Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Wróć do kategorii

Metody wartościowania pracy - rozdział 04

plik Pobierz Metody wartosciowania pracy - rozdzial 04.txt


Proces pracy

Można postawić założenie że transformacja odbywa się na podstawie procesów pracy. Organizowanie procesów produkcyjnych, przedsięwzięć zmierzających do racjonalnego wykorzystania w danym systemie pracy oraz środków i przedmiotów pracy.
Organizowanie pracy było przedmiotem zainteresowania klasyków naukowego zarządzania. Ich celem było maksymalizowanie wydajności pracy człowieka i obsługiwanych przez niego urządzeń. Wypracowane przez nich zasady,(zasada podziału) była jedną z najistotniejszych.
Zasady wcielane w życie, do praktyki przedsiębiorstw stanowiły wzorce działania do dnia dzisiejszego.
Eksperymenty H.Forda w jego fabryce samochodów, dzięki którym w 1903r. Zaczęto produkować samochody popularne, tanie, o doskonałych parametrach użytkowych, miały wpływ na organizację procesów wytwórczych do lat współczesnych. Rewolucyjna jak na owe czasy metoda produkcji, metoda taśmowa, tak zwana metoda podziału czynności, prowadziła wprost do umasowienia produkcji, jednolitości wyrobu, powtarzalności detali produkowanych ,ich jakości.
Praca robotników przy taśmie była ściśle określona co do czynności przez nich wykonywanych. Przyczynkiem tak specjalistycznych działań było zastosowanie taśmy produkcyjnej, zmuszającej do daleko idącej intensyfikacji pracy.
Ta rewolucyjna jak na owe czasy organizacja procesu produkcyjnego jest wykorzystywana do dzisiaj na całym świecie pod nazwą produkcji taśmowej.
Ona też stała się w ostatnich czasach przedmiotem krytyki i bodźcem do szukania nowych rozwiązań. Wprowadzania nowych metod oceny i wynagradzania za pracę.

Typy produkcji i formy procesów pracy.

Przemysł posiada specjalistyczne stanowiska pracy, określone one są przez stopień ich złożoności procesów wytwórczych, przedmiotu obróbki w poszczególnych fazach produkcji. Typy produkcji zależne są od przeciętnej częstości i równomierności powtarzania produkcji określonych wyrobów, wielkości serii, czyli ilości wytwarzanych wyrobów lub ich części. Wyróżnić możemy trzy podstawowe typy produkcji:
produkcję jednostkową
seryjną
masową
W produkcji jednostkowej występuje duża niejednorodność wyrobów niepowtarzalnych lub powtarzających się w określonych odstępach czasu np.:
statki
silniki samolotowe
unikalne maszyny
Ten typ produkcji wymaga posiadania uniwersalnego parku maszynowego, pracowników o wysokich kwalifikacjach, szczególnego rozbudowania prac związanych z konstrukcyjnym, organizacyjnym i technologicznym przygotowaniem produkcji. Jednocześnie stopień wykorzystania posiadanego parku maszynowego jest bardzo niski. Ingerencja organizatora przy tym typie
produkcji jest mocno ograniczona. Różnorodne czynności, często nie powtarzalne, nie dadzą się zoptymalizować .Normowanie pracy będzie długotrwałe, rzadko kiedy możliwe i ekonomicznie uzasadnione. W takiej sytuacji trudno jest opracować normy zużycia oraz cykliczność dostaw materiałów, a więc zracjonalizować procesy produkcyjne.

Produkcja seryjna jest to wytwarzanie w pewnym przedziale czasu określonej ilości jednakowych produktów. Cechą tej produkcji jest podobieństwo lub identyczność wyprodukowanych wyrobów, w zależności od ilości wyprodukowanych wyrobów możemy mówić o produkcji:
małoseryjnej
średnioseryjnej
wielkoseryjnej
zaletą takiej produkcji w porównaniu do wcześniej omówionej jest :
powtarzalność produktu
powtarzalność czynności produkcyjnych
wzrost umiejętności pracowników
wzrost wydajności
większe wykorzystanie kwalifikacji pracowników
obciążenia bezpośredniego pracowników produkcji
zmniejszenie prac przygotowawczo zakończeniowych
powtarzalność operacji
doskonalenie organizacji
zmniejszenie kosztów
zminimalizowanie do minimum obiegu dokumentacji
lepsza organizacja w obrębie stanowisk pracy
skrócenie drogi materiału produkcyjnego
Wraz ze wzrostem seryjności produkcji wzrastają możliwości wprowadzania postępu technicznego, wykorzystania bardziej nowoczesnych, wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń. Działanie organizatorskie sprowadza się do określenia organizacji pracy służb
konserwacyjno remontowych i samych procesów remontowych.
Produkcja wielkoseryjna sprzyja jeszcze pełniejszemu wykorzystaniu parku maszynowego oraz czasu jego pracy we wszystkich elementach procesu produkcyjnego (wzrasta zdolność produkcyjna całego przedsiębiorstwa) a także sprzyja tworzeniu specjalizacji wśród wykonawców, co prowadzi do podniesienia ich wydajności. Koszty własne produkcji wielkoseryjnej na jednostkę są niższe, co łączy się również z faktycznym rozłożeniem kosztów ogólnych na jednostkę.

