Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Międzynarodowe Stosunki Gosp. Wróć do kategorii

Org.międzynarodowe_wykłady

plik Pobierz Org.miedzynarodowe_wyklady.doc

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
19.02.2007

Organizacje międzynarodowe i ich rodzaje
1. Istotne cechy organizacji międzynarodowych
2. Powstanie pierwszych organizacji międzynarodowych (XIX w.)
3. Rozwój organizacji międzynarodowych w świecie (XX w.)
4. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych

AD.1 Cechy podstawowe
* Struktura
* Udział partnerów z różnych krajów (min. dwa)
* Ponadnarodowy charakter tzn. organizacja nie jest organizacją żadne go innego państwa
* Akceptacja struktury i działania członków

AD.2 Przyczyny powstania
Organizacje międzynarodowe zaczęły powstawać w momencie kiedy zorientowano się, że coraz większej ilości problemów nie może rozwiązać jedno państwo. Problemy te związane były z rozwojem nauki i techniki. W wieku XX zaczęły powstawać pierwsze organizacje międzynarodowe, z potrzeby wykraczania pewnych problemów ponad granice państwa.

Pierwsze organizacje międzynarodowe
1. Międzynarodowy Związek Telegraficzny (1865)
* Siedziba: Genewa
* Dziś ITU Międzynarodowa Unia Telegraficzna (Internatinal Telegrafic Union)
2. Światowa Organizacja Meteorologiczna (1873)
* Siedziba: Genewa
* Dziś: Światowa Organizacja Meteorologiczna
3. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) (1919)
* Siedziba: Genewa
4. Liga Narodów
* Powstała na podstawie Traktatu Wersalskiego (pokojowy)
* Siedziba: Genewa
* Została utworzona z grupy krajów europejskich
* Początkowo 42 państwa
* Nie spełniała oczekiwań z różnych powodów (np. Stany Zjednoczone się izolowały; Niemcy nastawiały się na wojnę - od 1933 r państwo dyktatorskie, władzę objął Hitler; Włochy za rządów Mussoliniego faszystowskie próbowały kolonizować Etiopię na co Liga nie wyrażała zgody, wystąpiły w związku z tym z Ligii; Związek Radziecki został wyrzucony z Ligii na skutek agresji na Polskę i Finlandię)
* W 1946 LN została rozwiązana

Konferencja w San Francisco 1945 – spotkanie krajów członkowskich ONZ (nazwy jeszcze nie znano); utworzenie ONZ (wtedy Narodów Zjednoczonych)
* Do ONZ nie należały kraje które przegrały II WŚ (Niemcy, Włochy)
* Założono że w ONZ mogą być tylko te kraje, które były w stanie wojny z Niemcami ok. 50 państw
* Państwa które chciały należeć do ONZ wypowiedziały wojnę Niemcom już w momencie kiedy było wiadomym, że Niemcy przegrali tę wojnę
* Sprawa Polski: nie było wątpliwości, że jesteśmy po stronie wygranej, ale w tym okresie Polska była pod reżimem Związku Radzieckiego. Nie było też kogo wysłać jako delegata Polski, uczestnicy konferencji nie wiedzieli tez który rząd zaprosić - londyński (Sikorski) czy warszawski (pod reżimem ZSRR). Zostawiono więc miejsce na Karcie Narodów Zjednoczonych, aby w przyszłości ktoś ją podpisał. Zrobił to Oskar Lange po powstaniu Rządu Jedności Narodowej w Polsce. Polska stała się 51 członkiem ONZ.
* Nie znalazły się w ONZ kraje pokonane i stojące po stronie Niemiec (Węgry, Rumunia, Bułgaria)
* Nie przyjęto też państw neutralnych
* Nie przyjęto Japonii

Procedura wejścia
* Wniosek o przyjęcie państwa wpływa do Rady Bezpieczeństwa ONZ
* Kidy Rada bezpieczeństwa zgadza się na kandydaturę, wniosek przechodzi na arenę „otwartą” (pozostałe państwa)

Niemcy (NRD, RFN) bardzo długo nie weszły do ONZ. Związek Radziecki nie zgadzał się na wejście RFN, natomiast państwa zachodnie na wejście NRD. W 1972 roku wpłynął kolejny wniosek włączenia Niemiec do ONZ. Tym Razem ZSRR i państwa zachodnie porozumieli się w tej sprawie i zgodzono się na kandydaturę Niemiec. Dziś do ONZ należy 191 państw.

