Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Statystyka Wróć do kategorii

Zagadnienia i interpretacja wzorów

plik Pobierz Zagadnienia i interpretacja wzorow.doc

Jaka jest różnica między analizą wariancji a regresji?

Analiza wariancji polega na badaniu istotności wpływu wyodrębnionego czynnika klasyfikacyjnego (zabiegu) na zmienną objaśnianą. Hipoteza jaką chcemy weryfikować to: Ho = m1=m2=mr czyli wszystkie średnie we wszystkich wyodrębnionych populacjach są identyczne wobec hipotezy alternatywnej H1:mi1mj dla co najmniej  jednej pary wskaźników i, j (i1j).

Y=m+ai+eki

m - jest pewną nie znaną stałą wartością wspólną dla wszystkich populacji i równą ich średniej,

ai - jest również nieznaną stałą, która wyraża efekt i-tego poziomu czynnika klasyfikacyjnego na wartość obserwacji,

eki - jest zmienną losową wyrażającą łączny efekt wpływu różnych innych czynników o charakterze przypadkowym na wartość obserwacji i jest nazywana błędem losowym.

 

Analiza regresji zajmuje się wyznaczaniem funkcji f(x) na podstawie wartości zaobserwowanych Y dla różnych wartości X badamy np. zależność ilości spożywanego masła Y od ceny margaryny X.

Regresja - jest zależność zmiennej losowej Y od zmiennej X typu:

Y = f(x) + e

e - pewna zmienna losowa której wartość oczekiwana jest zero.

 

Wyjaśnij metodę najmniejszych kwadratów.

Jest to najstarsza metoda konstruowania estymatorów.

Idea metody najmniejszych kwadratów jest następująca: jeśli na podstawie próby (x1,x2,...,xn) szacuje się wartość średnią m. populacji to można opisać xi = m. + ei ,   i = 1,...,n

gdzie ei jest odchyleniem zmiennej Xi od m.

Należy oczekiwać że odchylenia te są małe gdyż obserwacje dostarczają pewnych informacji o m. Stąd, jako estymatora średniej m. można użyć takiej wielkości m. , która minimalizuje sumę:


 

Na czym polega metoda wszystkich regresji doboru zmiennych.

Liczba wszystkich funkcji regresji jest a^p. „Optymalny podzbiór: jest podzbiór o największym poprawionym współczynniku determinacji.

S=r^2-Adekuate (a stat)   dla danego a jeżeli:

Rs^2 > 1-(1-r^2)(1 + dn,p. ^a) jeżeli:

p.jest bardzo dużo i zmiennych niezależnych jest dużo) gdzie:


 

Jakie wnioski wyprowadzamy na podstawie przedziału ufności w funkcji regresji.

Przedział ufności (estymator przedziałowy) - jest przedziałem o końcach zależnych od próby, który z pewnym z góry zadanym prawdopodobieństwem pokrywa nieznaną wartość parametru.

Na podstawie przedziału ufności możemy wnioskować o wartościach średnich cechy Y jednocześnie dla wielu wybranych wartości cechy X.

 

Wyjaśnij co mierzy poprawiony współczynnik determinacji.

Współczynnik determinacji jest miarą dopasowania hiperpłaszczyzny regresji, wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów do danych empirycznych.

Jednakże przy dodawaniu zmiennych do modelu wartość współczynnika determinacji liniowej stale rośnie (z wyjątkiem sytuacji kiedy ocena parametru równa się zero). Tej wady nie ma współczynnik determinacji skorygowany ze względu na stopnie swobody. Określa jaką część całkowitej wariancji zmiennej zależnej stanowi wariancja reszt. Wartość skorygowanego współczynnika determinacji maleje przy wprowadzaniu zmiennych nie wywołujących znacznego przyrostu wyjaśnionej regresją sumy kwadratów odchyleń.

 

Co to jest reszta w analizie regresji.

Wartości zmiennej losowej wyznaczanej w następujący sposób:

ei = Yi - Yi (z daszkiem)

określamy jako reszty modelu.

Yi (z dachem) – teoretyczne wartości zmiennej Y (wyznaczane z próby).

 

Co mierzy współczynnik korelacji wielokrotnej.

Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału <0;1> (kowariancja zmiennych Y i Y(z dachem) jest zawsze dodatnia. Współczynnik ten informuje o sile związku między zmienną Y a całym zespołem zmiennych x1, x2, itd.

 

W 2 czynnikowej analizie wariancji hipotezę o braku współdziałania czynników A oraz B odrzucono. Zinterpretuj wynik.

Oznacza to, że czynniki wpływające na zmienną objaśnianą są skorelowane i każda ocena zmiennej jest zależna od obu czynników jednocześnie.

 

 

Wyjaśnić jakie wnioski można wyprowadzić z analizy normalnego wykresu prawdopodobieństwa.

Wyniki z takiej analizy charakteryzują stopień skupiania się wartości zmiennej losowej wokół średniej w rozkładzie normalnym. np. 68% obserwacji mieści się w granicach jednego odchylenia standardowego (wokół średniej), około 95% w granicach dwóch odchyleń i 99% w granicach trzech. (reguła 3sigm).

 

Z uwagi na występowanie symboli treść dostępna tylko w pliku.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Statystyka [135]

 • podgląd pobierz opis 100 pytań i odpowiedzi ze statystyki
 • podgląd pobierz opis Analiza czynnikowa [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza dynamiki - indeksy proste
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza regresji między dwiema zmiennymi - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza statystyczna poziomu życia w województwach [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury i dynamiki - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych 2
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – teoria i zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – Wszystko o [40 stron]
 • podgląd pobierz opis Badanie jakości związku regresyjnego
 • podgląd pobierz opis Badanie korelacji zmiennych
 • podgląd pobierz opis Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań statystycznych - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Częstość
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dynamika - Zadania
 • podgląd pobierz opis Dystrybuanta rozkładu normalnego
 • podgląd pobierz opis Estymacja
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online