Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Mikroekonomia Wróć do kategorii

Teoria konsumenta - TEST z odpowiedziami

plik Pobierz Teoria konsumenta - TEST z odpowiedziami.zip

PYTANIA TESTOWE - Teoria konsumenta

1. Użyteczność jest:

a. miarą przydatności danego dobra,

b. funkcją określającą zależność między przedmiotem a korzyściami z jego stosowania,

c. miarą zadowolenia wynikającego z użytkowania dóbr i usług,

d. kategorią socjologiczną, określającą relacje między przedmiotami a ludźmi,

e. żadną z nich.

 

2. Prawo malejącej użyteczności krańcowej stwierdza, że :

a. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra TU ze spożycia tego dobra rośnie,

b. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra MU ze spożycia tego dobra rośnie,

c. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra TU ze spożycia tego dobra maleje,

d. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra MU ze spożycia tego dobra maleje.

 

3. Jeżeli krzywe obojętności przecinają się to:

a. jest to zgodne z założeniem, że konsumentowi jest obojętne ile dóbr zakupi,

b. jest to zgodne z założeniem, że konsument woli więcej niż mniej,

c. jest to sprzeczne z założeniem, że konsument woli więcej niż mniej,

d. całkowite wydatki konsumenta nie zmienią się wraz ze zmianą ceny danego dobra.

 

4. Kiedy określimy dobro jako dobro wyższego rzędu:

a. gdy wzrost ceny spowoduje spadek jego konsumpcji,

b. kiedy wzrost dochodu spowoduje szybszy wzrost konsumpcji niż innych dóbr,

c. kiedy spadek dochodu spowoduje szybsze zmniejszenie jego konsumpcji niż innych,

d. kiedy wzrost dochodu spowoduje obniżenie jego konsumpcji.

 

5. Nadwyżka konsumenta to:

a. maksymalne zadowolenie ze spożycia danego dobra,

b. różnica między użytecznością całkowitą dobra a wydatkiem na nie,

c. różnica między wydatkiem na dane dobro a sumą satysfakcji z jego spożycia,

d. użyteczność krańcowa osiągnięta ze spożycia każdej kolejnej jednostki dobra.

 

6. Zmiana dochodu konsumenta, przy pozostałych czynnikach bez zmian, spowoduje:

a. zmianę nachylenia krzywej obojętności,

b. zmianę nachylenia linii budżetu,

c. równoległe przesunięcie linii budżetu,

d. równoległe przesunięcie krzywej obojętności.

 

7. Efekt dochodowy ma miejsce wówczas, gdy:

a. popyt dostosowuje się do zmiany realnego dochodu,

b. wzrastają zakupy dóbr luksusowych,

c. wielkość popytu dostosowuje się do zmiany realnego dochodu,

d. żadna z powyższych.

 

8. Użyteczność marginalna jest:

a. użytecznością z konsumpcji dobra w dodatkowym czasie,

b. użytecznością dóbr luksusowych ponad konieczne potrzeby,

c. dodatkowym zadowoleniem wynikającym z konsumpcji kolejnej jednostki dóbr lub usługi,

d. przyrostem zadowolenia wynikającym z przyrostu konsumpcji dóbr lub usług,

e. żadną z tych możliwości.

 

9. Jeżeli maleje użyteczność marginalna drugiego jabłka w stosunku do pierwszego jabłka, to można to określić jako:

a. prawo nadmiernej konsumpcji,

b. nieracjonalne podejście konsumenta,

c. prawo malejącej użyteczności krańcowej,

d. trudno odpowiedzieć.

 

10. Krzywa obojętności jest definiowana jako:

a. krzywa skupiająca kombinacje spożycia dobra A i B możliwe do nabycia przy określonym dochodzie i cenach tych dóbr,

b. krzywa skupiająca kombinacje spożycia dobra A i B dające ten sam poziom zadowolenia,

c. krzywa skupiająca kombinacje spożycia dobra A i B możliwe do zrealizowania przy danych możliwościach produkcyjnych,

d. krzywa paraboliczna skupiająca wszystkie optymalne kombinacje zakupu dobra A i B.

 

11. Jeżeli kombinacja dwóch dóbr, która chciałby mieć konsument, znajduje się powyżej jego linii budżetu (przy danym dochodzie i cenach tych dóbr) oznacza to, że:

a. zgromadził oszczędności, które pozwolą mu na zakup tej kombinacji dóbr,

b. osiągnął tylko niewielkie zadowolenie przy danym dochodzie,

c. obecnie "wymarzona" kombinacja przekracza jego możliwości finansowe,

d. może jeszcze wydawać swoje dochody.

 

12. Co się stanie, jeżeli spadnie cena dobra X, przy stałej cenie dobra Y i nie zmienionym dochodzie nominalnym nabywcy:

a. zaistnieje efekt dochodowy,

b. zaistnieje efekt substytucyjny,

c. wzrośnie wielkość popytu na dobro X,

d. spadnie dochód realny nabywcy.

 

13. Użyteczność krańcowa dobra to:

a. to użyteczność całkowita z krańcowej jednostki dóbr,

b. przyrost użyteczności całkowitej z krańcowej jednostki dobra,

c. najniższy poziom użyteczności z konsumowanych dóbr,

d. najwyższy przyrost użyteczności całkowitej z określonej jednostki dobra.

