Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Polityka fiskalna Wróć do kategorii

Przyczyny zjawiska bezrobocia

plik Pobierz Przyczyny zjawiska bezrobocia.doc

PRZYCZYNY ZJAWISKA BEZROBOCIA.

Problematyka bezrobocia i zatrudnienia od dawna przyciąga uwagę teoretyków i polityków gospodarczych. Jest jednym z kluczowych problemów współczesnego kapitalizmu. Stało się jasne, że zjawisko jest poważnym problemem społecznym i ekonomicznym o wielu negatywnych konsekwencjach dla gospodarki jako całości i bezrobotnych osób. Nie tylko oznacza ono bowiem niewykorzystane części siły roboczej i niższą produkcję, ale również pogorszenie poziomu życia osób bezrobotnych, frustrację, i niezadowolenie i rozwój niekorzystnych zjawisk społecznych.
Reakcją teorii ekonomii na ten kryzys była teoria J.M. Keynesa, który podjął próbę wyjaśnienia mechanizmów powstania bezrobocia oraz sposobów jego zwalczania. Podkreślając możliwość utrzymywania się bezrobocia w wolnorynkowej gospodarce, Keynes podważył zarazem zakorzeniona głęboko wiarę w sprawie funkcjonowanie wolnego rynku, stanowiącą podstawy kanon teorii klasycznej i neoklasycznej.

Aby dobrze scharakteryzować zjawisko bezrobocie trzeba najpierw opisać czym jest bezrobocie, przedstawić klasyfikacje, a na końcu przyczyny.

W Polsce bezrobocie pojawiło się w 1990 roku.

POJĘCIE BEZROBOCIA

BEZROBOCIE - zjawisko społeczno - ekonomiczne, które polega na pozostawaniu bez pracy pewnej części ludności w wieku produkcyjnym, gotowej do jej podjęcia na typowych warunkach istniejących w gospodarce. Ekonomia neoklasyczna źródeł bezrobocia szuka w różnych ograniczeniach mechanizmów rynkowych. Przedstawiciele szkoły keynesowskiej uważają zaś, że bezrobocie jest konsekwencją pełnej swobody na rynku, która powoduje, że nie dostateczny jest popyt na towary i zmusza to producentów do obniżenia produkcji oraz zatrudnienia. Aktywna polityka państwa zmierzająca do redukcji bezrobocia polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych i pieniężnych w skali mikroekonomicznej, sprowadza się zaś m.in. do organizowania szkoleń zawodowych dla bezrobotnych, poszerzania usług świadczonych przez biura pracy, tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla określonych grup bezrobotnych. Do typowo pasywnych instrumentów stosowanych przez państwo należy wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych. Specyficzny typ bezrobocia tzw. bezrobocie ukryte występowało w gospodarce socjalistycznej. Polegało ono na występowaniu nadwyżki wolnych miejsc pracy, chociaż zmniejszenie zatrudnienia nie spowodowałoby zakłóceń w pracy zakładu wręcz przeciwnie, zwiększyłoby jego efektywność. źródłem takiego stanu było przyjęte przez państwo socjalistyczne założenie o wyższości gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną.
Ewolucja państw socjalistycznych w stronę wolnego rynku sprawiła, że bezrobocie to przekształciło się w bezrobocie jawne, które w Polsce w 1993r. wyniosło 14%. W państwach Wspólnoty Europejskiej W tym samym roku bezrobocie wzrosło do poziomu 10,6% i zostało uznane przez Unię Europejską za najważniejszy problem w polityce gospodarczej.
W każdej gospodarce istnieje rynek pracy, a bezrobocie wynika z dwóch zasadniczych wielkości: popytu na prace i jej podaży.

Popyt na prace oznacza liczbę i strukturę miejsc pracy, która jest oferowana przez pracodawców w skali makroekonomicznej.

Podaż na pracę to liczba osób gotowych do pracy za oferowaną płacę w określonym czasie na określonym rynku.

Równowaga rynkowa na rynku pracy to sytuacja gdzie popyt na pracę = podaży siły roboczej.

Obecnie rynek pracy w Polsce znajduje się w sytuacji nadwyżki siły roboczej co jest okazją dla pracodawców by oferować niższą płacę za tę samą pracę za którą w sytuacji równowagi rynkowej na rynku pracy pracodawca musiałby zapłacić więcej.
Zjawisko bezrobocia zatem najprościej można określić jako nadwyżkę podaży siły roboczej na rynku pracy nad popytem na prace w danym sektorze.

