Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie Wróć do kategorii

Podstawy zarządzania

plik Pobierz Podstawy zarzadzania.doc

? Zarządzanie to zestaw czynność  obejmujące planowanie (i podejmowanie decyzji), organizowanie, przewodzenie kontrolę skierowanych na zasoby organizacji  ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i  skuteczny

 Niezbędne definicje
menedżerowie
n Najwyższego szczebla – kadra kierownicza kontrolująca organizację
n Średniego szczebla – odpowiadają za realizację polityki i planów oraz za nadzorowanie i koordynację komórek niższego szczebla
n Pierwszej linii – nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych
n Pracownicy operacyjni – odpowiadają za realizację określonych zadań

Menedżerowie różnych obszarów zarządzania
n Marketingu – pozyskanie konsumentów i klientów dla nabycia produktów i usług
n Finansów – zajmują się głównie zasobami finansowymi organizacji
n Eksploatacji – konstruowanie systemów wytwarzających produkty i usługi i zarządzanie tymi systemami
n Zasobów ludzkich – kierownicy działu kadr
n Administracyjni – wszechstronni, mają podstawową znajomość wszystkich dziedzin funkcjonalnych

Planowanie – wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji ?Podejmowanie decyzji – część procesu planowania obejmująca wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. ?Organizowanie – ookreślanie najlepszego sposobu grupowania rodzajów działań i zasobów
Podstawowymi składowymi organizowania są:
? projektowanie stanowisk pracy (zakresów czynności),
? łączenie stanowisk, podział na komórki organizacyjne
  (wydziały),
? stosunki władcze,
? zakres kontroli,
? role liniowe (odpowiedzialne za realizację celów) i sztabowe (służące doświadczeniem i wsparciem). 

? Kontrolowanie – Obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów Etapy procesu kontrolowania Ustalanie norm/ Mierzenie wyników/ Porównanie wyników z normami/Ocena wyników działania (reakcja)

Podstawowe funkcje zarządzanie Planowanie i podejmowanie decyzji / Przewodzenie / Kontrola / Organizowanie

Podstawowe umiejętności menedżerskie  techniczne / interpersonalne / koncepcyjne / diagnostyczne / komunikacyjne / decyzyjne / zarządzania czasem

?Klasyczne spojrzenie na zarządzanie składa się z dwóch gałęzi:
?Zarządzania naukowego
?Frederick Taylor ?Frank i Lilian Gilbreth ?Henry Gantt
?Zarządzania administracyjnego
?Henri Fayol ?Max Weber ?Chester Barnard

Kroki w zarządzaniu naukowym
Koncepcja R. Taylora 1Naukowo opracować każdy element pracy na danym stanowisku w miejsce praktykowanych metod „mniej więcej” 2 Naukowo dobierać pracowników i następnie szkolić ich do wykonywania pracy  zgodnie z krokiem 1 3Nadzorować pracowników, by mieć pewność ,że będą się stosować
do przypisanych im metod wykonywania
pracy 4 Dalej planować pracę,  ale wykorzystać robotników do faktycznego wykonywania pracy

Zasady sprawnego działania według H. Fayola  Podział pracy – wysoki stopień specjalizacji  Autorytet – formalny i osobisty niezbędny do kierowania  Dyscyplina – trzeba szanować reguły rządzące organizacją Jedność rozkazodawstwa – polecenia tylko od jednego przełożonego Jedność kierowania – podobne czynności zgrupowane Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu Wynagrodzenie sprawiedliwe dla pracowników i organizacji Centralizacja - koncentracja władzy i autorytetu na wyższych szczeblach Hierarchia – linia władzy w organizacji zawsze z góry w dół Ład (wszystko na właściwym miejscu i we właściwym czasie) Sprawiedliwość – menedżerowie powinni być uprzejmi i sprawiedliwi Stabilność personelu – unikać dużej fluktuacji pracowników Inicjatywa – podwładni powinni mieć swobodę inicjatywy harmonia – wsparcie dla pracy zespołowej, poczucia jedności i przynależności do jednej grupy.

Teoria biurokracji Maxa Webera  Organizacja powinna przyjąć wyraźny podział pracy (na stanowiskach) Organizacja powinna stworzyć spójny zestaw zasad i przepisów w celu zapewnienia jednolitego wykonywania zadań  Organizacja powinna ustalić hierarchię stanowisk od góry do dołu organizacji menedżerowie powinni kierować organizacją
w sposób bezosobowy i utrzymywać dystans. Przyjmowanie i awansowanie pracowników powinno być oparte na technicznej wiedzy fachowej.

Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich
nZałożenie, że robotnicy reagują przede wszystkim na społeczny kontekst pracy, przygotowanie społeczne, normy grupowe i dynamikę kontaktów międzyludzkich.
nTroska menedżera o robotników prowadzi do wzrostu zadowolenia,
które zaowocuje poprawą wyników.

Rozwój behawioralnego spojrzenia na zarządzanie bieżąca troska o zachowanie organizacyjne i znaczenie zasobów ludzkich
nAbraham Maslow Człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w hierarchię i obejmujące bodźce pieniężne i społeczną akceptację.
nDouglas McGregor Zaproponował teorie X i Y odzwierciedlające dwa skraje zespoły poglądów menedżerów na temat ich pracowników
Teoria X negat nLudzie nie lubią pracować i starają się uniknąć pracy.
nPonieważ ludzie nie lubią pracować, menedżerowie by skłonić ich do pracy musza ich kontrolować, zmuszać, kierować nimi i grozić karami.
nLudzie wolą, by nimi kierowano, pragną unikać odpowiedzialności, pragną też bezpieczeństwa. Ich ambicje są niewielkie.
Teoria Y pozyt nLudzie nie wykazują przyrodzonej awersji do pracy; praca jest naturalną częścią ich życia.
nLudzie są wewnętrznie motywowani do osiągania celów, do których są przywiązani.
nWe właściwych warunkach ludzie dążą do odpowiedzialności oraz ją podejmują.
nLudzie zdolni są do nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów organizacji.
nLudzie nie są głupi, ale w najczęstszych warunkach organizacyjnych ich możliwości intelektualne są wykorzystywane tylko częściowo.

Spojrzenie klasyczne bieżąca troska o efektywność i wydajność
Behawioralne spojrzenie na zarządzanie  nOsiągnięcia
nPrzyniosło ważne wnioski w dziedzinie motywacji, dynamiki grupowej i innych procesów interpersonalnych w organizacji. nZogniskowało uwagę menedżerów na wspomnianych wyżej procesach. nPodważyło pogląd, że pracownicy są tylko narzędziem i upowszechniło przekonanie, że są cennym zasobem.
nOgraniczenia nZłożoność zachowania indywidualnego  utrudnia jego trafne przewidywanie. nWiele koncepcji behawioralnych nie zostało wprowadzone w życie ze względu na niechęć menedżerów. nRezultaty badań rozwijających koncepcje behawioralne nie docierają do menedżerów w formie dla nich zrozumiałej.

Spojrzenie ilościowe Podejście do zarządzania, w którym stosuje się techniki ilościowe. nakierowane na podejmowanie decyzji, efektywność ekonomiczną i modele matematyczne oraz na wykorzystanie komputerów w zarządzaniu organizacją. Wyróżnia się: nIlościową teorię zarządzania nZarządzanie operacyjne nOsiągnięcia
nOpracowanie skomplikowanych technik ilościowych służących pomocą w podejmowaniu decyzji. nZastosowanie modeli zwiększyło zrozumienie złożonych procesów i sytuacji organizacyjnych i pomogło w procesach planowania i kontroli. nOgraniczenia nNie jest w stanie w pełni wyjaśnić, czy przewidzieć ludzkich zachowań nMatematyczne wyrafinowanie może być osiągnięte kosztem innych potrzebnych umiejętności. nModele mogą wymagać nierealistycznych lub bezzasadnych założeń.

Spojrzenie systemowe System to zestaw wzajemnie powiązanych elementów funkcjonujących jako całość. nOrganizacja funkcjonująca jako system składa się z następujących elementów: §Nakłady (zasoby materialne i/lub ludzkie)
§Proces transformacji (procesy techniczne i zarządzanie)§Wyniki (produkty i usługi)
§Sprzężenie zwrotne (reakcja z otoczeniem)
nSynergia Dwa współpracujące podsystemy produkujące więcej, niż wynosiłaby łączna suma produkcji każdego z nich, gdyby pracowały osobno. nEntropia Normalny proces prowadzący do upadku systemu

Spojrzenie sytuacyjne Podejście do zarządzania sugerujące, że właściwe zachowanie kierownicze w danej sytuacji zależy od szerokiej gamy elementów. sytuacja jest uwarunkowana elementami niepowtarzalnymi, właściwymi tylko dla tej sytuacji.

