Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne Wróć do kategorii

Zarządzanie strategiczne - opracowanie

plik Pobierz Zarzadzanie strategiczne - opracowanie.doc

ZARZĄDZANIE - jest to celowe podejmowanie decyzji i działań prowadzących do osiągania założonych celów w sposób skuteczny i sprawny(dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów) lub celowe dysponowanie zasobami..

TRZY FORMY KIEROWANIA ORGANIZACJAMI:
1. Administrowanie (rządzenie) tytułem do kierowania SA kompetencje formalne.
2. Zarządzanie tytułem do kierowania SA kompetencje materialne
3. Przywództwo tytułem do kierowania SA kompetencje intelektualne( autorytet osobisty) umożliwiający współdziałanie z innymi ludźmi.

ZARZADZA SIĘ ZASOBAMI:
Ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, technologia, informacyjnymi.

SZCZEBLE ZARZĄDZANIA:
1 poziom (kierownictwo naczelne, dyrektor, prezes, z-ca prezesa)
2 poziom ( kierownik wydziału, zakładu, fili, departamentu)
3 poziom ( kierownik sekcji, zmiany, mistrz)
OBSZAR ZARZĄDZANIA – określony obszar, za którego odpowiada menedżer np. szef kadr, marketingu,

FUNKCJE ZARZĄDZANIA:
Planowanie, organizowania, współdziałanie z ludźmi, kontrolowanie.

SZKOŁY I KIERUNKI ZARZĄDZANIA:
1. Klasyczna szkoła zarządzania człowiek jest traktowany instrumentalnie na podstawie stereotypu człowieka ekonomicznego biernego wykonawcy działań. Traktowany jak maszyna.
a) NAUKOWE ZARZĄDZANIE zajmuje się poprawa osiąganych wyników dotyczy zarządzania pracownikami poprzez analizę warunków pracy, szkolenia, dobór, wydajność…
b) ADMINISTRACYJNE ZARZĄDZANIE dotyczy zarządzania cala organizacja poszczególnymi jej działami i czynnościami.
2. Szkoła behawioralna - bierze pod uwagę ludzi ich zachowanie i postawy oraz relacje miedzy nimi i współdziałanie grupy ( człowiek społeczny)


a) Nurt stosunków międzyludzkich: jednostka i grupa w org. Ich zachowanie, przełożony w org. I ich zachowanie, integracja potrzeb pracowników z celami org.
b) Nurt potencjału ludzkiego- rozpatruje zachowania organizacyjne tj. zadowolenie z pracy, stres, motywacje, przywództwo, dynamikę grupowa, politykę org., konflikty.
3. Szkoła ilościowa (matematyczna) koncentruje się na opracowaniu modeli matematycznych będących uproszczeniem org. I zachodzących tam procesów do podejmowania decyzji.
4. Współczesne kierunki zarządzania
a) podejście systemowe traktujące org. jako wyodrębniona z otoczenia całość.
b) podejście sytuacyjne: kierownicy znają organizacje i otoczenie dla określenia zmian wykorzystuje się różne zmienne sytuacyjne.

SYSTEM jest to wyodrębniona cześć otaczającej nas rzeczywistości, która ma pewna wewnętrzną strukturę i relacje miedzy poszczególnymi jej częściami.

ORGANIZACJA jest systemem, który ma cel lub kilka celo. Jeśli jest wiele celów musza być spójne ze sobą nie mogą być sprzeczne.

RODZAJE ORG.:
-org. gospodarcze (przedsiębiorstwa) – Organizacje niekomercyjne (fundacje) – organizacje administracyjne (samorządy, gmina ministerstwo) – organizacje społeczne (związki zawodowe, partie polityczne)

PRZEDSIĘBIORSTWO – stanowi zespół ludzi, środków materialnych, finansowych powołany do prowadzenia określonej działalności gosp.

