Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem Wróć do kategorii

Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Planowanie [18 stron]

plik Pobierz Zarzadzanie strategiczne i operacyjne. Planowanie [18 stron].doc

tabele w pliku do pobrania.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERCYJNE. PLANOWANIE

Czym się różnią decyzje o charakterze strategicznym od tych o charakterze operacyjnym?
Zarządzanie strategiczne nadaje zarządzaniu operacyjnemu ukierunkowane i określone ramy działania operacyjnego. Wypełnienie tych ram wymaga twórczej działalności w systemie zarządzania operacyjnego. Chodzi tu o osiągnięcie optymalizacji w zakresie realizacji celów strategicznych a w gruncie rzeczy o przetrwanie firmy.
Biorąc pod uwagę cele strategiczne i zarządzanie strategiczne oraz cele operacyjne i zarządzanie operacyjne, przełożenie planów strategicznych, które są ogólniejsze z natury rzeczy na plany operacyjne nie jest prostym zabiegiem, ale wymaga analizy zasadności i aktualności planu strategicznego, ale też może prowadzić do rewizji tego planu.
Zarządzanie (planowanie) operacyjne nie jest prostym wykonawstwem zarządzania strategicznego. Chodzi o racjonalizację zarządzania strategicznego.
Przedmiotem zarządzania operacyjnego są wszystkie decyzje, które w różnych obszarach działań przedsiębiorstwa muszą być realizowane na bieżąco, aby realizować strategię.

 

 


Czym różni się zarządzanie strategiczne od zarządzania operacyjnego?
Różnice między zarządzaniem strategicznym i zarządzanie operacyjnym możemy przedstawić przy pomocy charakterystyki cech poszczególnych elementów tego zarządzania.

CECHA ZARZĄDZNIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE
1. Zakres Główne aspekty rozwoju Pojedyncze działania (zad.)W zarządzaniu rozróżnia się:-działania ( to też zadania) - zadania.
2. Cel zarządzania Misja, zamierzenia i cele podstawowe Cele i zadania
3. Złożoność Bardzo dużo zmiennych Mała, lub niewielkaliczba zmiennych
4. Cel Przewidywane rezultaty Doprowadzenie do                                                                                    pożądanych rezultatów
5.Charakter     czynności                                                                 planistycznych                                                               Twórczy                                           Odtwórczy, postępowaniewedług określonych                                     wytycznych
6. Horyzont czasu Z reguły odległy  Krótki, bliski lub bardzo bliski
7. Procesy objęte    zarządzaniem Stochastyczne Zdeterminowane
8. Poziom     agregacji informacji  Wysoki  Niski
9. Przebieg procesu zarządzania Powtarzalny, realizowany przez doraźne zespoły zadaniowe Regularnie powtarzalny przypisywany do konkretnych komórek
10.Forma      planu  Deklaratywna                               Obligatoryjna


Zarządzanie zadań przejawia się w:
- planowaniu,
- motywowaniu,
- organizowaniu,
- koordynowaniu itd.

Co jest zadaniem systemu planowania w przedsiębiorstwie?
Zadaniem planowania w przedsiębiorstwie jest zbudowanie zamkniętego systemu planów cząstkowych, w których w formie pisemnej ustala się wypracowane cele, oraz działania i środki niezbędne do ich realizacji.

 

