Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rynki finansowe Wróć do kategorii

Rynki finansowe - TEST z odpowiedziami

plik Pobierz Rynki finansowe - TEST z odpowiedziami.doc

Podkreśl prawidłowe odpowiedzi:

1. Rynek papierów wartościowych spełnia w gospodarce rynkowej następujące funkcje:

a. umożliwia przekształcenie nawet drobnych oszczędności w kapitał,

b. stwarza możliwości podjęcia ogromnych inwestycji bez wsparcia państwa,

c. przyczynia się do wzrostu efektywności ogólnej gospodarki poprzez przepływ kapitału z dziedzin o niższej efektywności do dziedzin o wyższej efektywności,

d. różnicuje stopę zysku w przekroju gałęzi i branż.

e. rodzi tendencje do monopolizacji gospodarki.

 

2. Rynek papierów wartościowych spełnia w gospodarce rynkowej następujące funkcje:

a. nie rodzi tendencji do monopolizacji gospodarki,

b. umożliwia przekształcenie nawet drobnych oszczędności w kapitał,

c. stwarza możliwości podjęcia ogromnych inwestycji bez wsparcia państwa,

d. przyczynia się do wzrostu efektywności ogólnej gospodarki poprzez przepływ kapitału z dziedzin o niższej efektywności do dziedzin o wyższej efektywności,

e. różnicuje stopę zysku w przekroju gałęzi i branż.

 

3. Strategie inwestowania na giełdzie w porównaniu ze strategiami inwestowania w sferze produkcji charakteryzują się:

a. większym tempem realizacji /większą częstotliwością wyborów w jednostce czasu/,

b. obciążone są znacznie większym ryzykiem błędu /straty/,

c. znacznie mniejszą elastycznością /mniej wariantów wyboru/

 

4. Ze zmianami stopy % wiąże się ryzyko:

a. Dochodu (zmiany ceny obligacji)

b. płynności /trudności z pozbyciem się obligacji/

c. inwestycji /reinwestowania/

 

5. Zlecenia z dodatkowym warunkiem realizacji są to zlecenia:

a. z maksymalną wielkością /wolumenem/ wykonania Wmin,

b. z limitem aktywacji /LimAkt/, czyli zlecenia stop,

c. z wielkością /wolumenu/ ujawnienia /WUJ/

 

6. Zlecenia z dodatkowym warunkiem realizacji są to zlecenia:

a. z maksymalną wielkością /wolumenem/ wykonania Wmax,

b. z limitem aktywacji /LimAkt/, czyli zlecenia stop,

c. z wielkością /wolumenu/ ujawnienia /WUJ/

 

7. Giełda spełnia w gospodarce rynkowej następujące funkcje:

a. mobilizuje kapitał do rozwoju goposdarki,

b. umożliwia transformacje i alokacje kapitału,

c. zapewnia sprawny mechanizm rynkowej wyceny wartości spółek i kondycji gospodarki narodowej.

 

8. Akcja daje jej posiadaczowi prawo:

a. Do współwłasności spółki emitującej akcje,

b. Do udziału w zyskach, tzw.  Prawo do dywidendy,

c. Do zakupu nowej emisji akcji, tzw.  Prawo poboru,

d. Głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,

e. Do udziału w masie upadłościowej spółki.

 

9. Neutralne rozumienie ryzyka oznacza możliwość:

a. tylko ponoszenie strat,

b. osiagnięcia dochodów ponadprzeciętnych,

c. osiągnięcia dochodów niższych niż przeciętnych,

d. zrealizowania dochodu różniącego się od dochodu spodziewanego.

 

Podkreśl prawidłową odpowiedź:

1. Rynek niedźwiedzia oznacza:

a. Rynek akcji na którym dominują grający na zniżki,

b. Stan rynku w fazie ożywionej spekulacji,

c. Okres długotrwałej stagnacji notowań.

 

2. Rynek byka oznacza:

a. Rynek akcji na którym dominują grający na zwyżkę akcji,

b. Stan rynku w fazie szybko słabnącej spekulacji,

c. Okres długotrwałej stagnacji notowań.

 

3. Prawo do stałego % udziału w zyskach spółek po opodatkowaniu mogą dawać:

a. Akcje uprzywilejowane kumulatywne,

b. akcje złote,

c. akcje zwykłe,

d. akcje uprzywilejowane liczbą głosów.