OTOCZENIE ORGANIZACJI nazywamy wszystko co jest poza organizacja i może na nią mieć wpływ - oddziaływać.
RODZAJE OTOCZENIA:
- makrootoczenie (otoczenie ogólne tworzące warunki działania i funkcjonowania organizacji głównie polityczne, ekonomiczne, społeczne, techniczne, infrastrukturalne)
- mikrootoczenie – tworzą go konkretne organizacje lub grupy (konkurencja, dostawcy, odbiorcy, konsumenci)
+ sterowalne (organizacja może na nie wpływać – popyt)
+ niesterowalne (prawo)
• stale
• zmienne
• burzliwe
Cechy otoczenia wpływające na strukturę organizacji:
Potencjał otoczenia, złożoność otoczenia, niepewność otoczenia.

TYPY GRUP INTERESANTÓW:
1. WEWNĘTRZNE (menedżerowie, pracownicy, kultura organizacji)
2. ZEWNĘTRZNE (grupy finansujące org., dostawcy, odbiorcy, konkurujący, związki zawodowe, społeczeństwo)

METODY ANALIZY:
+ makrootoczenia ANALIZA PEST obejmująca czynniki:
polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne
+mikrootoczenia MODEL 5 SIŁ PORTERA uwzględniający:
Rywalizacje między istniejącymi org. Branży, pozycje i siłę przetargową dostawców, pozycje i siłę przetargowa odbiorców, zagrożenie ze strony nowych konkurentów i ze strony substytutów.

CEL to do czego się dąży i chce się osiągnąć. (treściowy i ilościowy)
- cele wyznaczają nasze plany i decyzje
- cele zapewniają nam poczucie kierunku działań
- wpływają na koncentracje naszych wysiłków
- pozwalają w ocenie naszych postępów
MISJA to podstawowy cel organizacji

Zarządzanie przez cele - obejmuje sformalizowane procedury rozpoczynające się od ustalenia celów i prowadzące do oceny ich realizacji.
CEL ZADANIA WYNIKI

PLANOWANIE polega na świadomym ustaleniu kierunków działania oraz podejmowania decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach.

ZASADY PLANOWANIA:
- Zasada zgodności wewnętrznej (zbilansowania możliwości wykonawczych org. z jej zasobami)
- Zasada ciągłości ( zachowanie harmonii w czasie i miedzy planami o różnym zakresie czasowym)
- Zasada wiodącego ogniwa ( opierająca się na koncentracji na zagadnieniu najistotniejszym w org.)
- Zasada zupełności ( zawierająca całościowy opis przedsięwzięcia i wszystkich czynników określających
- Zasada gospodarności ( optymalnego wyboru)

ETAPY PLANOWANIA:
(prognozowanie, programowanie, tworzenie planu) 1. Określenie celów działania, 2. Ocena sytuacji, 3. Ustalenie procedury, 4. Ustalenie harmonogramu planu, 5. przypisania odpowiedzialności, 6. Sprawdzenie możliwości realizacji kosztów planu)

METODY I TECHNIKI PLANOWANIA:
Bilansowanie, eksrepolacja trendów, planowanie widowariantowe, planowanie otwarte.

RODZAJE PLANÓW:
1. Rodzaje wg charakteru planu: strategiczne, taktyczne, operacyjne
2. Rodzaje wg ich pola : kompleksowe, problemowe, wycinkowe
3. Rodzaje wg czasu : długo, średnio i krótkookresowe,
4. Rodzaje planów wg charakteru działań np. plan zaopatrzenia, zatrudnienie, marketingu.

BARIERY PLANOWANIA:
• zmienne otoczenie
• brak informacji
• brak powiązania miedzy różnymi szczeblami zarządzania

DECYZJA:
- wybór dotyczący przyszłych kierunków i sposobów działania
- proces intelektualno – emocjonalny który kończy się przeświadczeniem że wie jak osiągnąć cel
- wybór dobrowolny lub pod wpływem przymusu
PODMIOTEM DZIALANIA DECYZYJNEGO JEST DECYDENT KTÓRY:
Ma prawo wyboru ze zbioru możliwości; ma zdolność do podejmowania decyzji; ponosi odpowiedzialność za podjęta decyzje; jest zainteresowany w realizacji podjętego wyboru.

