Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Rachunkowość Wróć do kategorii

Dzielenie i łączenie kont

plik Pobierz Dzielenie i laczenie kont.txt

Dzielenie i łączenie kont

1.    

Zdolność kont do dzielenia i łączenia to warunek racjonalnego dostosowania ilości kont do potrzeb ewidencji księgowej danej jednostki gospodarczej.

 

2.      Celem podziału kont jest uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji o przedmiocie ewidencji.

 

3.      W zależności od zakresu informacji jakie chce się uzyskać dzięki podziałowi kont księgowych wyróżnia się dwa kierunki podzielności kont:

a)     poziomy,

b)     pionowy.

 

4.      W wyniku poziomego podziału konta, podziałowi podlegają zapisy debetowe i kredytowe. Konta które powstały z podziału przyjmują wszystkie funkcje konta dzielonego.

 

5.      Wersje poziomego podziału kont:

a)     wersja pierwsza polega na tym, że konto które było dzielone, przestaje funkcjonować ponieważ zostaje zastąpione kontami uzyskanymi w wyniku jego podziału (np. zamiast konta „Środki trwałe" wprowadzamy konta „Maszyny biurowe", „Urządzenia techniczne", „Środki transportu" itd.),

b)     wersja druga polega na tym, że równocześnie funkcjonują konto dzielone i konta które powstały w wyniku podziału:

·         konto dzielone funkcjonuje jako konto syntetyczne, do którego prowadzone są konta szczegółowe zwane analitycznymi,

·         konta syntetyczne tworzą w praktyce księgę główną natomiast konta analityczne tworzą księgi pomocnicze,

·         konta analityczne rozwijają (uszczegóławiają) obroty i salda danego konta syntetycznego,

·         konta analityczne prowadzi się za pomocą zapisu powtarzanego, który polega na tym, że każda operacja zapisywana na koncie syntetycznym do którego prowadzona jest analityka zostaje powtórzona na koncie szczegółowym po tej samej stronie i w tej samej wartości,

·         zapisy na kontach analitycznych dokonywane są jednostronnie wynika to z powtórzenia zapisu z konta syntetycznego,

·         zapis powtarzany wiąże konta analityczne z odpowiednim kontem syntetycznym,

·         konsekwencje zapisu powtarzanego:

-         ? obrotów debetowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego = obrotowi debetowemu tego konta,

-         ? obrotów kredytowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego = obrotowi kredytowemu tego konta,

-         ? sald debetowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego = saldu debetowemu tego konta,

-         ? sald kredytowych wszystkich kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego = saldu kredytowemu tego konta,

·         powyższe równości świadczą o zgodności ewidencji analitycznej z syntetyczną co sprawdzane jest okresowo za pomocą zestawienia obrotów i sald kont analitycznych.

 

6.      Pionowy podział konta polega na wydzieleniu z jednej ze stron konta części obrotu powstałego z określonego tytułu i przeznaczeniu do jego ewidencji odrębnego konta.

7.      Konto dzielone nazywa się kontem podstawowym, a konta powstałe w wyniku podziału pionowego to konta niebilansowe.

 

8.      Sposób funkcjonowania kont niebilansowych jest podstawą do określenia ich jako kont korygujących:

a)     konta korygujące zwiększające wartość danego składnika bilansowego (w przypadku gdy posiadają takie samo saldo jak konto podstawowe),

b)     konta korygujące zmniejszające wartość danego składnika bilansowego (w przypadku gdy posiadają saldo przeciwne do konta podstawowego),

c)      konta korygujące nie występują samodzielnie.

 

9.      Łączenie kont jest procesem odwrotnym do dzielenia i polega na zastąpieniu kilku kont jednym, które będzie ujmowało operacje ewidencjonowane wcześniej na kontach łączonych.

 

10.  Łączenie kont nie zmienia charakteru kont nowo tworzonych:

a)     w wyniku połączenia kont aktywnych powstaje konto aktywne,

b)     w wyniku połączenia kont pasywnych powstaje konto pasywne,

c)      w wyniku połączenia konta aktywnego i pasywnego metodą netto powstaje konto aktywne - pasywne, którego saldo końcowe jest różnicą sald debetowego i kredytowego,

d)     w wyniku połączenia konta aktywnego i pasywnego metoda brutto powstaje konto aktywno - pasywne, które posiada dwa salda końcowe:

·         debetowe wyrażające składnik aktywów,

·         kredytowe wyrażające składnik pasywów.

 

11.  W wyniku połączenia kont służących do ewidencji należności i kont służących do ewidencji zobowiązań powstaje konto rozrachunkowe:

a)     konta rozrachunkowe to konta aktywno - pasywne,

b)     konto rozrachunkowe prowadzone dla jednego kontrahenta (konto analityczne) jest wynikiem łączenia koni metodą netto,

c)      konto rozrachunkowe syntetyczne jest wynikiem łączenia kont metodą brutto.