KLASYFIKACJA BEZROBOCIA

W gospodarce polskiej istnieje zjawisko masowego bezrobocia. Zgodnie z tą maksymą nauki ekonomiczne sklasyfikowały bezrobocie w zależności od kryterium:
1) biorąc pod uwagę przyczyn powstawania bezrobocia możemy je podzielić na:
• bezrobocie normalne w skład którego wchodzą:
frykcyjne – jest to nieunikniona forma bezrobocia, gdyż na rynku pracy następują nieustanne przemieszczenia siły roboczej na przestrzeni:
regionów gospodarczych,
sektorów gospodarczych,
działów gospodarczych,
gałęzi gospodarczych,
przedsiębiorstw
dobrowolne – ta forma wynika z braku potrzeby podjęcia pracy; to określona liczba bezrobotnych w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) zdolnych do podjęcia pracy, która z jakichś powodów nie podejmuje pracy.
sezonowe - występuje wówczas redukcja popytu na prace sezonowe w takich działach gospodarki narodowej, jak: rolnictwo, budownictwo lub transport.
strukturalne – powstaje w rezultacie niedopasowań struktury podaży i popytu na siłę roboczą przede wszystkim w aspekcie regionalnym.
Bezrobocie normalne występuje w gospodarce zawsze i jest nieuniknione. Nie powinno ono przekraczać 3 do 4,5% zasobów siły roboczej. Przy takiej wysokości występuje równowaga na rynku pracy.
2) ze względu na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia:

lokalne
powszechne
3) ze względu na uwarunkowania demograficzne i społeczno – zawodowe:

bezrobocie kobiet
bezrobocie mężczyzn
bezrobocie młodzieży
bezrobocie robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych
bezrobocie poszczególnych kategorii zawodowych
4) ze względu na czas trwania:

krótkotrwałe do 3 miesięcy
średniookresowe 4 – 6 miesięcy
długookresowe 7 – 12 miesięcy
długoterminowe powyżej 12 miesięcy
5) inne rodzaje bezrobocia:

przymusowe – określona liczba osób, która chce podjąć pracę, a nie może jej podjąć z powodu nadwyżki siły roboczej nad oferowanymi miejscami pracy.
chroniczne - określona liczba w osób wieku produkcyjnym, która ze różnych względów nie może być zatrudniona np.: zły stan zdrowia.

PRZYCZYNY BEZROBOCIA

Przyczyn powstawania masowego bezrobocia jest bardzo wiele, jednak największą stanowią przekształcenia polityczno – gospodarcze państwa na początku lat 90-tych XX wieku, a są to:
przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstw
prywatyzacja
likwidacja państwowych zakładów

Jednak na masowe bezrobocie miały także wpływ takie przyczyn, jak:
niskie kwalifikacje pracowników ( 7% ludności w wieku produkcyjnym w roku 1998 posiadało wykształcenie wyższe)
zacofanie gospodarcze wielu regionów kraju ( szczególnie zauważalne jest ono we wschodniej (południowo i północno ) części kraju
globalizacja gospodarki i rewolucja naukowo – techniczna
opóźnienia procesu głębokich przemian branż surowcowych
zakończenie okresu zimnej wojny
niedoświadczona kadra pracownicza
bariera budowniczo – mieszkaniowa
nadmierny fiskalizm ( to zniechęca do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej )
bariery socjopsychologicznei niedostatek indywidualnej przedsiębiorczości
słabość systemu rynku pracy
niedostatek pieniędzy na aktywne zwalczanie bezrobocia
brak współpracy systemu szkolnictwa z instytucjami systemu pracy

Bibliografia:
Begg D., „Ekonomia. Tom II Makroekonomia”, PWESA, wydanie 3, Warszawa 2004 r.,
Milewski R., „Elementarne zagadnienia ekonomii”, PWN, wydanie 2, warszawa 2002 r., zginęły jeszcze, bo handel to nie tylko UE.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Polityka fiskalna [22]

 • podgląd pobierz opis Aktywna i pasywna polityka fiskalna
 • podgląd pobierz opis Funkcja Laffera
 • podgląd pobierz opis Funkcje polityki fiskalnej
 • podgląd pobierz opis Istota podatków i ich rodzaje
 • podgląd pobierz opis IX - Sektor finansow publicznych
 • podgląd pobierz opis Kursy walutowe
 • podgląd pobierz opis Podatki polityki fiskalnej
 • podgląd pobierz opis Polityka budżetowa
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa - 14 str
 • podgląd pobierz opis Polityka finansowa państwa
 • podgląd pobierz opis POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA
 • podgląd pobierz opis Polityka fiskalana – 30 str
 • podgląd pobierz opis Polityka Fiskalna - 02
 • podgląd pobierz opis Polityka Fiskalna - 22 str
 • podgląd pobierz opis Polityka fiskalna – A.B.
 • podgląd pobierz opis Polski system podatkowy
 • podgląd pobierz opis Porównanie - gospodarka rynkowa a centralnie planowana.
 • podgląd pobierz opis Przyczyny zjawiska bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Społeczno ekonomiczne następstwa inflacji
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online