 

4. W przypadku gdy inwestor jest przekonany ,że rynek nie jest efektywny, tzn.  informacje o obligacji nie są jeszcze odzwierciedlone w cenie, wówczas:

a. Przeprowadza wycenę obligacji o wymaganą stopę dochodu będącą stopą %,

b. nie dokonuje wyceny, tylko przyjmuje jako wartość obligacji, jej aktualną cenę rynkową i na tej podstawie określa realizowaną stopę dochodu (YTM).

 

5. W przypadku gdy inwestor jest przekonany ,że rynek jest efektywny, tzn.  informacje o obligacji są już odzwierciedlone w cenie, wówczas:

a. Przeprowadza wycenę obligacji o wymaganą stopę dochodu będącą stopą %,

b. nie dokonuje wyceny, tylko przyjmuje jako wartość obligacji, jej aktualną cenę rynkową i na tej podstawie określa realizowaną stopę dochodu (YTM).

 

6. „Short sale” – krótka sprzedaż oznacza:

a. Sprzedaż jednych akcji i zakup drugich na tej samej sesji,

b. sprzedaż pożyczonych papierów wartościowych, /??? Nie było na wykładach/

c. szybką sprzedaż niedawno zakupionych papierów.

 

7.  Rentowność do zapadalności obligacji z kupnem zerowym jest zawsze:

a. niższa, b. równa, c. wyższa,

w porównaniu z rentownością obligacji ze stałym kuponem wyemitowanej na ten sam okres.

 

8. Kto jest twoim zdaniem największym wrogiem inwestora:

a. Komisja Papierów Wartościowych

b. On sam,

c. Konkurenci z parkietu.

 

9. Określenie fundamentaliści dotyczy inwestorów:

a. nie mogących żyć bez giełdy,

b. podejmujących decyzje na podstawie wykresów cenowych akcji,

c. wykorzystujących fundamentalną analizę danych ekonomiczno-finansowych spółek i branż jako podstawę decyzji inwestycyjnych.

 

10. Jeżeli zysk netto na akcję zwykłą wynosi 25zł , zaś wskaźnik P/E (cen do zysku akcji) 3,5 a dywidenda z akcji zwykłej 12,50zł to stopa dywidendy akcji zwykłych równa się:

a. 15%, b. 25%, c. 20%, d. 50%

 

11. Jeżeli zysk netto na akcję zwykłą wynosi 25zł , zaś wskaźnik P/E (cena do zysku na akcji) 2,0 a dywidenda z akcji zwykłej 12,50zł to stopa dywidendy akcji zwykłych równa się:

a. 5%, b. 25%, c. 20%, d. 50%

12. Jeżeli zysk netto na akcję zwykłą wynosi 25zł , zaś wskaźnik P/E (cen do zysku akcji) 1,5 a dywidenda z akcji zwykłej 12,50zł to stopa dywidendy akcji zwykłych równa się:

a. 15%, b. 25%, c. 34%, d. 50%

 

13.  Jaka będzie cena obligacji o wartości nominalnej 100PLN i okresie życia 1 rok , kupionej at par o kuponie w skali rocznej 10% przy płatnościach kupowanych płatnych co pół roku, jeżeli inwestor chce osiągnąć rentowność inwestycji do momentu wykupu w wysokości 15%.  Uzasadnij odchylenie ceny od wartości nominalnej obligacji.

C=5/1+0,075 + 105/(1+0,075)2=4,65+90,86=95,51

Cena tej obligacji będzie wynosić 95,51 PLN.  Cena jest niższa od wartości nominalnej.  Wymagana stopa dochodu z inwestycji jest wyższa od oprocentowania obligacji i inwestor aby zrealizować wymaganą stopę dochodu r=15% musi kupić obligacje z dyskontem.

 

14.  Jaka będzie cena obligacji o wartości nominalnej 100PLN i okresie życia 1 rok , kupionej at par o kuponie w skali rocznej 10% przy płatnościach kupowanych płatnych co pół roku, jeżeli inwestor chce osiągnąć rentowność inwestycji do momentu wykupu w wysokości 5%.  Uzasadnij odchylenie ceny od wartości nominalnej obligacji.

