędzy ich własnościami"

Tak sformułowane pojęcie systemu pozwala na jego różne zastosowanie i odniesienie się do systemów naturalnych takich jak:
- systemy fizyczne
- systemy techniczne
- systemy niefizyczne /instytucje, organizacje społeczne/

Wszystkie stanowią złożone fragmenty otaczającej nas rzeczywistości i jako takie muszą być badane, analizowane, oceniane i projektowane z zastosowaniem osiągnięć różnych dziedzin wiedzy.
Konieczność integracji różnych nauk, stała się ideą teorii systemów, konieczną do rozwoju współczesnego świata.

Jeżeli każda instytucja, każde przedsiębiorstwo potraktujemy jako system, to jego elementami mogą być wszystkie zachodzące w nich zjawiska.
-rola urządzeń
-role ludzi i pozycje społeczne w organizacji
-określone komórki
-piony
-działy
-oddziały
-wydziały
-procesy
-idee
Przedsiębiorstwa traktuje się jako systemy pracy, systemy działania. J.Kordaszewski:
"zbiór elementów pracy, stanowiący zorganizowaną jednostkę, zdolną do wykonywania wyodrębnionej, transformacyjnej funkcji stanowi wyodrębniony większy lub mniejszy potencjał roboczy"
//J.Kordaszewski ,,Stanowisko robocze jako makrosystem,, Gdańsk 1978r s 8 //
Przedsiębiorstwo ma zdolność tworzenia dalszych podsystemów np.:
-stanowiska pracy
-procesy wytwórcze
które pozwalają na osiągnięcie założonego celu. Zmiany w strukturze jednego podsystemu powodują zmiany w pozostałych podsystemach a także w całym systemie przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji.

"Przemysłowe systemy pracy stanowią kombinację podsystemów, do których zaliczyć można wszystkie systemy działające dla całości"
//B.Pełka "Zarys ekonomiki i organizacji przemysłowych procesów produkcyjnych w ujęciu systemowym" W-wa 1974r. s.21,,//
Do zasadniczych systemów można zaliczyć:
1. systemy techniczne – stanowiące środki wytwarzaia (maszyny i urządzenia) przeznaczone do realizacji procesów pracy w produkcji oraz obsługę zarządzania (maszyny obliczeniowe)
2. systemy technologiczne – stanowiące o sposobie przekształcania dóbr przyrody na dobra użyteczne
3. systemy organizacji i zarządzania – określające kształt organizacyjny przedsiębiorstwa, jego struktury statycznej(schematu organizacyjnego) i dynamicznej (organizacji procesów pracy i stanowisk roboczych) oraz zasad kierowania zespołami ludzkimi,
4. systemy ekonomiczne - odnoszące się do działań planistyczno – finansowych, ponoszonych nakładów i efektów w ujęciu wartościowym,
5. systemy społeczne – obejmujące całość stosunków formalnych i nieformalnych między zatrudnionymi w przedsiębiorstwie pracownikami,


Wszystkie te systemy tworzą przedsiębiorstwo(instytucję) jako całość, są one powiązane ze sobą, z instytucjami nadrzędnymi, ze środowiskiem, w którym działają, oraz z całą gospodarką.
Z istoty podejścia systemowego więzy te powodują, że wszelkie poczynania mające na celu optymalizację działania każdego z elementów systemu muszą być podejmowane z punktu widzenia optymalizacji jego funkcjonowania jako całości. Stąd badanie i rozwiązywanie problemów, które występują w działaniu przedsiębiorstwa, wymaga współdziałania różnych specjalistów. Chodzi o wykorzystanie wiedzy i doświadczenia:
? techników
? technologów
? ekonomistów
? organizatorów
? socjologów
? psychologów
? matematyków
? ergonomistów
? projektantów systemów komputerowych

Realizacja celu przedsiębiorstwa jako systemu pracy dokonuje się przy udziale ludzi, szeroko rozumianych narzędzi pracy i przedmiotów pracy. Od procesów tych, efektów ,zachodzi zależność skuteczności działania stanowisk stanowiących ,,systemy produkcyjne
i ekonomiczny sens istnienia przedsiębiorstwa.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie strategiczne [52]

 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT przystępnie
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
 • podgląd pobierz opis Funkcje w procesie zarządzania
 • podgląd pobierz opis główne założenia Taylora
 • podgląd pobierz opis Henri Fayol - 14 zasad zarządzania
 • podgląd pobierz opis Henry Fayol - funkcje kierownicze
 • podgląd pobierz opis Istota analizy SWOT
 • podgląd pobierz opis Istota zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Jakość – zarządzanie jakością [38 stron]
 • podgląd pobierz opis Koncepcje zarządzania
 • podgląd pobierz opis Konflikty w organizacjach
 • podgląd pobierz opis Kultura organizacyjna
 • podgląd pobierz opis Metoda burza mózgów [10 stron]
 • podgląd pobierz opis metoda delficka
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 01
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 02
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 03
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 04
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online