Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Rynek pracy - TEST z odpowiedziami

plik Pobierz Rynek pracy - TEST z odpowiedziami.txt

PYTANIA TESTOWE - Rynek pracy
     
1. Zjawisko bezrobocia interpretuje się jako:
a. stan nadwyżki wielkości podaży pracy na rynku pracy,
b. stan nierównowagi na rynku pracy,
c. stan niedoboru na rynku pracy,
d. stan nadwyżki popytu na rynku pracy.
  
2. Użyteczność krańcowa czasu wolnego spada, kiedy:
a. spada ilość czasu przeznaczonego na pracę,
b. wzrasta ilość czasu wolnego,
c. gdy wielkość zadowolenia z czasu wolnego rośnie,
d. gdy wielkość zadowolenia z czasu wolnego spada.
  
3. Podaż pracy jednostki wyznaczana jest przez:
a. poziom płac,
b. preferencje jednostki względem czasu pracy i czasu wolnego,
c. stosowane techniki wytwarzania
d. popyt na dobra wytwarzane przez jednostkę,.
  
4. Które z następujących zjawisk może spowodować wzrost popytu na pracę:
a. wzrost wartości produktu krańcowego pracy,
b. wzrost realnej stawki płacy,
c. wzrost ceny wyrobu wytwarzanego przez pracownika,
d. wszystkie powyższe.
  
5. Na konkurencyjnym rynku pracy indywidualna krzywa podaży jest:
a. rosnąca,
b. pozioma,
c. opadająca,
d. zawracająca.
  
6. Krzywa kontraktów opiera się na:
a. punktach przecięcia krzywych MC i MRP,
b. punktach przecięcia się krzywych obojętności związku z funkcją popytu na pracę,
c. punktach wspólnych krzywych obojętności związku z krzywymi jednostkowego zysku firmy,
d. żadne z powyższych
  
7. Monopsoniczny rynek pracy to taki rynek, na którym:
a. występuje wielu pracodawców,
b. występuje jeden pracodawca i wielu pracobiorców,
c. występuje silna pozycja pracowników,
d. wszystkie powyższe.
  
8. Zmiany płac wywołują przemieszczanie się na:
a. krzywej przychodu produktu marginalnego pracy,
b. krzywej produktu marginalnego pracy,
c. krzywej popytu na pracę,
d. na żadnej z tych krzywych.
  
9. Jeśli rząd ustali płace minimalne na rynku wolnokonkurencyjnym, to wówczas :
a. płace na rynku spadną,
b. zmniejszy się podaż pracy,
c. zmniejszy się popyt na pracę,
d. zmniejszy się wielkość popytu na pracę.
  
10. Krzywa podaży pracy wzrośnie, jeżeli:
a. produkt krańcowy pracowników wzrośnie,
b. realna stawka płacy wzrośnie,
c. wartość czasu wolnego wzrośnie,
d. niepieniężne korzyści z pracy na danym rynku wzrosną,
  płace, jakie pracownicy mogą gdzie indziej uzyskać, wzrosną.
  
11. Na konkurencyjnym rynku pracy:
a. po jednej stronie rynku istnieje duża konkurencja,
b. warunki pracy i płacy kształtowane są przez niezależny mechanizm rynkowy,
c. istnieje możliwość kształtowania warunków płacowych przez firmy,
d. szukający pracy oferują zróżnicowane kwalifikacje.
  
12. Monopson na rynku pracy
a. zmniejsza zatrudnienie,
b. mniej płaci,
c. tworzy bariery wejścia,
d. jest cenobiorcą.
  
13. Popyt na pracę jest popytem pochodnym co oznacza, że zależy od:
a. liczby zatrudnionych,
b. wysokości stawek płac,
c. popytu na wykonane produkty,
d. efektu dochodowego i substytucyjnego,
e. żadne z powyższych.
  
14. Popyt na pracę w długim okresie zależy od:
a. dostępnych technik wytwarzania,
b. preferencji pracowników,
c. cen czynników wytwórczych,
d. preferencji pracodawców
  
15. Popyt na pracę w krótkim okresie zależy od :
a. popytu na wytworzone dobra,
b. struktury kosztów,
c. wydajności pracy,
d. wszystkie powyższe.
  
16. Wielkość popytu na pracę może wzrosnąć, gdy:
a. zwiększy się popyt na wyroby danej firmy,
b. zmniejszy się wydajność pracy,
c. zmniejszą się rynkowe stawki płac,
d. wszystkie powyższe.
  