4 ETAPY PODEJMOWANIA DECYZJI :
- identyfikacja problemu decyzyjnego
- przygotowanie decyzji
- wybór decyzji
- realizacja decyzji

W procesie podejmowania decyzji występują:
Problem wymagający rozwiązania, podmiot podejmujący decyzje, zbiór wariantów możliwych decyzji, funkcja korzyści, inf. wewnętrznej i zewnętrznej inne elementy w zależności od sytuacji i problemu

ZADANIA - sytuacja znana o zamkniętej i określonej strukturze
PROBLEMY - sytuacja nieznana, gdy przynajmniej jeden z elementów struktury jest nieokreślony. Jest również problemem zadania, którego dana osoba nie może rozwiązać za pomocą swoich wiadomości, wiedzy.
PROBLEM POWSTAJE w sytuacjach nowych, trudnych i nieokreślonych.
SYTUACJA PROBLEMOWA:
Jest to nowy trudny lub nieokreślony układ miedzy ludźmi a elementami ich otoczenia, który wymaga rozwiązania.
ROZWIAZANIE PROBLEMU: jest to ciąg czynności umysłowych i działań praktycznych podejmowanych w celu racjonalnego i skutecznego ich likwidowania.
PROCES ROZWIAZYWANIA PROBLEMU:
- faza formułowania problemu
- faza poszukiwań
- faza oceny i decyzji
- faza realizacji
- faza kontroli

PROCES DECYZYJNY ( przezwyciężanie przeszkód przy rozwiązywaniu problemów:
- ustalenie priorytetów
- uzyskiwanie istotnych informacji (luki w informacji)
- metodyczne i staranne postępowanie

RACJONALNOŚĆ DECYZJI:
- rzeczowa (dobór środków odpowiada prawdziwej sytuacji)
- metodologiczna (dobór środków jest właściwy w świetle posiadanej władzy)
- osiągalna (satysfakcjonująca)

ANGAŻOWANIE INNYCH:
1. Kiedy angażować innych?
Gdy informacja jest niepełna, gdy problem nie jest dobrze określony, gdy musimy podjąć dobra decyzję, gdy podwładni nie zgadzają się z decyzją lub różnią się między sobą w jej ocenie z wyborem.

UKŁAD MOCY W ZESPOLE PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMU (DECYZJI):
- moc merytoryczna – wiedza umiejętności
- moc decyzyjna – zdolność przechowywania decyzji
- moc kohabitacyjna – zdolność łączenia między konfliktami i sprzecznymi interesami.

TEORIA DECYZJI dąży do opisywania, rozumienia i przepowiadania zachowań złożonych systemów składających się z istot ludzkich i przedmiotów. Celem teorii decyzji jest dostosowanie dokładnych informacji na podstawie których można podejmować decyzje.
CECHY TEORII DECYZJI:
- orientacja na podejmowanie decyzji
- efektywność ekonomiczna
- stosowanie metody naukowej
- posługiwanie się komp.
- podejście zespołowe
- podejście systemowe
KIERUNKI POSTĘPOWANIA W PODEJMOWANIU DECYZJI:
+ilościowy – dąży do matematyzowania ujęcia procesu decyzyjnego, co umożliwiają procesy operacyjne
+jakościowe – ustalanie związków porównanie z normami i wartościami i wyciągniecie wniosków

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE: istota jest integracja wszelkich orientacji, wymiarów i analiz organizacji fazy opracowania z realizacja i kontrole wymiaru technicznego, ekonomicznego, społecznego, organizacyjnego.
Zarządzanie strategiczne Opiera się na idei dopasowania organizacji do otoczenia a tam gdzie to możliwe zdobywanie nad nim kontroli.