Produkcja masowa niewiele się różni od produkcji wielkoseryjnej, polega ona na wytwarzaniu tych samych wyrobów przez długi czas. Pozytywne cech produkcji seryjnej ulegają zwiększeniu w produkcji masowej, która jest najbardziej ekonomicznym typem produkcji, pozwala bowiem na :
Wysoką specjalizację maszyn
Wprowadzanie postępu technicznego na większą skalę
Właściwe zorganizowanie dostaw materiałów
Narzędzi
Zorganizowanie obsługi remontowej
Wzrost wydajności pracy związany ze specjalizacją
Bardziej szczegółowe badanie metod pracy
/ruchów roboczych i mikro ruchów /
wszelkie nakłady poniesione na racjonalizację przebiegu pracy, właściwe zagospodarowanie stanowisk pracy ułatwiające wykonanie operacji produkcyjnych, są bardzo opłacalne. Rozkładają się one na dużą ilość wytwarzanych wyrobów, a dzięki masowości zwielokrotniają efekty ekonomiczne i efektywność działania. Możliwe tu są bardzo dokładne pomiary czasu pracy a co za tym idzie prawidłowa wycena stanowiska według różnych metod. Masowość produkcji jest bodźcem do prowadzenia analizy wartości. Można przyjąć że ten typ produkcji stwarza szerokie pole dla efektywnej działalności organizatorskiej, jednocześnie jednak prowadzi do pewnego zautomatyzowania działalności pracownika, co powoduje znudzenie pracą jej monotonią, wykonywaniem tych samych ruchów roboczych. Może to doprowadzać do zaniku więzi emocjonalnej z elementami swojej pracy.

Jeżeli w dodatku warunki pracy (hałas, odległość od innych stanowisk) powodują niemożność kontaktów między współpracownikami, może to prowadzić do zmian w psychice ,tak jak ciągłe wykonywanie tych samych ruchów do patologicznych zmian w organizmie. Pozytywy jak i negatywy produkcji masowej ujawniają się jeszcze bardziej i wyraźniej przy produkcji potokowej. Cechą produkcji potokowej jest ciągłość procesów we wszystkich fazach produkcji co zostaje osiągnięte przez ustawienie maszyn w linii technologicznej, zsynchronizowaniu czasu obróbki i zastosowaniu mechanicznych przenośników (taśmy) .Idea ta sięga wynalazku H.Forda.
Ten typ produkcji narzuca określony system pracy, jeszcze bardziej specjalizując wykonywane czynności, przynosi znaczne efekty ekonomiczne, zmusza do bardzo starannego przygotowania organizacyjno – technicznego procesów wytwarzania, w efekcie rytmiczny przebieg.
Zmusza organizatora do ustalenia optymalnego tempa pracy, związanego z szybkością przesuwu taśmy, i odpowiedniej synchronizacji dostaw materiałów, właściwego ulokowania na stanowisku pracy, natychmiastowej interwencji służb remontowych w przypadku awarii urządzeń oraz dokładnego przestrzegania cykli remontowych – zapobiegawczych. Wykorzystuje się do tego celu wszystkie techniki organizatorskie oraz techniki matematyczne, pozwalające na synchronizację czasów poszczególnych odcinków produkcji.
Jednak wszystkie one potęgują ujemne strony produkcji masowej, pogłębiają napięcia, wywołane przez taśmę tempo. Praca przez powtarzalność staje się monotonna i nużąca, bardziej męcząca ze względu na swój rytm, gdzie wykonawca (pracownik) nie jest wstanie regulować w zależności od swoich predyspozycji fizycznych. Umasowienie produkcji związane jest z procesem mechanizacji i automatyzacji który z jednej strony odciąża człowieka od prac ciężkich, zmniejszając jego wysiłek fizyczny, z drugiej jednak znacznie angażuje jego uwagę i system nerwowy.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie strategiczne [52]

 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT przystępnie
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
 • podgląd pobierz opis Funkcje w procesie zarządzania
 • podgląd pobierz opis główne założenia Taylora
 • podgląd pobierz opis Henri Fayol - 14 zasad zarządzania
 • podgląd pobierz opis Henry Fayol - funkcje kierownicze
 • podgląd pobierz opis Istota analizy SWOT
 • podgląd pobierz opis Istota zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Jakość – zarządzanie jakością [38 stron]
 • podgląd pobierz opis Koncepcje zarządzania
 • podgląd pobierz opis Konflikty w organizacjach
 • podgląd pobierz opis Kultura organizacyjna
 • podgląd pobierz opis Metoda burza mózgów [10 stron]
 • podgląd pobierz opis metoda delficka
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 01
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 02
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 03
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 04
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online