17. Skręcająca ku tyłowi krzywa podaży pracy oznacza, iż:
a. ma miejsce dochodowy efekt wzrostu płac,
b. ma miejsce substytucyjny efekt wzrostu płac,
c. coraz większa jest użyteczność krańcowa każdej kolejnej godziny pracy,
d. wyższe płace są gwarancją zakupu większej ilości towarów i usług , a tym samym pobudzają do zwiększenia ilości pracy.
  
18. Spadek wielkości podaży pracy zależy od :
a. spadku wielkości populacji,
b. wzrostu MU wolnego czasu,
c. spadku stawki płac,
d. wszystkie powyższe.
  
19. Wzrost podaży pracy:
a. spowoduje spadek stawki płacy,
b. oznacza wzrost ilości ofert pracy,
c. spowoduje wzrost popytu na pracę,
d. jest rezultatem wzrostu popytu na dobra i usługi.
  
20. Substytucyjny efekt wzrostu płac opisuje :
a. substytucje kapitału pracą ludzką,
b. substytucje czasu wolnego pracą,
c. substytucje pracy czasem wolnym,
d. spadek podaży pracy.
  
21. Płaca to:
a. cena za kapitał pożyczkowy,
b. podstawowa forma dochodu pracownika,
c. renta uzyskana z ziemi,
d. wszystkie powyższe.
  
22. Wartość krańcowego dochodowego produktu kolejno zatrudnionego pracownika wyznacza:
a. stawkę płac dla kolejno zatrudnionych pracowników,
b. popyt na pracę,
c. podaż pracy,
d. przyrost przychodu wynikający z zatrudnienia dodatkowego pracownika.
  
23. Na konkurencyjnym rynku pracy firma osiąga max zysk gdy :
a. krańcowy produkt pracy = W,
b. wartość krańcowego produktu pracy =MRP,
c. wartość krańcowego produktu pracy =MR,
d. żadna z powyższych.
  
24. Kartel pracodawców oznacza:
a. wzmocnioną siłę związków zawodowych,
b. wzmocnioną siłę nieformalnej organizacji pracodawców,
c. ograniczenie popytu na pracę,
d. ograniczenie podaży pracy.
  
25. Monopson zatrudnia pracowników tak długo, dopóki:
a. produkcja nie osiągnie poziomu optymalnego,
b. pokrywa związane z tym koszty,
c. zwiększa się sprzedaż jego produktów,
d. żadna z powyższych.
  
26. Nieefektywność występowania monopsonu wiąże się z :
a. wyższymi płacami i zatrudnieniem niż w przypadku konkurencyjnego rynku pracy,
b. przerostem zatrudnienia, przy jednocześnie niskim poziomie płac,
c. niższymi płacami i zatrudnieniem niż w przypadku konkurencyjnego rynku pracy,
d. wykorzystywaniem siły monopsonu w celu ograniczenia siły związków zawodowych.
  
27. Płaca związkowa jest w stosunku do płacy alternatywnej w modelu monopolistycznym:
a. niższa,
b. równa,
c. wyższa,
d. nie można porównywać tych wielkości.
  
28. Podstawą przetargowego modelu związków zawodowych jest:
a. wyłączny wpływ pracodawcy na stawki płac i poziom zatrudnienia,
b. dominujący wpływ związków zawodowych,
c. ustalenie poziomu stawki płac i zatrudnienia w drodze negocjacji,
d. wszystkie powyższe.
  
29. Doskonale elastyczna krzywa podaży pracy oznacza. że całość wynagrodzenia za pracę to:
a. renta ekonomiczna,
b. cena transferowa.
c. cena równa krańcowym przychodom,
d. w części cena transferowa a w części renta ekonomiczna.
  
30. Zmiany płac wywołują przemieszczanie się na:
a. krzywej przychodu produktu marginalnego pracy,
b. krzywej produktu marginalnego pracy,
c. krzywej podaży pracy,
d. krzywej popytu na pracę.
 
 
ODPOWIEDZI - Rynek pracy
  
1. A,B
2. A,B
3. B
4. A,C
5. B
6. C
7. B
8. C
9. D
10. D
11. B
12. A,B,C
13. C
14. A,C
15. A,C
16. C
17. A
18. C
19. A
20. B
21. B
22. B,D
23. D
24. B,C
25. B
26. C
27. C
28. C
29. B
30. C,D

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online