Lata 80
Model typu Z Integracja różnych praktyk gospodarczych.  Model pośredni  między tradycyjnymi firmami amerykańskimi (model A) i japońskimi (model J).
Ruch na rzecz doskonałości
„doskonałe” firmy to te, które mają długą historię, robią pewne rzeczy w sposób systematyczny. nZespół cech prowadzących do doskonałości:
1)Terminowe załatwianie spraw.
2)Ścisły kontakt z klientem.
3)Popieranie autonomii i przedsiębiorczości.
4)Maksymalizacja wydajności.
5)Wykorzystanie bezpośredniego podejścia do kierowania.
6)Zajmowanie się tym, na czym firma się zna najlepiej.
7)Utrzymanie prostej struktury organizacyjnej.
8)Jednoczesne popieranie zarówno centralizacji i decentralizacji

 


Współczesne wyzwania zarządzania
1)Globalizacja działalności gospodarczej i konkurencji.
2)Jakość (ogół cech produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych i potencjalnych potrzeb) i wydajność (ekonomiczna miara efektywności ujmująca wielkość produkcji odniesioną do wielkości zasobów użytych do jej wytworzenia).
3)Zmniejszenie rozmiarów i redukcja personelu (pozbycie się zbędnych operacji i obniżenie kosztów).
4)Własność (rozproszenie własności, udział funduszy inwestycyjnych itp powoduje ogromną presję na uzyskiwanie szybkich wyników).
5)Etyka i społeczna odpowiedzialność (wzrost wrażliwości opinii publicznej na skandale w życiu gospodarczym, wzrost zainteresowania zagrożeniami i ochroną środowiska.
6)Różnorodność siły roboczej (napływ pracowników do nowych zajęć i zawodów, zróżnicowanie potrzeb na poszczególnych stanowiskach pracy, globalizacja zawodów i zatrudnienia.

Pięć wymiarów otoczenia ogólnego  Wymiar ekonomiczny – ogólna kondycja systemu ekonomicznego w jakim działa organizacja
Wymiar technologiczny – metody pozwalające przekształcić zasoby w produkty i usługi. Wymiar prawno-poliyczny – państwowa regulacja działalności gospodarczej i ogólne stosunki między gospodarką i państwem
Wymiar socjo-kulturowy — zwyczaje nawyki, wartości i demograficzne cechy społeczeństwa , w którym funkcjonuje organizacja Wymiar międzynarodowy — zakres w jakim organizacja uczestniczy w działalności gospodarczej w innych krajach lub pozostaje pod ich wpływem.

Pięć wymiarów otoczenia celowego Konkurenci – organizacje które konkurują o zasoby.
Klienci – ci którzy płacą za nabycie wyrobów lub usług organizacji. Dostawcy – organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom.
Regulatorzy — jednostki, które mogą kontrolować, regulować lub w inny sposób oddziaływać na politykę i praktyki organizacji (też agencje powołane przez rząd w celu ochrony społeczeństwa oraz grupy interesu utworzone przez swoich członków w celu zabiegania o wpływ na działalność gospodarczą). Pracownicy — zwłaszcza jeśli są zrzeszeni w związkach zawodowych.
Właściciele — ci wszyscy, którzy uczestniczą we własności organizacji.
Sojusznicy strategiczni — organizacje współpracujące ze sobą w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

Otoczenie Wewnętrzne
Zarząd  /  Kultura – zestaw wartości, które pomagają członkom organizacji rozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje i co uważa za ważne. Pracownicy — zwłaszcza jeśli są zrzeszeni w związkach zawodowych

Zmiany  otoczenia Koncepcja pięciu sił konkurencji ::: Zagrożenie ze strony nowych konkurentów – łatwość wejścia na rynek lub jego segment nowych konkurentów
Próby wymanewrowania rywali – sama istota konkurencji
Zagrożenie substytutami – zakres w jakim alternatywne produktu i usługi mogą zastąpić lub zmniejszyć zapotrzebowanie.
Siła nabywców – w jakim zakresie nabywcy są w stanie wywierać wpływ na dostawców.
Siła dostawców - w jakim zakresie dostawcy są w stanie wywierać wpływ na dostawców.


