Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rachunkowość Wróć do kategorii

test z rachunkowości – wariant II

plik Pobierz test z rachunkowosci – wariant II.txt

Wariant II

1. Konta przychodów:
a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe
b) nie mają sald końcowych ale mają salda początkowe
c)* nie mają sald początkowych ani końcowych

2. Moment bilansowy:
a)* dzień, na który sporządzony jest bilans
b) dzień sporządzenia bilansu
c) każdy dzień roku obrotowego

3. Zdarzenie gospodarcze: "stwierdzono niedobór materiałów w magazynie powstały z winy pracownika o wartości 500" księguje się:
a) Dt straty nadzwyczajne 500; Ct materiały 500
b)* Dt rachunki i pracownikami 500; Ct materiały 500
c) Dt. Koszty wg. Rodzaju 500; Ct materiały 500

4.* Która z równowagi jest prawdziwa:
a) aktywa - kapitał obcy = kapitał własny
b) kapitał obcy + aktywa = kapitał własny
c) kapitał własny - zobowiązania wobec osób trzecich = aktywa

 5. Amortyzacja dotyczy:
a) wyłącznie środków trwałych
b) wszystkich składników majątku trwałego
c) wszystkich składników majątku trwałego, z wyłączeniem należności długoterminowych
d)* środków trwałych i wartości niematerialnych

6. Kryterium uszeregowania pasywów w bilansie jednostki gospodarczej to:
a) płynność
b)* wymagalność
c) wartość

7. Stosowanie metody podmiotowej w rachunkowości:
a) determinuje sposób finansowania aktywów
b) powoduje wyróżnienia aktywów i pasywów jednostki gospodarczej
c)* oznacza interpretację każdego zjawiska gospodarczego z punktu widzenia określonego podmiotu gospodarczego

8. Które z poniższych zdarzeń nie stanowi operacji gospodarczej:
a)* złożenie zamówienia u dostawcy
b) naliczenie wynagrodzenia
c) sprzedaż produktów

9. Konto "wynik finansowy" może mieć:
a) wyłącznie saldo Dt
b) wyłącznie saldo Ct
c)* saldo Dt lub Ct
d) saldo Dt i saldo Ct

10. Aktywami jednostki gospodarczej są między innymi:
a) środki trwałe, gotówka w kasie, niewypłacone pracownikowi wynagrodzenia
b) licencje, nie odprowadzony do US podatek VAT, środki na rachunku bankowym
c)* weksle obce, surowce do produkcji, środki transportu, udzielona pożyczka długoterminowa

11. Koszty ogólnego zarządu są elementami zysków i strat w wariancie:
a)* kalkulacyjnym
b) kalkulacyjnym i porównawczym
c) porównawczym

12. Saldo końcowe Dt konta "rachunki" oznacza:
a) niespłacone na koncie okresu zobowiązania jednostki
b) nie otrzymane na koncie okresu należności jednostki
c)* nadwyżkę należności nad zobowiązaniami jednostki gospodarczej na koncie okresu
d) nadwyżkę należności nad zobowiązań nad należnościami jednostki gospodarczej na koncie okresu

13. "Przychody ze sprzedaży" księguje się:
a) Dt "rachunek bankowy", Ct "towary"
b)* Dt "kasa"; Ct "sprzedaż towarów"
c) Dt "towary"; Ct "kasa"
d) Dt "należności od odbiorców"; Ct kasa"

14. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się:
a) koszty wytworzenia sprzedanych produktów
b)* zapłacenie kary za zanieczyszczenie środowiska
c) zapłacenie odsetek od kredytów
d) przedawnienie zobowiązania

15. Ile wynosi zysk netto, jeżeli:
zysk na działalności operacyjnej wynosi 2000
przychody finansowe 200
koszty finansowe 400
pozostałe koszty operacyjne 1200
pozostałe przychody operacyjne nie wystąpiły
straty nadzwyczajne 500
zyski nadzwyczajne 1000
podatek dochodowy 32 %
a)* 740
b) 1100
c) 36

16. W maju w spółce ACE miały miejsce następujące zdarzenia:
wykonano usługę fotograficzną na rzecz klienta X i otrzymano środki pieniężne w wysokości 700
otrzymano środki pieniężne od właściciela spółki w wysokości 1500
otrzymano środki pieniężne w wysokości 800 z tytułu należności powstałej w kwietniu
wykonano usługę fotograficzną na rzecz klienta Y za 500
Ile wynosiły przychody ze sprzedaży w maju?
a)* 1200
b) 6000
c) 700
d) 2000
e) ------

17. Ile wynoszą salda końcowe konta "rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", jeżeli prowadzone do niego konta pomocnicze wykazywały następujące zapisy:
Nr 1:  oznacza likwidację należności;  Nr 2: powstanie zobowiązania
a) saldo należności 450, saldo zobowiązań 450
b)* saldo należności 650, saldo zobowiązań 650
c) saldo debetowe 0, saldo kredytowe 0

18. Jaka jest wartość kosztu współmiernego, jeżeli w bieżącym okresie kupiono 100 szt. Towarów po cenie nabycia 40 zł, a sprzedano 60 szt. Pocenie sprzedaży 60 zł
a)* 3600
b) 2400
c)  4000


test z rachunkowości - wariant II

(odpowiedz samodzielnie na pytania)

www.wkuwanko.pl

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rachunkowość [124]

 • podgląd pobierz opis 38 pytań z rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • podgląd pobierz opis Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania
 • podgląd pobierz opis Aktywa trwałe
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja środków trwałych
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja majątku trwałego
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja podatkowa i księgowa
 • podgląd pobierz opis amortyzacja wg Karoliny Słonimskiej
 • podgląd pobierz opis Bilansowanie
 • podgląd pobierz opis Budżetowa metoda zarządzania
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka zasad rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łączenie kont
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łącznie kont
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 01. Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 02. Istota i rodzaje dowodów księgowych
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 03. Istota i metody inwentaryzacji
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 04. Metody poznawcze rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 05. Nadrzędne zasady rachunkowości
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online