STRATEGIA jest ogólnym programem określania celów i zamierzeń org. Oraz przyjęcie kierunków działania z uwzględnieniem reakcji na otoczenie.
MODEL STRATEGI:
1. Domena działania rodzaj produktów organizacji rodzaj odbiorców i obszaru działania
2. Przewaga strategiczna wyróżnianie się produktów określonymi cechami np. marka
3. Cele strategiczne – zamierzenie org. określające Kierunek i zakres działania.
4. Programy funkcjonalne- sposób realizacji tych zamierzeń.
Wizja= misja = cele = zadania = wyniki
WIZJA rozwoju i działania organizacji określa jej długofalowa przyszłość i pozycje przy założeniu możliwie najlepszych uwarunkowań. Z wizji wynika misja .
MISJA określa cele działań a te z kolei zadania do zrealizowania i spodziewanie wyniki.

CECHY STRATEGII:
Horyzont czasu i układ decyzji, zapewnienie zasobów, skupienie wysiłków, wszechobecność, efekty.
FUNKCJE STRATEGII:
- regulacyjna ( określa politykę rozwoju organizacji)
- stymulacyjna ( rozwój organizacji)
- informacyjno- promocyjna
- kontrolno- koordynacyjna

ETAPY PRZYGOTOWYWANIA I WDRAŻANIA STRATEGI:
Analiza strategiczna, generowanie wyjściowych wariantów strategii, ocena i wybór strategii, przygotowania i wdrażanie strategii, kontrola i weryfikacja strategii.

ANALIZA STRATEGICZNA: jest to postępowanie badawcze, którego celem jest ocena aktualnie realizowanej przez organizację strategii zarządzania oraz wytyczanie możliwych kierunków dalszej działalności w zależności od uwarunkowań otoczenia.
FUNKCJE ANALIZY STRATEGII:
diagnostyczna, projekcyjna

Metody jednoczesnego badania otoczenia i organizacji:
1. ANALIZA SWOT obejmuje:
- analizę organizacji
+ silne strony
+ słabe strony
+ analizę otoczenia
+ szanse
+ zagrożenia

2. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW umożliwia spojrzenie na organizacje z 4 perspektyw:
Klienta, wewnętrznych procesów, rozwoju, finansowej. Metoda ta pozwala na :
- przełożenie wizji, misji i strategii firmy na cele operacyjne dla poszczególnych jednostek i pracowników,

- określenie celów biznesowych
- określenie związków miedzy inwestycjami w rozwój firmy efektywności procesów i wynikami działalności
- ułatwia dostarczanie informacji o bieżącej sytuacji organizacji,
Informacje te są podstawą podejmowania decyzji

ZASADY ZARZADZĄDZANIA STRATEGICZNEGO:
1. Zasada celowości
2. Zasada myślenia strateg.
3. Zasada podejścia systemowego
4. zasada kreatywności
5 zasada integratywności
6. zasada współdziałania

ORGANIZOWANIE: tworzenie stanowisk pracy, grupowanie ludzi i zasobów materialnych w jednostki organizacyjne oraz kształtowanie więzi współpracy.

PROCES ORGANIZOWANIA
Szczegółowe ustalenie pracy, podział ludzi na zadania i czynności, grupowanie zadań i pracowników, ustalenie hierarchii organizacji integrowanie poszczególnych działów w zwarta całość, sprawdzenie skuteczności funkcjonowania organizacji i wprowadzonych poprawek.
FORMALIZACJA ORGANIZACJI oznacza określenie i utrwalenie na piśmie celów zadań reguł i wzorców wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach.

Procedury i standardy w organizacji określają:
Struktury organizacji, Regulamin organizacji

STRUKTURY ORGANIZACJI
Jest to siec stanowisk pracy podział uprawnień i odpowiedzialności oraz formalne współdziałania. Jest uszczegółowieniem strategii i wskazaniem kierunków działania.
ROLE ORG - stanowiska pracy składające się z wykonywanych zadań, uprawnien niezbędnych do wykonania zadań oraz motywatorów ukierunkowujących działanie.
WIĘZ ORG - służbowa, funkcjonalna, handlowa, informacyjna.