C=5/1+0,025 + 105/(1+0,025)2=4,88+100=104,88

Cena tej obligacji będzie wynosić 104,88 PLN.  Cena jest wyższa od wartości nominalnej

Wymagana stopa dochodu z inwestycji jest niższa od oprocentowania obligacji i inwestor aby zrealizować wymaganą stopę dochodu r=5% może kupić obligacje z premią.

 

15. Jaka będzie cena obligacji o wartości nominalnej 100PLN i okresie życia 1 rok , kupionej at par o kuponie w skali rocznej 20% przy płatnościach kupowanych płatnych co pół roku, jeżeli inwestor chce osiągnąć rentowność inwestycji do momentu wykupu w wysokości 30%.  Uzasadnij odchylenie ceny od wartości nominalnej obligacji.

C=10/1+0,15 + 110/(1+0,15)2=8,69+83. 18=91,87

Cena tej obligacji będzie wynosić 91,87PLN.  Cena jest niższa od wartości nominalnej.

Wymagana stopa dochodu z inwestycji jest wyższa od oprocentowania obligacji i inwestor aby zrealizować wymaganą stopę dochodu r=30% musi kupić obligacje z dyskontem.

 

16. Model określania wartości akcji zwykłych zwanych modelem GORDONA zakłada:

a. stałą wartość dywidendy osiąganą przez spółkę w różnych fazach jej rozwoju,

b. Stałe tempo wzrostu dywidendy we wszystkich fazach rozwoju spółki,

c. dwie fazy wzrostu dywidendy, najpierw wzrostu szybszego, a następnie wolniejszego,

d. trzy fazy wzrostu dywidendy, pierwszą wzrostu najszybszego, drugą wolniejszego i trzecią najwolniejszego.

 

17. Dwa podstawowe rodzaje ryzyka stopy % , ryzyko zmiany ceny i ryzyko reinwestowania działają:

a. zbieżnie kierunkowo

b. przeciwstawne /!!! Nie jestem pewna/

 

18. Ryzyko rynku wiąże się z ;

a. trudnością pozbycia się instrumentu finansowego

b. Wahaniami kursów (cen) instrumentów finansowych,

c. Jednym i drugim

 

19. Zależność między stopą dochodu a ceną obligacji oznacza, iż:

a. wzrost stopy dochodu powoduje spadek ceny obligacji, a spadek stopy dochodu powoduje wzrost ceny obligacji,

b. wzrost stopy dochodu powoduje wzrost ceny obligacji, a spadek stopy dochodu powoduje spadek ceny obligacji,

c. zmiana stopy dochodu nie powoduje zmian ceny obligacji.

 

20. Spadek rynkowej stopy % przynosi zwykle:

a. wzrost atrakcyjności inwestowania w akcje

b. spadek zainteresowania akcjami,

c. wzrost dochodów banków

 

21. Wzrost rynkowej stopy % przynosi zwykle:

a. wzrost atrakcyjności inwestowania w akcje

b. spadek zainteresowa ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rynki finansowe [20]

 • podgląd pobierz opis Rola państwa w gospodarce rynkowej
 • podgląd pobierz opis Rynek finansowy
 • podgląd pobierz opis Rynek finansowy - Podstawowe pojęcia
 • podgląd pobierz opis Rynek finansowy, rola rynku
 • podgląd pobierz opis Rynek kapitałowo pieniężny - zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Rynek pieniężny
 • podgląd pobierz opis Rynek walutowy
 • podgląd pobierz opis Rynki finansowe - test TEST
 • podgląd pobierz opis Rynki finansowe - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Rynki i instutucje finansowe [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Strategia lizbońska
 • podgląd pobierz opis wykład I WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis wykład II WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis zagadnienie I System finansowy i jego ogniwa
 • podgląd pobierz opis zagadnienie II i III System bankowy w gospodarce rynkowej i w Polsce
 • podgląd pobierz opis zagadnienie IV Polityka pieniężna NBP
 • podgląd pobierz opis zagadnienie V Bank jako przedsiębiorstwo
 • podgląd pobierz opis zagadnienie VI Operacje bankowe
 • podgląd pobierz opis zagadnienie VII Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Zasada mnożnika inwest
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online