Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Test

plik Pobierz Test.txt

Test wyboru

 

1. Polityka budżetowa realizowana w warunkach relatywnie elastycznego popytu na pieniądz względem stopy procentowej jest:

 

a) bardziej efektywna;

b) mniej efektywna;

c) neutralna;

d) nie ma to znaczenia dla jej skuteczności.

 

2. Efektywność polityki monetarnej zależy od:

 

a) wrażliwości popytu na pieniądz względem stopy procentowej;

b) wrażliwości popytu na pieniądz względem dochodu;

c) wrażliwości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego względem stopy procentowej;

d) wrażliwości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego względem dochodu.

 

3. Zmiana położenia (i przesunięcie) krzywej LM w lewo, przy zachowaniu zasady ceteris paribus, może być wywołana przez:

 

1) wzrost nominalnej podaży pieniądza;

2) wzrost wydatków budżetowycli finansowanych przez emisję obligacji;

3) spadek nominalnej podaży pienicyiza;

4) obniżenie wydatków budżetowych;

5) wzrost ogólnego poziomu cen;

6) obniżenie podatków dochodowych;

7) spadek realnej podaży pieniądza.

 

a) l, 3, 4, 7;

b) l, 2, 3, 4;

c) 3, 4, 7;

d) 3, 5, 7.

 

4. Kombinacja łagodnej polityki budżetowej i restrykcyjnej polityki monetarnej oznacza, iż:

 

a) udział wydatków sektora prywatnego w dochodzie narodowym będzie wyższy, a udział wydatków państwa niższy — wystąpi zjawisko wypierania;

b) udział wydatków sektora prywatnego w dochodzie będzie wyższy, a udział wydatków państwa niższy — wystąpi zjawisko transmisji;

c) udział wydatków państwa w dochodzie narodowym będzie wyższy, a udział wydatków sektora prywatnego niższy — wystąpi zjawisko wypierania;

d) udział wydatków państwa w dochodzie narodowym będzie wyższy, a udział wydatków sektora prywatnego niższy — wystąpi zjawisko efektu majątkowego.

 

5. Ekspansywna polityka mieszana budżetowa i monetarna powoduje przesunięcie krzywych:

 

a) IS w prawo i LM w prawo;

b) IS w prawo i LM w lewo;

c) I S w lewo i LM w prawo;

d) J 5 w lewo i LM w lewo.

 

6. Wzrost, wielkości dochodu i produkcji, przy nie zmienionej stopie procentowej, można osiągnąć w wyniku zastosowania:

 

a) łagodnej polityki budżetowej i ekspansywnej polityki monetarnej;

b) twardej polityki budżetowej i restrykcyjnej polityki monetarnej;

c) łagodnej polityki budżetowej i restrykcyjnej polityki monetarnej;

d) twardej polityki budżetowej i restrykcyjnej polityki monetarnej.

 

7. Jaką politykę monetarną zaleciłbyś w okresie recesji?

 

a) restrykcyjną (aktywną);

b) stabilizującą;                                 .

c) drogiego pieniądza;

d) ekspansywną (pobudzającą).

 

8. Który z niżej wymienionych rodzajów polityki gospodarczej — zgodnie z teorią keynesowską — będzie najskuteczniejszy w walce z bezrobociem:

 

a) wzrost podatków dochodowych i wzrost wydatków budżetowych;

b) obniżenie stopy podatkowej i wzrost wydatków budżetowych;

c) dewaluacja, obniżenie wydatków budżetowych i podatków;

d) rewaluacja, obniżenie podatków i wzrost wydatków budżetowych.

 

Prawda/fałsz

 

Oznacz zdania prawdziwe literą P, fałszywe — literą F.

1. __ Jeżeli inwestycje i eksport netto są bardzo wrażliwe (elastyczne) na zmiany stopy procentowej, to skuteczniejsze są narzędzia pieniężne niż fiskalne.

 

2.  __ Jeżeli popyt na pieniądz jest bardzo wrażliwy na zmiany stopy procentowej, to skuteczniejsza jest polityka budżetowa w porównaniu do monetarnej, która jest wówczas mniej efektywna.

 

3.  __ Jeżeli popyt inwestycyjny jest bardzo elastyczny względem stopy procentowej, krzywa LM ma przebieg bardziej stromy.

 

4.  __ Polityka mieszana ma za cel wyłącznie kierowanie przez państwo wielkością i strukturą podaży globalnej.

 

5.  __ Regulacja podaży pieniądza oraz wysokości stopy podatkowej to dwa podstawowe narzędzia polityki monetarnej.

 

6. __ Rząd poprzez politykę budżetową oddziaływuje na położenie krzywej I S i na popyt globalny.

 

7.  __ Manipulacja krzywą LM reprezentuje politykę monetarną.

 

8.  __ Polityka budżetowa jest tym bardziej efektywna, im krzywa LM jest bardziej pozioma.

 

9.  __ Polityka monetarna jest tym bardziej efektywna, im krzywa J5 jest bardziej stroma, a inwestycje mniej wrażliwe na zmiany stopy procentowej.

 

10. __ Efekt Pigou podważa tezę keynesowską o nieskuteczności polityki monetarnej w sytuacji pułapki płynności w okresie kryzysu.

 

11. __ Wzrost podaży pieniądza podwyższa poziom stopy procentowej i wywołuje przesunięcie krzywej AD w dół.

 

12. __ Narzędzia polityki monetarnej i budżetowej wpływają na wielkość i strukturę popytu globalnego z podobnymi skutkami.

 

13. __ Położenie krzywej LM zależy od poziomu cen.

 

14. __ Obniżenie stopy podatkowej t przesuwa krzywą J5 w lewo.

 

15. __ Utrzymując stopę procentową na stałym poziomie, przesunięcie krzywej IS w prawo oznacza podwyższenie dochodu, a w lewo — jego obniżenie.

 

16. __ Przy danym poziomie dochodu Y rząd może wpływać na poziom stopy procentowej zmieniając położenie I S.

 

17. __ Obniżenie części podatków niezależnych od osiągniętych dochodów (To) przesuwa krzywą J5 w prawo.

 

18. __ Wzrost autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wpływa na położenie krzywej IS

 

Test wyboru odpowiedzi:

 

la    2c    3d    4c    5a    6a    7d    8b

 

Prawda/fałsz

 

1P   2P   3F   4F   5F   6P   7P   8P   9F   10F    11 F

12P   13P   HF   15P   16P   17P   18P

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online