Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rachunkowość Wróć do kategorii

Wycena walut

plik Pobierz Wycena walut.txt

Wycena składników bilansowych wyrażonych w walutach obcych

 

Aby dokonać aktualizacji wyceny należy dokonać inwentaryzacji wszystkich składników bilansowych. Art. 30 ustawy o rachunkowości określa zasady i procedurę wyceny. Dokonuje się jej nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyceniając wyrażone w walutach obcych:

a)     składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych) wycenia się metodą praw własności po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień;

b)     składniki pasywów wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

 

Wycena walut w kantorach

 

Należności i zobowiązania, także z tytułu dostaw i usług opiewające na waluty obce wykazuje się w księgach rachunkowych przy ich powstaniu wg wartości nominalnej (polega to na przeliczeniu wartości rozrachunków). Należności i zobowiązania są realizowane po pewnych czasie od chwili powstania. Podlegają w związku z tym urealnieniu. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się odpowiednio wg kursu kupna lub kursu sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta z tym, że wycena należności na dzień bilansowy nie może być wyższa, a zobowiązań niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg kursu średniego ustalonego na ten dzień.

Przy wycenie na dzień bilansowy należności, jak i zobowiązań mogą powstawać dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Różnice kursowe powstałe w związku z bilansową wyceną należności i zobowiązań w całości wpływają na przychody i koszty finansowe, a więc rozliczane są wynikowo. Jeżeli w wyniku wyceny powstają różnice kursowe dodatnie to zalicza się je do przychodów finansowych. Różnice ujemne zalicza się do kosztów finansowych.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rachunkowość [124]

 • podgląd pobierz opis 38 pytań z rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • podgląd pobierz opis Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania
 • podgląd pobierz opis Aktywa trwałe
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja środków trwałych
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja majątku trwałego
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja podatkowa i księgowa
 • podgląd pobierz opis amortyzacja wg Karoliny Słonimskiej
 • podgląd pobierz opis Bilansowanie
 • podgląd pobierz opis Budżetowa metoda zarządzania
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka zasad rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łączenie kont
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łącznie kont
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 01. Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 02. Istota i rodzaje dowodów księgowych
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 03. Istota i metody inwentaryzacji
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 04. Metody poznawcze rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 05. Nadrzędne zasady rachunkowości
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online