Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Międzynarodowe Stosunki Gosp. Wróć do kategorii

Organizacje międzynarodowe - funkcje, status

plik Pobierz Organizacje miedzynarodowe - funkcje, status.txt

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

1)  Członkostwo pełne

a)   pierwotne - wszystkie kraje które podpisały i ratyfikowały statut przed ukonstytuowaniem się organizacji

b)  nabyte - wszystkie kraje które przystąpiły do tej organizacji w czasie późniejszym

 

2)  Członkostwo niepełne

a)   stowarzyszenie

b)  status obserwatora

 

W ONZ nabycie członkostwa wymaga:

-          decyzji Rady Bezpieczeństwa

-          przyjęcie takiej decyzji przez zgromadzenie ogólne większością 2/3 głosów

We Wspólnocie Europejskiej (+org. reg.) wymagana jest jednogłośna decyzja członków

 

ZASADY STOWARZYSZENIA Z ORGANIZACJĄ MIĘDZYNARODOWĄ

Mają być określone albo w statucie albo przez decyzję organu plenarnego takiej organizacji międzynarodowej lub przez umowę międzynarodową jaka dana organizacja zawiera z krajem lub grupą krajów

 

Cztery typy stowarzyszenia:

1)  Stowarzyszenie krajów i terytoriów zależnych z organizacjami międzynarodowymi następowało w okresie powojennym. Jeżeli metropolia była krajem pełnoprawnym członkowskim to terytoria zależne automatycznie mogły być członkami stowarzyszonymi. Takie stowarzyszenia przewidywały FAO, WHO, UNESCO, EWG. Oprócz EWG wszystkie kraje które odzyskały niepodległość mogły stać się pełnoprawnymi członkami

2)  Stowarzyszenie polegające na przejściu okresu kandydackiego w organizacji międzynarodowej (np. GATT)

3)  Kraj dąży do pełnego członkostwa w organizacji międzypaństwowe ale nie jest dostosowany gospodarczo - tutaj bardzo często udzielana jest przez organizację pomoc finansowa np. Grecja, Turcja, Europa Środkowo-Wschodnia ze wspólnotami Europejskimi (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia podpisały Układy Europejskie)

4)  Kraj zainteresowany jest podjęciem współpracy z organizacjami międzynarodowymi w pewnej określonej dziedzinie natomiast nie dąży do przyjęcia go w poczet członków zwyczajnych organizacji np. stowarzyszenie między Finlandią i EFTA

 

Żaden z krajów stowarzyszonych nie bierze udziału w procesie podejmowania decyzji przez organizacje międzynarodowe. Nie uczestniczy w sesjach organów, nie ma prawa głosu i nie ma prawa do głosowania.

 

Status obserwatora - podstawą prawną takiej współpracy - statut ma regulaminy wewnętrzne danej organizacji międzynarodowej lub uchwały podjęte przez organy plenarne danej organizacji międzynarodowej. Status może dotyczyć kraju, grupy krajów lub innej organizacji. Status obserwatora pozwala na tworzenie misji przy siedzibie organizacji międzynarodowej Uczestnictwo w sesjach organów plenarnych. Ma się prawo do głosu i do wszystkich dokumentów organizacji międzynarodowej traktowanych jako oficjalne (decyzji i rozporządzeń). Status może być nabyty poprzez złożenie wniosku i rozpatrzenie go przez organ plenarny, lub jeśli kraj spełnia jakiś określony warunek nabywa ten status automatycznie (np. UNIDO).

Rada Europy wprowadziła status gościa specjalnego w odniesieniu do krajów Europy Środkowo Wschodniej i dotyczył krajów które domagały się wejścia jako pełny członek. Miały one prawo do głosu i obecności w czasie sesji.

 

Każdy kraj ma prawo do wystąpienia z organizacji międzynarodowej (przez złożenie specjalnej noty do sekretariatu lub organu plenarnego). EBOiR wymaga 6 miesięcznego wypowiedzenia, EFTA rok wypowiedzenia. Nie można wystąpić ze wspólnot Europejskich gdyż są one zbyt głęboko ze sobą powiązane.

 

Organizacja ma prawo do zawieszenia kraju w prawach członkowskich gdy np. kraj nie reguluje składek. Zawieszenie polega na pozbawienia kraju głosu do określonego terminu. Jeżeli do tego czasu kraj nie wypełni zobowiązań ostaje wykluczony z tej organizacji (np. Czechosłowacja z MFW)

Nieaktywne członkostwo - kraj składa notę o wystąpienie a wniosek ten może być przyjęty bo kraj ten nie wywiązał się ze zobowiązań finansowych. Kraj nie uważa siebie za członka za organizacja twierdzi przeciwnie.