TYPY STRUKTUR:
1. Struktura liniowa każdy podwładny ma jednego przełożonego, przy czym może mieć charakter:
- str. płaskiej
- str. smukłej
2. Struktura sztabowo - liniowa
Rodzaje sztabów:
- doradcze (komórka planowania)
- kontrolne (księgowość, analiza kosztów)
- przyboczne (asystent doradca)
Zadania sztabów: asystują przy naradach, recenzują i wartościują, zasięgają informacji, badają, doradzają, proponują, opracowują wytyczne.
3. Struktura funkcjonalna
Polega na tym ze pracownik liniowy podlega jednocześnie kilku przełożonym, z których każdy odpowiedzialny jest za jedna z funkcji zarządzania.
4. Struktura macierzowa
Powstaje poprzez narzucenie na funkcjonalny schemat powiązań poprzecznych ( zadaniowych). Mają dużą elastyczność działania i możliwość doboru specjalistów.

PROJEKTOWANIE STRUKTUR:
- projektowanie stanowisk pracy
- grupowanie stanowisk pracy ( wg wyrobu, klienta, lokalizacji, podobnych czynności)
- ustalanie rozpiętości zarządzania i podporządkowania stanowisk
- określenie stopnia centralizacji i decentralizacji.

TEORIA PROJEKTOWANIA IDEALNEJ STRUKTURY:
+ 5 głównych części org.
+ 5 mechanizmów koordynujących
+ 9 parametrów str.org
+ 6 grup uwarunkowań

GŁÓWNE CZĘŚCI ORG:
1. Wierzchołek strategiczny (1 poziom zarządź)
2. Rdzeń operacyjny (pracownicy wykonawczy)
3. Linia średnia (2 i 3 poziom)
4. Technostruktura (pracownicy zajmujący się aktualizacja i kontrolowaniem standardów)
5. Personel pomocniczy

ZMIANA jest to przejście organizacji ze stanu dotychczasowego do stanu innego i jednoznacznie odmiennego.

RÓŻNA NAZW FAZ:
1. Narodziny, młodość, wiek średni, dojrzałość i schyłek
2. Wstępna, rozwoju dojrzałości regresu i upadku lub rekonstrukcji lub odrodzenia

CYKL ŻYCIA ORG:
- cykl rozwoju organizacji, tj. przystosowanie organizacji do dalszego jej trwania i rozwoju
- kryzys organizacji utrata możliwości do dalszego efektywnego jej funkcjonowania
CYLK ROZWOJU ORG WYNIKA Z:
+ cyklu życia produktu
+ analizowania warunków jej działania (otoczenia i rynku)
+ przygotowania programów i strategii uzyskanie nadwyżki ekonomicznej
+ wprowadzenie zmian
+ zapewnienie sfinansowania wprowadzonych zmian
+ aktywnej roli menedżerów


RODZAJE ZMIAN W ORGANIZACJI:
Wg charakteru z ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie strategiczne [52]

 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT przystępnie
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
 • podgląd pobierz opis Funkcje w procesie zarządzania
 • podgląd pobierz opis główne założenia Taylora
 • podgląd pobierz opis Henri Fayol - 14 zasad zarządzania
 • podgląd pobierz opis Henry Fayol - funkcje kierownicze
 • podgląd pobierz opis Istota analizy SWOT
 • podgląd pobierz opis Istota zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Jakość – zarządzanie jakością [38 stron]
 • podgląd pobierz opis Koncepcje zarządzania
 • podgląd pobierz opis Konflikty w organizacjach
 • podgląd pobierz opis Kultura organizacyjna
 • podgląd pobierz opis Metoda burza mózgów [10 stron]
 • podgląd pobierz opis metoda delficka
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 01
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 02
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 03
 • podgląd pobierz opis Metody wartościowania pracy - rozdział 04
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online