 

14. Krzywe obojętności to:

a. dodatkowe jednostki jednego dobra, które można uzyskać kosztem innych dóbr,

b. wszystkie kombinacje dwu dóbr dające konsumentowi taka samą sumę całkowitej użyteczności,

c. minimalne zadowolenie konsumenta z dokonanego zakupu,

d. wszystkie kombinacje dwu dóbr dające konsumentowi ten sam poziom zadowolenia.

 

15. Do analizy racjonalnego zachowania się gospodarstwa domowego teoria ekonomii przyjmuje kilka założeń. Gospodarstwo domowe:

a. jest podstawowym podmiotem podejmowania decyzji konsumpcyjnych,

b. dąży do maksymalizacji zadowolenia,

c. dąży do maksymalizacji wydatków na utrzymanie,

d. wszystkie powyższe.

 

16. Równowaga konsumenta ma miejsce, gdy:

a. dodatkowe zadowolenie z ostatniej wydanej złotówki jest takie samo dla wszystkich konsumowanych dóbr i usług,

b. całkowite zadowolenie z ostatniej wydanej złotówki jest takie samo dla wszystkich konsumowanych dóbr,

c. korzyści przekraczają koszty w przypadku dokonywanych wyborów,

d. wszystkie powyższe.

 

17. Linia budżetu konsumenta jest konstruowana w oparciu o:

a. poziom dochodów konsumenta,

b. poziom cen dóbr,

c. relacje między cenami dóbr wybieranych,

d. punkt optimum konsumenta,

krzywą obojętności.

 

18. Efekt dochodowy polega na tym, że:

a. wzrost ceny dobra X powoduje wzrost popytu na dobro Y,

b. spadek ceny dobra X zwiększa siłę nabywczą konsumenta, co prowadzi do zmiany popytu na to dobro,

c. wzrost ceny dobra X obniża siłę nabywczą konsumenta, co prowadzi do zmiany popytu na to dobro,

d. spadek ceny dobra X powoduje wzrost popytu na dobro Y.

 

19. Efekt substytucyjny polega na tym, że:

a. gdy rośnie cena dobra X i dobra Y, zwiększa się wielkość popytu na dobro Y,

b. gdy rośnie cena dobra X, zwiększa się popyt na dobro Y,

c. gdy spada cena dobra X, spada wielkość popytu na dobro X,

d. żadna z powyższych.

 

20. Jeżeli cena dobra A spada i zarazem rośnie konsumpcja tego dobra, zmniejsza się konsumpcja dobra B, to dobra są:

a. komplementarne,

b. Giffena,

c. Veblena,

d. substytucyjne.

 

21. Drugie prawo Gossena mówi o:

a. wyrównywaniu się ceny i użyteczności dwóch dóbr,

b. wyrównywaniu się użyteczności krańcowych dwóch dóbr,

c. maksymalizacji użyteczności krańcowych,

d. wyrównywaniu się stosunków użyteczności krańcowych do cen konsumowanych dóbr i usług.

 

22. Krańcowa stopa substytucji:

a. to miernik z jakiej ilości dobra konsument musi zrezygnować aby pozyskać dodatkową jednostkę innego dobra,

b. to wskaźnik jaka ilość innego dobra jest w stanie spowodować, że konsument zrezygnuje z konsumpcji ostatniej jednostki jakiegoś dobra,

c. to miernik jaki jest przyrost satysfakcji z konsumpcji dodatkowej jednostki dobra,

d. to miernik mówiący jaka jest użyteczność całkowita konsumowanych dóbr.

 

23. Optymalny wybór zgodnie z teorią użyteczności marginalnej zachodzi dla warunku:

a. MUx/Px=MUy/Py przy różnych cenach dóbr,

b. MUx > MUy przy takich samych cenach dóbr,

c. MUx = MUy przy takich samych cenach dóbr,

d. MUx/Py = MUy/Px przy różnych cenach dóbr.

 

24. Funkcja budżetu obrazuje:

a. dochody konsumenta,

b. największe możliwe do nabycia przez konsumentów kombinacje dóbr przy danych warunkach rynkowych,

c. kombinacje dóbr które może nabyć niezależnie od poziomu dochodu,

d. kombinacje dóbr, które może nabyć niezależnie od cen rynkowych.

 

25. Które z czynników nie zmienią położenia linii budżetu:

a. zmiana cen usług,

b. zmiana preferencji konsumenta,

c. zmiana dochodów konsumenta,

d. zmiana upodobań konsumenta.

 

26. Prawo Engla mówi o:

a. % wzroście udziału wydatków na żywność w całości wydatków konsumpcyjnych, na skutek wzrostu dochodu konsumenta,

b. % spadku udziału wydatków na żywność w całości wydatków konsumpcyjnych, na skutek wzrostu dochodu konsumenta,

c. % wzroście udziału wydatków na żywność w całości wydatków konsumpcyjnych, na skutek spadku dochodu konsumenta,

d. % wzroście udziału wydatków na żywność w całości wydatków konsumpcyjnych, na skutek wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych.

 

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Mikroekonomia [67]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Gospodarstwa Domowego - wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza
 • podgląd pobierz opis Elastyczność popytu i podaży - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Firma w warunkach wolnej konkurencji - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała
 • podgląd pobierz opis Konkurencja doskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Konsument na rynku
 • podgląd pobierz opis Koszty produkcji. Wynik finansowy
 • podgląd pobierz opis Mechanizm rynkowy - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Metody i narzędzia analizy ekonomicznej
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia 129 definicji
 • podgląd pobierz opis Mikroekonomia – Mechanizm rynkowy - TEST TEST
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online