Delegacja kraju - skład delegacji w pełni określany jest przez kraj wysyłający a decyzję o tym podejmuje szef rządu, głowa państwa lub minister spraw zagranicznych. Osoby wchodzące w skład organizacji opcjonalnie mają pełen immunitet w zakresie prawa cywilnego i karnego a w prawie administracyjnym tylko w zakresie wykonywanych funkcji. Każdy kraj członkowski ma prawo do tworzenia misji dyplomatycznych przy danej organizacji międzynarodowej

Organizacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa w krajach członkowskich i krajach trzecich.

 

STATUT ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJJest to umowa międzynarodowa która stanowi podstawę prawno - instytucjonalną istnienia i funkcjonowania organizacji międzynarodowej. Aby powstała organizacja międzynarodowa taka umowa musi być podpisana przez co najmniej trzy kraje. Statut wchodzi w życie dopiero w momencie jego ratyfikacji. Statut jest specyficzną umową międzynarodową. Statut to umowa międzynarodowa która zgodnie z prawem traktatu nie przewiduje prawa zastrzeżeń do norm konstytucyjnych w organizacji międzynarodowej a praktycznie nie wprowadza ich tez do norm konstytucyjnych.

NORMY STATUTOWE - zapisy określające cel organizacji międzynarodowej, jej funkcje i ramy instytucjonalno - prawne. Wyróżniamy następujące normy statutowe:

1)  Normy konstytucyjne - czyli takie które muszą się znaleźć w statucie i określają one :

-          zasady nabywania członkostwa

-          zasady ratyfikacji statutu i jego zmiany

-          zasady tworzenia budżetu lub kapitału zakładowego

-          prawa i obowiązki krajów członkowskich

2)  normy techniczne - to wszystkie zapisy które potwierdzają dorozumiane uprawnienia organów organizacji międzynarodowej (np. organy mogą tworzyć organy pomocnicze)

REWIZJA STATUTU - zmiana statutu w trakcie funkcjonowania organizacji. Jeżeli w statucie nie jest określone jak taka zmiana się ma odbywać to wymagana jest jednomyślna zgoda krajów członkowskich (OECD, WE, EFTA)

1)  decyzja organu plenarnego 2/3 głosów

2)  dokonywana ratyfikacja zmiany przez odpowiednią liczbę krajów

Statut zmieniony obowiązuje wszystkie kraje członkowskie organizacji. Nie mogą takiej zmiany nie przyjąć.

Decyzje organów które służą realizacji celów organizacji międzynarodowych są zgodne z prawem międzynarodowym. Na tle interpretacji statutu bardzo często dochodzi do sporów między krajami członkowskimi i organami, Jeśli statut nie określa jak spory mogą być rozwiązywane strony same podejmują decyzję jaki sposób zastosują.

Sposoby rozwiązywania sporów:

1)  rokowania (negocjacje)

2)  mediacje (pośrednictwo)

3)  koncyliacje (pojednastwo) - koncyliator wydaje wyrok ale strony nie muszą się dostosowywać do takiego rozwiązania

4)  arbitraż

5)  sąd międzynarodowy (Międzynarodowy Trybunał przy Wspólnocie Europejskiej)

 

Strony mogą wyraźnie określić w statucie w jaki sposób rozwiązywane będą sprawy sporne:

-          przez organy plenarne organizacji międzynarodowej (IMO, FAO)

-          przez arbitraż lub sąd międzynarodowy (ILO, UNESCO)

-          przez arbitraż lub sąd międzynarodowy ale strony mają prawo postąpić inaczej (IAEA, WHO)

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości) - w jego skład wchodzi 15 sędziów o statucie funkcjonariuszy międzynarodowych.

 

Proces decyzyjny w organizacji międzynarodowej:1)     organy

a)     międzyrządowe (w skład których wchodzą przedstawiciele rządów)

-          walne zgromadzenie - takie instytucje w których reprezentowane są wszystkie kraje członkowskie, przedstawiciele rządu najwyższych szczebli, posiedzenia odbywają się raz w roku lub rzadziej (IMO, ICAO), decyzje podejmowane są większością 2/3 głosów albo zwykła większością głosów. Na forum takich organów podejmowane są decyzje nabywania członkostwa, budżetu, zmiany statutu, zawieszenia w prawach członkowskich, wykluczenia z organizacji, podjęcie decyzji o zatwierdzeniu wystąpienia kraju z organizacji.

