Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rachunkowość Wróć do kategorii

Nadrzędne zasady rachunkowości

plik Pobierz Nadrzedne zasady rachunkowosci.doc

Zasady rachunkowości:

 

Nadrzędne:

 

- Memoriałowa – jednostki gospodarcze mają ujmować w swojej ewidencji koszty wtedy kiedy zostały poniesione, a nie w momencie kiedy nastąpiło wydatkowanie środków pieniężnych, natomiast przychody należy wykazywać w momencie ich osiągnięcia, a nie kiedy nastąpił wpływ środków pieniężnych związany z tym przychodem  -inaczej ujęcie w księgach rachunkowych i zaliczenie do wyniku finansowego wszystkich dotyczących danego roku obrotowego przychodów i kosztów niezależnie od terminu zapłaty.

 

- Zasada kontynuacji działania – zakłada się że jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność Firma będzie prowadzić swoją działalność w następnym roku, nie zawiesi jej, je zmieni formy prawnej, ani uszczupli rozmiarów działalności.

 

- Zasada współmierności przychodów i kosztów – dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do składników majątku i źródeł jego finansowania powinny być zaliczane koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. Zasada ta oznacza, że koszty związane z danymi przychodami powinny być przypisane do tego samego okresu sprawozdawczego np. tego samego miesiąca

 

- Zasada ostrożności - dotyczy sposobu wyceny składników majątku, źródeł finansowania majątku oraz ustalania wyniku finansowego, wycena aktywów i pasywów jednostki musi być dokonana tak aby nie został zniekształcony wynik finansowy. Wymaga stosowania określonych reguł np. odpisywanie umorzenia od wartości początkowej środków trwałych, aktualizacji wyceny wskutek zmniejszania wartości użytkowej lub handlowej składników majątku, zmniejszania wartości należności o znane jednostce grożące straty itp.

 

- Ciągłości – gwarantuje że metody prowadzenia rachunkowości w danej firmie nie ulegną zmianie w trakcie roku obrotowego, zapewnia to porównywalność sporządzanych przez jednostkę sprawozdań finansowych

 

- Zasada prawdziwego i wiernego obrazu – jednostka ma tak prowadzić swoją rachunkowość aby odzwierciedlała ona rzeczywistą sytuacje majątkową i finansową

 

- Zasada periodyzacji – należy ujmować operacje gospodarcze z podziałem na okresy sprawozdawcze ( m-ce, lata obrotowe), umożliwia to porównanie z okresami poprzednimi. Rok obrotowy obejmuje rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy

 

- Zasada istotności – dotyczy ona przede wszystkim informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Mają być w nich wykazane wszystkie istotne informacje, które umożliwiają właściwą ocenę przebiegu i rezultatów działalności w roku minionym oraz obecnej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej ( np. jeżeli wartość produkcji w toku jest niska w danej firmie to firma nie musi jej wykazać w swoim majątku, inaczej gdy wartość ta jest wysoka)

 

- Zasada wyższości treści nad formą – ważniejsza od formy w jakiej prezentowane są informacje jest to aby były one prawidłowe i zgodne z operacjami gospodarczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rachunkowość [124]

 • podgląd pobierz opis 38 pytań z rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • podgląd pobierz opis Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania
 • podgląd pobierz opis Aktywa trwałe
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja środków trwałych
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja majątku trwałego
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja podatkowa i księgowa
 • podgląd pobierz opis amortyzacja wg Karoliny Słonimskiej
 • podgląd pobierz opis Bilansowanie
 • podgląd pobierz opis Budżetowa metoda zarządzania
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka zasad rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łączenie kont
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łącznie kont
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 01. Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 02. Istota i rodzaje dowodów księgowych
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 03. Istota i metody inwentaryzacji
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 04. Metody poznawcze rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 05. Nadrzędne zasady rachunkowości
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online