AD. 4 Kryteria klasyfikacji
1. geograficzne – na jakich przestrzeniach działa ta organizacja
* organizacje globalne (ONZ, Czerwony Krzyż)
* organizacje regionalne (UE, Liga Państw Arabskich)
2. prawno-polityczne
* międzyrządowe – to takie, których członkami mogą być państwa
* pozarządowe – to organizacje, których członkami mogą być np. firmy, ludzie
3. merytoryczne tzn. czym się dana organizacja zajmuje
* polityczne
* gospodarcze
* finansowe
* społeczno-kulturalne

05.03.2007

ONZ – struktura i działalność
1. Powstanie ONZ i Karta Narodów Zjednoczonych
2. Główne organy ONZ (ramowa struktura)
3. Działalność ONZ
a) działalność gospodarcza
b) działalność polityczna
4. Budżet ONZ

AD. 1 Powstanie ONZ
Kraje alianckie postanowiły po wojnie stworzyć organizację światową o zasięgu i kompetencjach zapobiegania przyszłym wojnom.
Konferencja w Jałcie (Roosvelt, Churchill, Stalin)
* Ustalono ramowe struktury po wojnie – ustalono mi. granice Polski po wojnie
* Wszelkimi tego typu sprawami miała zajmować się organizacja światowa
* 194 San Francisco – konferencja powoławcza ONZ (uchwalono Kartę Narodów Zjednoczonych, postanowiono, że będą ja podpisywać przedstawiciele państw członkowskich)
* Ustalono (przed konferencją), że podpisy będą mogli złożyć te kraje, które są w stanie wojny z Niemcami (bądź państwami sprzymierzonymi)

AD. 2 Główne organy ONZ; struktura ramowa

Rada Bezpieczeństwa
* Składa się z 15 państw (Chiny, Francja, Rosja, USA, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – stali członkowie; pozostałe 10 państw wybierane co 2 lata w wyborach jako państwa niestałe na 2 lata)
* Funkcje i kompetencje: utrzymanie światowego pokoju
* Jest jedynym organem ONZ, gdzie jest zróżnicowanie na państwa stałe i niestałe
* Każdy członek RB posiada 1 głos
* Decyzje podejmowane w sprawach proceduralnych podejmowane są większością 9 głosów; wszystkie inne decyzje większością głosów 9 członków z dodaniem 5 członków stałych (jeśli choć jedno z nich nie wyrazi zgody w jakiejś sprawie, sprawa ta nie przechodzi


Rada Gospodarcza i Społeczna
* Składa się z 54 narodów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne
* Corocznie trzy razy wybiera się 18 członków Gis
* Charakteryzuje się tym, że należy do niej kilkadziesiąt innych organizacji
* Zajmuje się sprawami gospodarczymi i społecznymi

Rada Powiernicza
* Miała w gestii opiekę nad terytoriami niesamodzielnymi
* Jej znaczenie w dzisiejszym świecie jest dużo mniejsze niż w latach powstania
* Zadaniem było pilotowanie, monitorowanie, współdziałanie w dążeniu do usamodzielnieni (dekolonizacji)

Sekretariat
* Liczy ponad 4 000 pracowników
* Na samym szczycie stoi Sekretarz Generalny ONZ (który ma swoich podsekretarzy)
* Sekretarz Generalny jest mianowany w drodze wyborów przez Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa
* Jest najwyższym funkcjonariuszem w Organizacji
* W wyborach głosuje 191 państw członkowskich
* Przyjęto zasadę, że kandydatem na Sekretarza Generalnego nie może być obywatel mocarstwa
* Kadencja wynosi 5 lat z możliwością jednokrotnego powtórzenia
* Było 6 Sekretarzy
- z Norwegii (T.Lee)
- ze Szwecji ( D. Charmsheld)
- z Burgii (U Thant)
- z Peru (Peres de Quajar)
- z Egiptu (B. Ghali)
- z Gangu (Kofe Annan – obecny Sekretarz Generalny)
* USG – Podsekretarz Generalny (z Polski było dwóch: 1. B. Lewandowski 1972-1983 , 2. E. Wyzner 1983-1993
* Pracownicy sekretariatu są selekcjonowani z całego świata
* Inni pracownicy (Dyrektorzy Generalni, pracownicy merytoryczni, personel techniczny
* Istnieją limity ilościowe na pracowników z różnych krajów

Języki narodowe ONZ
* Angielski
* Francuski
* Hiszpański
* Rosyjski
* Chiński
* Arabski

WYKŁAD 19.03.2007
1. Działalność ONZ w ciągu 60 lat istnienia
a) polityczna
b) gospodarcza i społeczna
2. Budżet ONZ (powstanie i jego rozmiary
3. System Narodów Zjednoczonych – organizacje wyspecjalizowane