Cechy charakterystyczne planowania to:
1. Celowość
Cała działalność planistyczna podporządkowana jest obowiązującej hierarchii celów, ponieważ tylko w ten sposób można efektywnie kształtować zarządzanie w przedsiębiorstwie.
W systemie monocentrycznym planowanie było pewną karykaturą.
Nie jest to sztuka dla sztuki, lecz środek do realizacji celów – w sposób zorganizowany i celowy.
Taki plan jest opracowywany przez wszystkie przedsiębiorstwa w skali mikroekonomicznej.
2. Kształtujący charakter
Chodzi tu o:
- racjonalny sposób postępowania
- czasowe, rzeczowe i logiczne następstwo wykonywania określonych zadań.
3. Nastawienie na przyszłość
Ta orientacja oznacza przede wszystkim rozpoznanie i podejmowanie działań koniecznych dla wykorzystania szans, mocnych stron przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożeń i słabych stron firmy.
Te elementy wchodzą w skład tzw. uwarunkowań rozwoju – analizy SWOT.
4. Orientacja na proces
Ta cecha odwołuje się do zmiennej współzależności planów cząstkowych, które narzucają istnienie stałego sprzężenia zwrotnego między sobą.
W trakcie opracowywania planów cząstkowych pojawiają się między tymi planami określone współzależności stad też zachodzi konieczność koordynacji planów
Planowanie umożliwia wyprzedzające rozwiązywanie problemów i zmniejszenie ryzyka nietrafności podejmowanych decyzji. Planowanie nigdy nie powinno prowadzić do usztywnienia i nieelastyczności zarządzania.
Plan powinien być elastyczny, uwzględniać różne alternatywy rozwiązań problemów, reagować na zmieniające się otoczenie, zmieniające się zapotrzebowanie na wyroby (zamówienia) – nie może być sztywny.

Jakie rozróżniamy okresy planowania?
Można ogólnie powiedzieć, że wyróżnia się plany bieżące tj. planowanie operacyjne (w Toyocie– różny okres), plany średniookresowe - tzw. plany taktyczne, plany długookresowe - plany strategiczne.

Co to jest planowanie strategiczne?
Planowanie strategiczne ma nastawienie długookresowe.
W praktyce planowanie w krajach wysokorozwiniętych jest to okres co najmniej czterech lat.  Planowanie to obejmuje tzw. planowanie wstępne, które może być modyfikowane w określonych odstępach czasu. W planach perspektywicznych ustala się cele, jakie się chce realizować w dalszej perspektywie.
Zadaniem planowania perspektywicznego jest:
- wyszukiwanie
- rozbudowanie
- i utrzymywanie elementów przewagi strategicznej w przedsiębiorstwie.

Poprzez planowanie strategiczne mogą zostać wcześniej rozpoznane problemy przedsiębiorstwa oraz potencjały ( intelektualny, materialny itd.).
Przedsiębiorstwo może sobie wytyczyć następujące cele strategiczne:
1. rozwijanie nowych produktów
2. zwiększenie udziałów w rynku
3. zdobywanie nowych rynków
4. rozbudowa mocy produkcyjnych
5. racjonalizacja kosztów
6. budowa nowych kanałów dystrybucyjnych

Przy planowaniu strategicznym powinny być uwzględnione następujące instrumenty:
- analizy portfelowe
- analiza potencjału
- cykl życia produktu
- krzywa doświadczeń
- a także chodzi tu o prognozy gospodarcze.
Prognozy gospodarcze jest to bardzo ważny instrument planowania strategicznego i realizacji planów.
Te prognozy rozwoju opierają się przede wszystkim na:
- informacjach od własnej komórki zbytu
- prognozy instytutów badawczych ( np. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku )
- prognozy banków
- prognozy urzędów statystycznych .
Bardzo ważnym narzędziem są tu metody ekstrapolacyjne. Przy pomocy ekstrapolacji prostej, a przede wszystkim skorygowanej, można określić przewidywane zmiany w strukturze demograficznej i wynikające z tej struktury implikacje dla rynku pracy, dla popytu czy dla kształtowania programu produkcyjnego. Te prognozy należy przedstawić przy pomocy różnych metod graficznych (tabel), ważnych dla poglądowości.

Planowanie operacyjne z reguły obejmuje jeden rok gospodarczy. W tych planach ustala się szczególne czynności, jakie w danym roku powinny być realizowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa, dyrekcję.
Ponieważ jest to planowanie krótkookresowe, można w sposób szczegółowy określić wszystkie zadania i dane niezbędne do szczegółowego ustalenia tych zadań. W tych planach ustala się krótkookresowe cele i przedsięwzięcia niezbędne do realizacji planów strategicznych przy zapewnieniu płynności finansowej firmy. Płynność finansowa i rentowność są to najważniejsze wielkości sterujące w przedsiębiorstwie.
Najważniejszym elementem w kierowaniu i zarządzaniu jest kierowanie płynnością i rentownością.
Na rentowność mają wpływ nakłady i wyniki. Płynność środków określa różnicę między wpływami a wydatkami.
Planowanie operacyjne należy rozpocząć od ustalenia planów zbytu i obrotu. Inne plany cząstkowe powinny być opracowywane na podstawie danych dotyczących zbytu i obrotu.