 

12.  Funkcjonowanie konta rozrachunkowego syntetycznego:

 

Wn     Rozrachunki z odbiorami i dostawcami          Ma

 

                                               Sp                                           Sp

                                      saldo początkowe              saldo początkowe

                                            należności                     zobowiązania

         + N                                         + Z

    zwiększenie                     zwiększenie

     należności                      zobowiązań

         -- Z                                      -- N

    zmniejszenie                     zmniejszenie

     zobowiązań                      należności

 

 
 

 

 

obroty debetowe              obroty kredytowe

         Sk                                           Sk

saldo końcowe                 saldo końcowe

    kredytowe                                debetowe

 zobowiązania                     należności

 

 
 

 

 

suma kontrolna                suma kontrolna

13.  Zgodnie z ustawą o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości art. 10, ust. 1) każda jednostka powinna posiadać dokumentacje umożliwiającą zapoznanie się z przyjętymi przez nią zasadami rachunkowości:

a)     zakładowy plan kont,

b)     wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych,

c)      dokumentację systemu przetwarzania danych.

 

14.  Zakładowy plan kont obejmuje wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi głównej.

 

15.  Zakładowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik jednostki z uwzględnieniem przepisów (Ustawa o rachunkowości art. 83).

 

16.  W celu ograniczenia nakładu pracy związanego z opracowaniem zakładowego planu kont i ujednolicenia zasad ewidencji operacji gospodarczych mogą być stosowane wzorcowe plany kont, (Ustawa o rachunkowości art. 83 ust. 1).

 

17.  Wzorcowy plan kont dla jednostek gospodarczych został opracowany przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów:

a)     wzorcowy plan kont zawiera wykaz kont syntetycznych zgrupowanych w 9 zespołach o numeracji od 0 do 8,

b)     konta wykazane we wzorcowym planie kom posiadają symbole dwucyfrowe,

c)      w danej jednostce symbolika kont zależy od stopnia ich rozbudowy.

 

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH

 W UKŁADZIE WZORCOWEGO PLANU KONT.

 

Nazwa zespołu
 

Symbol konta
 

Nazwa konta

Zespół 0 – Majątek trwały
 

01

02

03

07

08
 

Rzeczowy majątek trwały

Wartości niematerialne i prawne

Finansowy majątek trwały

Umorzenie majątku trwałego

Inwestycje

Zespół 1 -Środki pieniężne i rachunki bankowe
 

10

13

14
 

Kasa

Rachunki i kredyty bankowe

Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Zespól 2 - Rozrachunki i roszczenia
 

20

22

23

24
 

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki z pracownikami

Pozostałe rozrachunki

Zespół 3 - Materiały i towary
 

30

31

33

34
 

Rozliczenie zakupu

Materiały

Towary

Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
 

40

49
 

Koszty według rodzajów

Rozliczenie kosztów

Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich

rozliczenie
 

50

55

58
 

Koszty działalności podstawowej

Koszty zarządu (ogólnozakładowe)

Rozliczenie kosztów działalności

Zespół 6 - Produkty
 

60

62

 

64
 

Produkty gotowe i półfabrykaty

Odchylenia od cen ewidencyjnych

produktów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 - Przychody i koszty

związane z ich osiągnięciem
 

70

73

75

76

77

79
 

Sprzedaż produktów

Sprzedaż towarów i materiałów

Przychody finansowe

Pozostałe przychody operacyjne

Zyski nadzwyczajne

Obroty wewnętrzne

Zespół 8 - Kapitały (fundusze),

rezerwy i wynik finansowy
 

80

82

84

85

86

87
 

Kapitały (fundusze) zasadnicze

Rozliczenie wyniku finansowego

Rezerwy i przychody przyszłych okresów

Fundusze specjalne

Wynik finansowy

Obowiązkowe obciążenia wyniku

finansowego

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Rachunkowość [124]

 • podgląd pobierz opis 38 pytań z rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 • podgląd pobierz opis Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania
 • podgląd pobierz opis Aktywa trwałe
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja środków trwałych
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja majątku trwałego
 • podgląd pobierz opis Amortyzacja podatkowa i księgowa
 • podgląd pobierz opis amortyzacja wg Karoliny Słonimskiej
 • podgląd pobierz opis Bilansowanie
 • podgląd pobierz opis Budżetowa metoda zarządzania
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka zasad rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łączenie kont
 • podgląd pobierz opis Dzielenie i łącznie kont
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 01. Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 02. Istota i rodzaje dowodów księgowych
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 03. Istota i metody inwentaryzacji
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 04. Metody poznawcze rachunkowości
 • podgląd pobierz opis Egzamin - 05. Nadrzędne zasady rachunkowości
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online