Kategorie materiałów Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie Wróć do kategorii

PRAWNA OCHRONA PRACY - PYTANIA KONTROLNE Z ODPOWIEDZIAMI

plik Pobierz PRAWNA OCHRONA PRACY - PYTANIA KONTROLNE Z ODPOWIEDZIAMI.doc

PRAWNA OCHRONA PRACY - PYTANIA KONTROLNE Z ODPOWIEDZIAMI
1. Jakie są główne źródła prawa ochrony pracy?
Odpowiedź: Konstytucja RP, Kodeks pracy (głównie działX), inne ustawy dotyczące organów nadzoru państwowego
nad warunkami pracy (ustawa o PIP, PIS i dozorze technicznym) oraz dotyczące warunków
bhp w różnych sektorach działania, np.: prawo atomowe, górnicze i geologiczne, budowlane.
2. Wymień organy państwowe sprawujące nadzór nad warunkami pracy.
Odpowiedź: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowy Urząd Dozoru
Technicznego
3. Pracodawca, za rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, może ukarać pracownika.
Wymień,
jakimi karami.
Odpowiedź: Karą upomnienia, karą nagany, karą pieniężną.
4. Jakie są zadania Państwowej Inspekcji Pracy?
Odpowiedź: Do podstawowych obowiązków należą:
• nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników
związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,
• kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy,
przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn
i innych urządzeń technicznych oraz technologii,
• kontrola legalności zatrudnienie, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
• uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych
albo ich części w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
• kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,
• opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
• prawo wnoszenia powództwa, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo w postępowaniu
przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie stosunku pracy,
• współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nadzór nad
warunkami pracy i zatrudnienia,
• ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy.
5. Jakie są zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
Odpowiedź: Do podstawowych zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej należą:
• sprawowanie nadzoru sanitarnego nad zakładem pracy
• dokonywanie pomiarów środowiska pracy (odpłatnie),
• udział w odbiorze budowanych lub przebudowanych obiektów.
6. Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę bhp?
Odpowiedź: Wówczas, gdy zatrudnia ponad 100 pracowników.

 