AD 1a)
* Z działalnością polityczną związane są przede wszystkim Rada Bezpieczeństwa i Zgromadzenie Ogólne;
* Wiąże się przede wszystkim ze sprawami militarnymi
* Nad sprawami wojskowymi głównym organem jest Rada Bezpieczeństwa
* RB zajmuje się problemem rozstrzygania sporów i konfliktów miedzy państwami
* Strony sporu mają dążyć do rozstrzygnięcia sporu, jeśli tego nie zrobią Rada Bezpieczeństwa może zażądać rozwiązania sporu poprzez określone środki
* Rada Bezpieczeństwa zajmuje się badaniem sporów, jeśli dojdzie do wniosku, że spór może naruszyć pokój może wezwać strony i zażądać zastosowania się do procedur tymczasowych
* Do spraw specjalnych RB może powołać organy wojskowe, które w razie zagrożenia mogą podjąć działania militarne
* Wszyscy członkowie ONZ zobowiązują się do postawienia Radzie Bezpieczeństwa do dyspozycji siły zbrojne (siły zbrojne pod flagami ONZ)
* Wojskowy Komitet Sztabowy składa się z generałów sił zbrojnych poszczególnych krajów, których wojsko bierze udział w operacjach (nie muszą to byś siły zbrojne wszystkich państw członkowskich, ale tylko kilku).

AD 1b)

* Działalność gospodarcza i społeczna mieści się w gestii Rady Gospodarczej i Społecznej
* Działalność została skierowana na kraje rozwijające się (trzeciego świata)
* Przyjęto szereg decyzji dotyczących pomocy krajom trzeciego świata
* 90% akcji ONZ dotyczy akcji ekonomicznych i społecznych

AD 2

Budżet ONZ
* Jest pokrywany ze składek członkowskich
* Jest uchwalany co 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne
* Budżet regularny służy pokryciu kosztów funkcjonowania
* Aby uchwalić budżet: 2/3 głosów w Zgromadzeniu Ogólnym
* Budżet – 3 mld USD
* Każdy kraj ma wyznaczoną kwotę, która musi wpłacić
* Istnieje Komitet Składek, który ustala wysokość składki na 2 lata wg zasady maksimum (jeden kraj nie może wpłacić więcej niż 20 %całości) i minimum (najmniej 1/1000%) – budżet dzielony wg procentu
* 20% wpłaca tylko jeden kraj – USA
* 17-18% Japonia
* 10% Niemcy
* 6% Włochy, Wielka Brytania, Francja
* Polska 1,68% na początku 10 miejsce – było to zawyżone co wynikało z fałszywego stosunku zł do dolara. W tej chwili Polska stawka wynosiła 0,196%.

WYKŁAD 02.04.2007

1. System Narodów Zjednoczonych i jego funkcje
a) organizacje wyspecjalizowane
b) programy i fundusze
c) działalność rozwojowa ONZ w ciągu 60 lat

ad. A
* organizacje wyspecjalizowane są to autonomiczne międzynarodowe organizacje połączone z ONZ oddzielnymi porozumieniami, mają własne członkostwo, władze i budżety. Przedkładają raporty ze swej działalności Gis oraz ZG,
* działają głównie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego
* posiadają własne siedziby
* sam fakt należenia państwa do ONZ nie oznacza członkostwa w organizacjach wyspecjalizowanych
* ONZ koordynuje działania organizacji wyspecjalizowanych, ale nie zarządza nimi

Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa FAO
* siedziba: Rzym
* utworzona w 1945 r
* cel: promowanie rozwojów rolnictwa w świecie, zapobieganie bezrobociu, głodowi, dbałość o zachowanie zasobów naturalnych
* udziela różnych form pomocy rolnikom

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
* powstała w 1919 r
* cel: skupia się a spotkaniach pracodawców i pracobiorców i stronę rządową
* siedziba: Genewa
* budżet ok. 500 mln. EUR

UNESCO
* zajmuje się edukacją, kulturą, nauką, oświatą
* utworzona w 1946 r
* budżet ok. 600 mln USD
* siedziba w Paryżu
* udziela różnych form pomocy szkołom, uniwersytetom itd.

Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO
* tworzona etapami (utworzona w 1966, w 1985 otrzymała status organizacji wyspecjalizowanej)
* budżet ok. 150-160 mln USD
* siedziba: Wiedeń

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
* powstała w 1974 r. – status org, wysp.
* Zajmuje się ochrona własności przemysłowej, intelektualnej, technicznej, literackiej, autorskiej
* Należy do niej 180 państw
* Budżet ok. 300 mln
* Siedziba: Genewa

Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO (Genewa)
Powszechny Związek Pocztowy (UPU)
Światowa Organizacja Zdrowia WHO (Wiedeń)
Bank Światowy (Waszyngton)
* Prowadzi politykę fiskalną świata
Międzynarodowy Fundusz Walutowy IMF (Waszyngton)
Międzynarodowy Związek Telekomunikacji

Organizacje wyspecjalizowane razem z centralą ONZ stanowią System Narodów Zjednoczonych. System te zawiera więcej elementów. Wchodzą do niego różne programy i fundusze np. Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych UNDP.