ETYCZNY KONTEKST zarządzania
Etyka – osobiste przekonanie jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego.
Zachowanie etyczne – zachowanie które mieści się w ogólnie przyjętych normach społecznych.
Zachowanie nieetyczne – zachowanie, które nie mieści się w ogólnie przyjętych normach społecznych
DETERMINANTY etyki indywidualnej Wpływ rodziny/ Czynniki sytuacyjne/ Wartości i normy moralne /Doświadczenie
Wpływ kolegów

Obszary zainteresowań etyki  Stosunek firmy do pracownika /
Stosunek pracownika do firmy / Stosunek firmy do innych podmiotów gospodarczych

„Elektorat” organizacji – osoby i organizacje bezpośrednio dotknięte  zachowaniem organizacji i materialnie zainteresowane jej wynikami.

Argumenty za społeczną odpowiedzialnością
1. Działalność gospodarcza stwarza
problemy, organizacje powinny
pomagać w ich rozwiązywaniu
2. Firmy są obywatelami
w naszym społeczeństwie
3. Gospodarka często dysponuje
zasobami niezbędnymi do rozwiązywania wielu problemów
4. Przedsiębiorstwa są partnerem
w gospodarce, tak samo jak rząd
i społeczeństwo

Argumenty przeciwko społecznej odpowiedzialności
1. Celem działalności gospodarczej jest przysparzanie zysków właścicielom
2. Zaangażowanie w programy społeczne daje firmom zbyt wielką władzę
3. Istnieje możliwość konfliktu interesów
4. Gospodarce brak doświadczenia w kierowaniu programami społecznymi

Stopień społecznej odpowiedzialności
Opór wobec społecznej odpowiedzialności – firmy robią możliwie najmniej dla rozwiązywania problemów społecznych czy ekologicznych.
Społeczny obowiązek – postawa społecznej odpowiedzialności, w której organizacja uczyni wszystko czego wymaga prawo, ale nic poza tym
Społeczna reakcja – organizacja wypełnia swoje podstawowe obowiązki prawne i etyczne, a w wybranych przypadkach wychodzi poza nie.
Społeczny wkład – organizacja postrzega siebie jako obywatela społeczeństwa i aktywnie poszukuje możliwości wkładu w dobro społeczne.

Kierowanie społeczną odpowiedzialnością
Formalny wymiar organizacji
Stosowanie prawa
Zakres w jakim organizacja przestrzega aktów prawnych i przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych Stosowanie norm etycznych  Zakres w jakim organizacja i jej członkowie przestrzegają podstawowych etycznych norm zachowania Działalność filantropijna Świadczenia pieniężne lub inne na rzecz instytucji charytatywnych i godnych celów

POZIOM MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI  Przedsiębiorstwo krajowe – nabywa całość swych zasobów i sprzedaje całość swych produktów i usług w jednym kraju
Przedsiębiorstwo międzynarodowe – zlokalizowane głównie w jednym kraju, pozyskuje znaczna część zasobów lub dochodów z innych krajów
Przedsiębiorstwo wielonarodowe – nabywa surowce, zaciąga pożyczki, produkuje swoje wyroby i sprzedaje je na rynku o zasięgu światowym Przedsiębiorstwo globalne – przekracza granice państwowe i nie jest przywiązane do jednego kraju macierzystego

poziomy
n Działalność czysto krajowa
n Import/eksport
n Produkcja licencyjna
n Sojusze strategiczne (joint venture – wspólne przedsięwzięcie oparte na wspólnocie kapitału))
n Inwestycje bezpośrednie

nPlanowanie strategiczne Zawiera decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych dla osiągnięcia celów strategicznych.  Prezes i dyr. naczelny nPlanowanie taktyczne Skierowane na osiągnięcie celów
taktycznych, opracowane dla realizacji
elementów planu strat ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie [131]

 • podgląd pobierz opis Analiza FMEA [18 stron]
 • podgląd pobierz opis analiza strategiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury otoczenia organizacji [8 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - definicje
 • podgląd pobierz opis Bariery skutecznej komunikacji
 • podgląd pobierz opis Benchmarking
 • podgląd pobierz opis Bilans
 • podgląd pobierz opis Budowa kadr - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Cash manager NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis cechy informacji użytecznej
 • podgląd pobierz opis Cechy zarządzania wg Druckera
 • podgląd pobierz opis cel badania czasu techniką obserwacji migawkowych
 • podgląd pobierz opis Charakter nurtów zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka strategii Portera
 • podgląd pobierz opis chronometraż
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling jako instrument efektywnego zarządzania [12 stron]
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online