Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

Wskaźniki płynności finansowej

plik Pobierz Wskazniki plynnosci finansowej.doc

Rysunki w pliku do pobrania

Wskaźniki płynności finansowej


Aby móc swobodnie działać, przedsiębiorstwo musi utrzymywać płynność finansową, czyli zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań1. Przedsiębiorstwo musi posiadać więc tyle środków finansowych, aby móc spłacać zaciągnięte zobowiązania. Z drugiej jednak strony nie było by słusznym utrzymywanie środków pieniężnych w ilości pokrywającej wszystkie zobowiązania bez względu na termin ich zapadalności. Byłoby to nieekonomiczne. Płynność wiąże się więc z takim zarządzaniem zarówno wpływami pieniędzy, jak i wydatkami, które umożliwia spłacanie zobowiązań w terminie. Wpływy pochodzić mogą z różnych źródeł. Najbardziej naturalnym są wpływy od kontrahentów z tytułu należności za dokonane zakupy. Przedsiębiorstwa mogą pozyskać również dodatkową płynność zaciągając krótkoterminowe kredyty. W razie znacznego spiętrzenia płatności istnieje również ewentualność spieniężania mniej płynnych aktywów, co jednak wiąże się z reguły ze znacznymi kosztami lub utratą korzyści ekonomicznych pozyskiwanych z tych aktywów.
Badanie płynności finansowej jest kluczowe z punktu widzenia oceny możliwości przetrwania przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Najpowszechniej wykorzystywane do tego wskaźniki to:
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Obliczany jest on w formie relacji :
 
Jest to podstawowy wskaźnik płynności finansowej. Ukazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi. Przyjęta przez banki i podawana w literaturze jego wzorcowa wartość mieści się w przedziale 1,3 – 22 . Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska wartość tego wskaźnika, wywołuje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Niski poziom wskaźnika może oznaczać, iż firma ma, lub w najbliższej przyszłości będzie miała, kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań. Z drugiej strony zbyt wysoka jego wartość świadczy o tym, że przedsiębiorstwo niepotrzebnie przechowuje zbyt dużo środków finansowych, które mogłoby wykorzystać na inwestycje, utrzymuje nadmierne zapasy lub posiada trudno ściągalne należności.
Wadą wskaźnika bieżącej płynności jest fakt, iż w aktywach obrotowych znajdują się zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe, które jako że są stosunkowo mało płynne, słabo zabezpieczają płynność finansową przedsiębiorstwa. Dlatego też analizę uzupełnia się o wskaźnik szybkiej płynności.
Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio)
Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe.
 
Wskaźnik ten ukazuje pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wysokiej płynności. Za jego wartość wzorcową uważa się 1. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania przy pomocy płynnych aktywów finansowych.
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie. Dlatego do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa.
 
Wskaźnik ten pokazuje jaką część swoich zobowiązań firma pokrywa aktywami o najwyższym stopniu płynności3, a więc jest w stanie bezzwłocznie spłacić. Jako optymalna wartość tego wskaźnika przyjmuje się 0,2.
Wskaźniki uzupełniające
Trzy opisane powyżej wskaźniki, wykorzystane wspólnie, doskonale pokazują strukturę aktywów obrotowych pod kątem ich płynności oraz zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w krótkim i dłuższym terminie. Dodatkowymi wskaźnikami są wskaźniki kapitału pracującego.
wskaźnik kapitału pracującego
 
Dodatnia wartość kapitału obrotowego jest konieczna do utrzymania ciągłości ruchu okrężnego całego kapitału4. Nie może on być jednak zbyt wysoki, oznaczałoby to bowiem, że przedsiębiorstwo posiada zbyt dużo aktywów obrotowych (za wysokie zapasy, trudno ściągalne należności lub nadmierne ilości środków pieniężnych).
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem
 
Wartość tego wskaźnika zależy od długości cyklu produkcyjnego. W przypadku cyklu krótkiego wartość wskaźnika powinna być niska, przy długim cyklu natomiast winien charakteryzować się wyższym poziomem.
Przypisy:
Śerpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN 2004, s. 145
Bień. W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, 2005, s. 80
Sieniawska K., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Promar International, 1998, s. 76
Olzacka B., Pałczyńska – Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe., ODDK, 2003

 
Rysunki w pliku do pobrania

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online