WYKŁAD 23.04.2007

Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
1. Organizacje finansowe
A) Międzynarodowy Fundusz Walutowy
B) Bank Światowy i jego grupa
C) Banki regionalne
2. Organizacje handlowe
a) GATT
b) WTO
c) UNCAD
3. Inne organizacje gospodarcze

AD. 1 Organizacje finansowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
* Utworzona pod koniec WWII – 1944 w Bratton Woods
* Była to konferencja krajów alianckich
* Fundusz zaczął działać w 1946r
* początkowo należało do niego kilkadziesiąt państw – w tym Polska (kraj założycielski)
Cele
* uporządkowanie systemów pieniężnych w skali globalnej (po wojnie system walutowy padł, pozostały tylko niektóre waluty
* doprowadzenie do wymienialności walut
* opanowanie inflacji
* tworzenie polityki kredytowej
* postanowiono że MFW będzie działał w ramach ONZ – stał się organizacją wyspecjalizowaną
Funkcje
* nadzór nad działalnością finansowa państw
* konsultacyjne
Zasady działania
* ilość głosów odpowiada potencjałowi gospodarczemu
* emituje akcje, które państwa wykupują
* przyjęto zasadę że każde państwo będzie dysponować stałą liczbą głosów – 250 oraz jeden głos za każdą akcję wykupioną
* udzielał różnych form pomocowych, kredytów,
* przyczynił się do odbudowy Niemiec
* dysponuje olbrzymimi zasobami pieniężnymi (kapitał ponad 300 mld USD )
* jest to organizacja najbogatsza finansowo
* kapitał dzieli się zależnie od wkładów członkowskich
* USA – 17,53 % glosów jako pierwszy – z tego wynika że USA – w myśl statutu mogą niektóre sprawy zobligować
* Polska 0,626 %
* Większym udziałowcem niż USA jest UE, ale nie ma to dużego wpływu na system walutowy, ponieważ UE nie jest państwem (ok. 25% głosów)
* Fundusz stworzył nowy rodzaj pieniądza tzw. Specjalne Prawa Ciągnienia – dla wprowadzenia pewnej stabilności i równowagi systemu walutowego; jestto jednostka obliczeniowa, wartość SDR oparto o 16 walut od 1981 oparto wartość na koszyku 5 walut (dolar, jen, funt, frank francuski, marka). Dziś kurs SDR oparty jest na 4 walutach. Wartość (dolar -39%, jen japoński 18%, EUR 32 %, funt szterling 11%). Wartość SDR jest wypadkową koszyka walut; jest to pieniądz którego każdy kraj może używać, jest to pieniądz międzynarodowy.

Bank Światowy – Międzynarodowy Bank odbudowy i Rozwoju – IBRD (WB)

* Powstał w 1944 w Bretton Woods
* Emituje akcje po 100 tys. USD
* Każde państwo członkowskie ma 250 głosów + 1 głos za akcje
* Dysponuje kapitałem 250 mld USD
* Składa się z 180 członków
* Aby państwo mogło być członkiem BŚ musi być członkiem Funduszu Walutowego
* Siedziba – Waszyngton

Grupa Banku Światowego
1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju –IDA
- nastawione na pomoc dla krajów trzeciego świata
2. Międzynarodowa Korporacja Finansowa – IFC
- nastawiona na pomoc w rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się
3. Międzynarodowa Instytucja Gwarancji Bankowych – MIGA
4. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania sporów Inwestycyjnych – ICSSID
Te cztery organizacje + Bank Światowy stanowią grupe Banku Świtowego.
- Dysponuje wraz z funduszem walutowym

BŚ i MFW SA to jedyne dwie organizacje, które nie przestrzegają zasady równości politycznej


WYKŁAD 07.05.2007
Integracja i jej formy
Integracja – jest to proces tworzenia się całości z części (zespolenia). Integracja może tyczyć się bardzo r&oacu ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Międzynarodowe Stosunki Gosp. [32]

 • podgląd pobierz opis GATT – cele, funkcje i zasady
 • podgląd pobierz opis Grupa Banku Światowego
 • podgląd pobierz opis ICSID
 • podgląd pobierz opis IDA
 • podgląd pobierz opis IFC
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis Integracja międzynarodowa
 • podgląd pobierz opis International Telecommunications Union
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów - geneza, cele i działalność
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o1
 • podgląd pobierz opis Liga Narodów o2
 • podgląd pobierz opis MFW
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
 • podgląd pobierz opis Międzynarodowe Organizacje_ściąga_03 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis MIGA
 • podgląd pobierz opis O.M. - praca
 • podgląd pobierz opis ONZ
 • podgląd pobierz opis Org.międzynarodowe_wykłady WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Organizacja międzynarodowa i jej cechy
 • podgląd pobierz opis Organizacja Narodów Zjednoczonych – cele i zadania
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online