-          komitet wykonawczy - sesje dwa razy w roku lub częściej gdy zachodzi jakaś nagła potrzeba. W organizacjach powszechnych są to organy o ograniczonym składzie (Rada Bezpieczeństwa). Komitet Wykonawczy zajmuje się nadzorowaniem prac sekretariatu.

b)     administracyjne - skład Sekretarz Generalny + sekretariat a w ramach Wspólnoty Europejskiej zamiast sekretariatu istnieje Komisja Europejska. Sekretarz Generalny jest funkcjonariuszem międzynarodowym najwyższej rangi. Jest on jednoosobowo odpowiedzialny za działalność sekretariatu. Może brać udział w sesjach organów międzynarodowych. Zatrudnia personel sekretariatu. Zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności sekretariatu na forum walnego zgromadzenia. Zatrudniany jest na okres jednej kadencji (5-6 lat). Nie przewiduje się odwoływania ze stanowiska sekretarza generalnego. Funkcjonariusze międzynarodowi to: sekretarze, zastępcy, dyrektorzy departamentów. Są osobami zatrudnianymi przez organizację w oparciu o umowę międzynarodową, są zatrudniani na pełną kadencję, posiadają pełne immunitety od odpowiedzialności karnej administracyjnej i cywilnej, mają obowiązek reprezentowania na równi interesów wszystkich krajów członkowskich.

c)      parlamentarne - występują w następujących organizacjach (WE, Rada Europy, Rada Nordycka, NATO, Unia Zachodnioeuropejska. Większość organów parlamentarnych ma za zadanie kontrole w procesie podejmowania decyzji. Istnieją różne sposoby podejmowania decyzji:

-          jednomyślność (organizacje regionalne - decyzje o zmianie statutu, zasad dotyczących finansowania WE - członkostwo pełne)

-          głosowanie większościowe brane są pod uwagę tylko głosy za i przeciw

-          głosowania ważone - różny przydział głosów dla poszczególnych krajów w zależności od różnych czynników (np. IMF - udział w kapitale zakładowym, WE - liczba głosów zależy od PKB, poziomu rozwoju gospodarki i liczby mieszkańców). Zaletą tej metody głosowania jest to iż kraje posiadające największe znaczenie mogą najwięcej decydować.

-          Konsensus - kraje prowadzą negocjacje do momentu osiągnięcia porozumienia w danej sprawie

2)     procedury

3)     rodzaje aktów prawnych

 

Zasady finansowania organizacji międzynarodowych1)     Budżety administracyjne - tworzy w oparciu o składki krajów członkowskich

2)     Budżet operacyjny - działalność operacyjna i usługowa (np. prowizje za gwarancje, dotacje osób prawnych i fizycznych

 

Funkcje organizacji międzynarodowych-          regulacyjne - tworzenie norm i regulaminów do których powinny dostosować się kraje członkowskie organizacji międzynarodowych

-          operacyjne - świadczenie różnego rodzaju usług przy pomocy posiadanych zasobów

-          kontrolne - sprawdzanie w jakim stopniu kraje przestrzegają regulaminów organizacji międzynarodowych i stosowanie sankcji w przypadku ich łamania śledztwa - badania w danym kraju faktów które miały miejsce wcześniej - dany kraj musi wyrazić na nie zgodę. Misja obserwacyjna - badanie danego zjawiska w trakcie jego zachodzenia (dany kraj musi każdorazowo wyrazić zgodę). Misja zwana inspekcją - dana organizacja międzynarodowa przeprowadza regularne kontrole w krajach członkowskich w tej dziedzinie w jakiej się zajmuje (kraj przed przystąpieniem do tej organizacji wyraża na to zgodę)

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Międzynarodowe Stosunki Gosp. [32]

 • podgląd pobierz opis GATT – cele, funkcje i zasady
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
 • podgląd pobierz opis ICSID
 • podgląd pobierz opis IDA
 • podgląd pobierz opis IFC
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis International Telecommunications Union
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów - geneza, cele i działalność
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o1
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o2
 • podgląd pobierz opis MFW
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje_ściąga_03 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis MIGA
 • podgląd pobierz opis O.M. - praca
 • podgląd pobierz opis ONZ
 • podgląd pobierz opis Org.międzynarodowe_wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Organizacja międzynarodowa i jej cechy
 • podgląd pobierz opis Organizacja Narodów Zjednoczonych – cele i zadania
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online