PRAWNA OCHRONA PRACY
MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY DLA UCZNIA
Temat: System ochrony pracy w Polsce
1. WPROWADZENIE
System ochrony pracy przejawia się w różnych formach organizacyjnych państwa. W zależności od zamożności
państwa może być bardziej lub mniej rozwinięty.
Mówiąc o systemie ochrony pracy ąc w Polsce, należy rozróżnić system prawny i system organizacyjny.
Pierwszy z nich - prawny, stanowi integralną część gałęzi prawa, jaką jest prawo pracy, mówi o normach
prawnych i ich usytuowaniu w hierarchii źródeł prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Drugi zaś
- instytucjonalny, to system organizacji ochrony pracy na szczeblu państwa, zakładu oraz organów uczestniczących
w tworzeniu, a także kontrolowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
2. SYSTEM PRAWNY OCHRONY PRACY W POLSCE
System ten opiera się na źródłach prawa wskazanych w Konstytucji RP i art. 9 Kodeksu pracy.
Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest
Konstytucja RP, która w art. 66 gwarantuje takie prawo każdemu. Sposób realizacji tego prawa określa ustawa. Ustawą
określającą prawa i obowiązki obywateli w tym zakresie jest Kodeks pracy. Podstawowe uregulowania kodeksowe
znajd ują się w dziale X kodeksu dotyczącym bhp, w dziale VII dotyczącym ochrony pracy kobiet i w dziale
IX dotyczącym ochrony pracy młodocianych. Natomiast art. 9 Kodeksu pracy wskazuje na inne źródła prawa pracy,
szczególnie zaś porozumienia normatywne zawierane między partnerami socjalnymi, tj. układy zbiorowe i inne porozumienia
zbiorowe, np. akty wewnątrzzakładowe stanowione w formie regulaminów i statutów.
Wśród źródeł prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy można więc wyróżnić akty prawne powszechnie
obowiązujące, stanowione przez upoważnione do tego organy oraz porozumienia zawierane pomiędzy partnerami
społecznymi, obowiązujące grupy, które takie porozumienia zawarły. Dodatkowo, jako źródło praw i obowiązków w
zakre sie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wprowadzone zasady bhp.
Przepisy powszechnie obowiązujące, poza wymienionym już Kodeksem pracy, są to akty wykonawcze bezpośrednio
rozwijające postanowienia działu X Kodeksu pracy oraz przepisy ogólne, międzybranżowe i resortowe wydane
na pod stawie delegacji zawartej w art.23715 k.p.
Do przepisów powszechnie obowiązujących należą również przepisy zaliczane do przepisów prawa pracy, takie
jak ustawy ustanawiające nadzór i kontrolę nad warunkami pracy, a także przepisy dotyczące innych dziedzin prawa,
regul ujące sprawy z zakresu bhp. Do takich przepisów należy prawo budowlane, prawo górnicze i geologiczne czy
też prawo atomowe.
Do grupy przepisów powszechnie obowiązujących należy zaliczyć również niektóre normy techniczne. Normy
techniczne wydawane są na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002r. roku o normalizacji (Dz. U. nr 169,
poz. 1386, ze zm.). Regułą określoną w art. 9 tej ustawy jest, że normy techniczne są dobrowolne, jednakże mogą one
mieć charakter obowiązkowy, jeżeli właściwi ministrowie wprowadzą obowiązek ich stosowania. Obowiązek stosowania
normy technicznej może wynikać z rozporządzenia właściwego ministra wprowadzającego normy określone w
tym rozporządze niu do obowiązkowego stosowania, bądź przez powołanie się na określoną normę w przepisie
powszechnie obowiązującym. W takich przypadkach norma prawna, nakazując stosowanie normy technicznej, powoduje
powszech ność jej stosowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że wzorem państw członkowskich Unii Europejskiej,
można zauważyć tendencje do ograniczania norm powołanych do powszechnego stosowania.
Pozostałe przepisy, będące na podstawie art. 9 K.p. przepisami prawa pracy, można podzielić na przepisy
stanowione w drodze porozumienia zawartego pomiędzy partnerami społecznymi lub w ściśle określonych przypadkach
przepisy wewnątrzzakładowe, ustanawiane przez samego pracodawcę.
Do pierwszej grupy należy zaliczyć przepisy bhp występujące w ponadzakładowych i zakładowych układach
zbio rowych pracy (uzp). Z przepisów działu XI K.p., w którym uregulowane zostały sprawy dotyczące porozumień
zbiorowych nie zostały wyłączone sprawy z zakresu bhp, co otwiera drogę do regulowania tych spraw w układach
zbiorowych pracy.
13
MODUŁ I
Jednakże strony układu nie mogą wprowadzić do układu zbiorowego pracy postanowień mniej korzystnych od zawartych
w przepisach powszechnie obowiązujących. Powstaje wobec tego pytanie, czy mogą być wprowadzane postanowienia
ograniczające obowiązki pracownika w zakresie bhp. Wydawać by się mogło, że ograniczenie obowiązków
jest dla pra cownika korzystniejsze. Jednakże obowiązki pracownika ustanowione zostały w celu zapewnienia mu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a zatem każde ich ograniczenie de facto działałoby na jego niekorzyść, powodując
ograniczenie jego ochrony. W układach zbiorowych pracy nie mogą być jednak nakładane na pracowników dodatkowe
obowiązki, gdyż te mogą być ustanawiane jedynie w drodze przepisów powszechnie obowiązujących. Tak
więc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w układach zbiorowych pracy mogą być określone albo dodatkowe
uprawnienia pracownicze, albo uszczegółowione uprawnienia wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.
Do najczęściej występujących ure gulowań z zakresu bhp zaliczyć można:
• dodatkowe przywileje zdrowotne,
• dodatkowe urlopy dla pracowników pracujących w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz skrócenie
dobowego wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w takich warunkach,
• rekompensaty finansowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy w warunkach szkodliwych
dla zdrowia, uciążliwych oraz niebezpiecznych.
Aktem wewnątrzzakładowym, regulującym sprawy z zakresu bhp, jest regulamin pracy. Zakres przedmiotowy regulaminu,
określony w art. 1041 K.p. obejmuje uregulowania w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie
robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
Regulamin pracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli zatrudnia co najmniej
20 pracowników. Jednakże w przypadku, gdy pracodawca nie może uzgodnić treści regulaminu z organizacją
związkową lub, gdy taka organizacja nie działa u pracodawcy, regulamin ustala sam pracodawca. Regulamin nie
musi być ustalany, jeżeli w zakresie przewidzianym dla regulaminu obowiązują postanowienia układu zbiorowego
pracy. Z treś cią regulaminu pracodawca ma obowiązek zapoznać każdego pracownika.
Zasady bhp są regułami pozaprawnymi. Oznacza to, że nie są one zdefiniowane prawnie ani też określone w przepisach,