Jak przebiega proces planowania?
W przedsiębiorstwie zorganizowanym marketingowo winna zostać zachowana następująca kolejność procesu planowania:
1. ilościowy plan sprzedaży
2. wartościowy plan sprzedaży
3. plan kosztów
4. plan zysków
5. plan produkcji
6. plan inwestycji
7. plan finansowy
8. plan zaopatrzenia
9. plan zatrudnienia
10. planowanie bilansu
11. planowany rachunek zysków i strat.
 Te elementy powinny dotyczyć zarówno planowania strategicznego jak i operacyjnego. Istnieje tu pewna specyfika.
W planowaniu strategicznym wyróżniać będziemy następujące fazy:
1. określenie misji przedsiębiorstwa
2. określenie celów strategicznych
3. projektowanie i generowanie wariantów strategii
4. dokonanie wyboru wariantu najbardziej optymalnego
5. opracowanie warunków realizacji strategii.
Te etapy są realizowane w warunkach zbadania otoczenia (otoczenie dalsze lub bliższe). W ramach wyboru określonej koncepcji konkurowania i w warunkach analizy szans i zagrożeń, które to łącznie stanowią tzw. uwarunkowania zewnętrzne i w warunkach określonego stanu organizacyjnego przedsiębiorstwa, jego zasobów, systemu organizacyjnego, które stanowią o jego uwarunkowaniach wewnętrznych.
Natomiast, jeśli chodzi o planowanie operacyjne – to określa się średnio- i krótkoterminowe cele całego przedsiębiorstwa i jego jednostek wewnętrznych.
Stąd też wyróżniamy tu:
- plany ogólne, które dotyczą całego przedsiębiorstwa (jego całości)
- plany szczegółowe ( tj. plany poszczególnych komórek,- są to więc plany marketingowe i sprzedaży, plany działalności podstawowej, zaopatrzenia, kosztów, plan finansowy).
Planowanie operacyjne możemy podzielić wg takich kryteriów jak:
- horyzont planowania
- zakres planowania
- przedmioty planowania.
Jeżeli chodzi o horyzont czasowy to wyróżniamy:
- plany roczne : 1 – 3 lat
- półroczne
- kwartalne
- miesięczne
- dekadowe
- dzienne
- zmianowe.
Według zakresu są to plany:
- ogólne (dla całego przedsiębiorstwa)
- szczegółowe (które dotyczą poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa)
Według funkcji plany operacyjne możemy podzielić na plany:
- produkcji
- zaopatrzenia
- sprzedaży
- zatrudnienia
- płac
- kosztów
- finansów.