jednakże - zgodnie z obowiązującymi przepisami - zarówno pracodawca, jak i osoba kierująca pracownikami
i sam pracownik są obowiązani je przestrzegać, a ich naruszenie lub niestosowanie może spowodować sankcje
prze widziane w Kodeksie pracy. W teorii, za zasady bhp uważa się reguły postępowania wynikające z doświadczenia
życiow ego oraz przesłanek naukowych i technicznych.
3. SYSTEM ORGANIZACYJNY OCHRONY PRACY W POLSCE
O ile system prawny wskazuje na podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy, o tyle system organizacyjny
wskazuje na organy i organizacje uczestniczące w określaniu i realizowaniu zadań w tej dziedzinie.
System organizacyjny ochrony pracy można podzielić na:
• ogólnokrajowy,
• zakładowy.
Do pierwszego z nich należy zaliczyć parlament, rząd, ministerstwa i inne urzędy państwowe oraz państwowe
organy nadzoru i kontroli.
Parlament ma przede wszystkim zadania ustawodawcze, tworząc prawo ustala podstawowe zasady systemu. Rząd
i resorty oraz urzędy państwowe, szczególnie Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej oraz
Ministerstwo Zdrowia, ustalają wytyczne państwa w kształtowaniu polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz, na podstawie ustaw, wydają przepisy wykonawcze w zakresie bhp. Natomiast Państwowa Inspekcja
Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz sądy i prokuratura (również pozostałe organy
nadzoru i kontroli) powołane zostały do nadzoru i kontroli obowiązków nałożonych przez prawo. W celu realizacji
uprawnień oraz przy muszania pracodawców do realizacji swoich obowiązków, organy te dysponują możliwością ukarania
mandatem karnym, bądź wydania nakazu lub decyzji. W określonych przepisami przypadkach mogą również
zażądać wstrzymania prowadzenia prac. Główny Inspektor Pracy, w porozumieniu z właściwym ministrem,
może wydać decyzję o wstrzyma niu działalności w całości lub części zakładu.
Istotną rolę w systemie organizacyjnym bhp na szczeblu państwa pełni Rada Ochrony Pracy. W skład Rady wchodzą
przedstawiciele rządu, pracodawców i pracowników, posłowie i senatorowie oraz wybitni specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy. Organ ten, umocowany przy Sejmie RP, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy,
ma sprawować nadzór nad jej działaniem.
14
PRAWNA OCHRONA PRACY
Istotne znaczenie w tym systemie mają również instytuty naukowo-badawcze powołane do prowadzenia prac
naukowo-badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Również w zakładzie pracy istnieją różne podmioty, do których obowiązków należy tworzenie warunków pracy
a także społeczny nadzór i kontrola nad tymi warunkami. Podstawowym podmiotem w zakładzie pracy, którego
obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest pracodawca (art. 15 K.p.). Pracodawca
realizuje swoje obowiązki za pomocą wyspecjalizowanej służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz lekarza
sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Dodatkowo, w zakładzie pracy w kształtowaniu bezpiecznych
warunków pracy uczestniczy komisja ds. bhp jako organ opiniodawczo-doradczy.
Organy przedstawicielskie, jakimi są związki zawodowe i społeczny inspektor pracy, pełnią przede wszystkim funkcje
nadzorczo-kontrolne w zakresie przestrzegania przez pracodawcę obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Należy zwrócić uwagę, że nie tylko państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy mają prawo
wymierzania mandatu karnego za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp, ale w uprawnienia egzekucyjne został
wyposażony również społeczny inspektor pracy. Tym uprawnieniem jest prawo wydawania, w formie pisemnej, zaleceń dotycz
ących usunięcia stwierdzonych uchybień. Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy przewidują możliwooeć ukarania
karą grzywny pracodawcy, który nie spowodował usunięcia uchybień wskazanych w zaleceniu społecznego inspektora pracy.
Pracodawca może odwołać się od wydanego zalecenia do właoeciwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy.
4. NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY
4.1. Państwowy nadzór nad warunkami pracy
Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują:
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Państwowa Inspekcja Sanitarna,
Ponadto czynnooeci w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi stwarzającymi szczególne
zagrożenie sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.
15
MODUŁ I
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podlega Sejmowi. Nadzór nad Państwową Inspekcją
Pracy w zakresie ustalonym ustawą, sprawuje Rada Ochrony Pracy (ustawa z dnia 13 kwietnia ą, 2007r.,. Dz.U. z
2007 r. nr 89, poz. 589).
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy należy.-
• nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,
• kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy
i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych
oraz technologii,
• kontrola legalności zatrudnienie, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
• uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych
albo ich części w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
• kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,
• opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
• prawo wnoszenia powództwa, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo w postępowaniu przed sądem
pracy, w sprawach o ustalenie stosunku pracy,
• współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami
pracy i zatrudnienia,
• ściganie wykroczeń przeciwko ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie [131]

 • podgląd pobierz opis Analiza FMEA [18 stron]
 • podgląd pobierz opis analiza strategiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury otoczenia organizacji [8 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - definicje
 • podgląd pobierz opis Bariery skutecznej komunikacji
 • podgląd pobierz opis Benchmarking
 • podgląd pobierz opis Bilans
 • podgląd pobierz opis Budowa kadr - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Cash manager NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis cechy informacji użytecznej
 • podgląd pobierz opis Cechy zarządzania wg Druckera
 • podgląd pobierz opis cel badania czasu techniką obserwacji migawkowych
 • podgląd pobierz opis Charakter nurtów zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka strategii Portera
 • podgląd pobierz opis chronometraż
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling jako instrument efektywnego zarządzania [12 stron]
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online