Plany cząstkowe (szczegółowe).
Planowanie marketingowe ustala parametry, które umożliwiają sprzedaż produktów. Chodzi tu o badanie rynku, jego segmentację, ale też oddziaływanie na rynek, czyli tzw. marketing mix. Chodzi tu też o ustalenie ilości produktów, które są możliwe do sprzedaży w krótkich okresach czasu.
Marketingowe badanie rynku obejmuje nie tylko badania popytu na określony produkt, ale też analizę towaru i opakowania, analizę odbiorców, analizę cen oraz różnych innych elementów oddziaływania na rynek.
Drugim planem szczegółowym jest planowanie działań podstawowych. W tym planie ustala się:
- programy i działania (co i ile produkować)
- harmonogramy działalności (kto ma produkować, kiedy i gdzie)
- zapotrzebowanie na zasoby tj. ustalenie ile będzie potrzeba na wytworzenie określonej produkcji maszyn, urządzeń, pracowników czy materiałów.
Planowanie zaopatrzenia obejmuje całość potrzeb dotyczących rodzajów, ilości i źródeł dostaw materiałowych, a także wielkości zapasów.
Istnieją powiązania między planem produkcji a planem zaopatrzenia. Te zależności są określone i regulowane przy pomocy:
MRP 1 – zapotrzebowanie materiałowe
MRP 2 –zasoby produkcyjne.
Planowanie zatrudnienia, które bardzo często jest połączone z planowaniem płac, określa zapotrzebowanie na siłę roboczą. Natomiast w planie płac oprócz wielkości funduszu na wynagrodzenia ujmuje się też problemy wydajności pracy, pracochłonność produkcji oraz założone rezerwy czasu.
Planowanie kosztów ma na celu ustalenie wielkości nakładów niezbędnych do wykonania planu rzeczowego, finansowego i do sprzedaży, a także wyznacza zadania dotyczące obniżki kosztów produkcji i całkowitych w stosunku do okresu bazowego.
Planowanie finansów związane jest głównie z określenie zadań dotyczących wyniku finansowego, rentowności działań oraz podziału tego wyniku.

Problemy (uwagi) metodyczne w planowaniu operacyjnym
Występuje tu specyfika metodyki planowania przy planowaniu ogólnym i przy planowaniu szczegółowym przedsiębiorstwa.
W planowaniu ogólnym przedsiębiorstwo jest zmuszone do korzystania z różnych informacji dotyczących przeszłości. Informacje te dotyczą przede wszystkim dotychczasowych zapotrzebowań na produkty przedsiębiorstwa, żeby potem w drodze ekstraploatacji określić zapotrzebowanie w przyszłości (planowanie japońskie).
Źródłem tych informacji są:
- zawarte umowy i zamówienia od użytkowników a także jednostek handlowych
- analizy dotyczącej dotychczasowych struktur i kierunków sprzedaży
- wyniki badań potrzeb rynku, przewidywań, prognoz zapotrzebowania na produkty opracowane przez służby marketingowe.
Chodzi tu też o dotychczasowe zachowania konkurentów na rynkach krajowych jak i zagranicznych.
Opracowanie planów z uwzględnianiem tych wszystkich informacji determinuje ich kształt, przy czym zawsze w sytuacji rynku konsumenta zakres rzeczowy działalności przedsiębiorstwa jest uzależniony od potrzeb rynku.
Dlatego do planu sprzedaży dostosowany jest plan działalności podstawowej, który nie musi być z nim identyczny, ponieważ są jeszcze istniejące zapasy przedsiębiorstwa.
Plan działań podstawowych służy za podstawę do budowy planu kosztów. Te plany się przenikają i oba służą do budowy planu zatrudnienia i płac oraz zaopatrzenia.
Założenia wszystkich tych planów należy zawsze rozpatrywać w ścisłym związku z rodzajami i wysokością wydatków, które te założenia implikują.
Współcześnie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej stosuje się w szerokim zakresie w planowaniu modele komputerowe, które umożliwiają stosowanie technik symulacyjnych. Ta technologia symulacyjna umożliwia wielostronne i wielokrotne analizowanie wzajemnych zależności techniczno –produkcyjnych ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie przedsiębiorstwem [116]

 • podgląd pobierz opis NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis 01.Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 02.Ryzyko, niepewność gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 03.Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 04.Omówić pojęcie i istotę managementu
 • podgląd pobierz opis 05.Przedsiębiorstwo – istota i cechy
 • podgląd pobierz opis 06.Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne
 • podgląd pobierz opis 07.Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe
 • podgląd pobierz opis 09.Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 10.Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 11.Co określa wizja (misja) firmy
 • podgląd pobierz opis 12.Jakie cele firmy są zawarte w jej wizji (misji)
 • podgląd pobierz opis 13. Niezbędność i pułapki planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 14. Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie
 • podgląd pobierz opis 15. Do jakich odbiorców kierowane są plany działalności przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis 17. Co to jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 18.Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 19.Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online